Andragogija

Курс:
Социјална андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Социјална андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: ТТеоријска настава Појам, предмет и подручја истраживања социјалне андрагогије; Актуелне истраживачке парадигме соц. андрагогије (интерпретативна и критичка); Савремене теорије социјалног рада и позиционирање моћи образовања у тим теоријама; Нормативно-правни, етички и институционално-организациони оквири образовне делатности у социјалном раду; Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за специфичне и кризне животне ситуације; Циљеви, концепти и принципи инклузивног образовања; Практична настава Дефинисање улоге и могућности образовања одраслих и улоге андрагога у подршци и заштити: жртава трафикинга, особа са сметњама у психо-физичком развоју, зависника, осуђеника, незапослених, особа из реадмисије, старих, Рома, хомосексуалаца, жртава насиља и злостављања, бескућника, сиромашних, избеглица, хронично оболелих; Методика рада социјалног андрагога: методе, технике, инструменти и вештине за социјално-образовни рад са појединцем, породицом, групама и соц. заједницом
Циљ изучавања курса: Развијање знања, ставова и вештина потребних за компетентно разумевање, истраживање и примену образовања као средства подршке и помоћи у развојним, специфичним и кризним животним ситуацијама
Предуслови за полагање: Положен испит: Основи социјалне психологије
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, истраживачки рад и презентација истраживања, практичан рад на случају, супервизија праксе студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Медић С, »Социјална андрагогија као подручје андрагошких студија«, у: Андрагошке студије на високошколским институцијама у Југославији, Београд, 1987, стр. 54-59
Медић, С, «Lifelong education: limit or chance for disablad», Lifelong education of people with disabilities, Roberts Institute, Prague, 2006, стр. 36–41
Медић С, Образовање и социјализација одраслих, Београд, 1993, стр. 71-185
Медић С, »Социјално-васпитна функција школе«, у: Настава и васпитање, бр. 1, Београд, 1985.
Недељковић И, Социјални рад, Београд, 1982, стр. 61-105
Петровић Д, Седмак Т, Методе групног социјалног рада, Београд, стр. 212-230
Hollstein W, Meinhold M, Социјални рад у капиталистичким продукционим условима, Београд, 1980, стр. 57-84
Payne Malcolm, Савремена теорија социјалног рада, II издање - одабрана поглавља
Бркић М, Милосављевић М, Социјални рад у заједници, Београд, 2005, стр. 209-241
Заштита деце од злостављања и занемаривања, Београд, 1998, стр. 219-231
↑↑↑