Andragogija

Курс:
Учење одраслих (осн.)
У оквиру предмета: Учење одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
Никола Коругаасистент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Андрагогија и психологија. Учење и образовање. Значење појма одраслости у андрагогији. Импликације психолошких теорија личности за схватање учења одраслих: психоанализа, бихејвиоризам, когнитивизам, хуманизам, конструктивизам, социјални конструкционизам. Сазнајни развој одраслих и самопоимање особе која учи. Практична настава: Увежбавање у препознавању достигнутог ступња сазнајног развоја осраслих особа. Увежбавање у вођењу интервјуа са одраслим ученицима. Анализа текстова и филмског материјала чија је тематика образовање одраслих, сазнајни развој и самопоимање особе која учи. Вежбање техника за подстицање стваралачког мишљења.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним теоријским приступима учењу одраслих и оспособљаање за препознавање достигнутог ступња сазнајног развоја одраслих
Предуслови за полагање: одслушан курс из Психологије учења
Облици наставе: Предавања, вежбе, групни истраживачки рад, индивидуално вежбање и анализа интервјуа, приказивање и анализа филмова о образовању одраслих.
План курса:

1. недеља
предавање - уводни час
Упознавање студената са садржајем курса и обавезама током похађања курса. Контекст настанка појма учење одраслих. Учење и образовање одраслих. Значење одраслости у андрагогији.

1. недеља
вежбе - филм о учењу одраслих
приказивање и разговор о филму чија је тема учење одраслих (Educating Rita)

2. недеља
предавање - сазнајни развој одраслих
истраживања Перија и Гилиганове. Истраживања сазнајног развоја жена Мери Беленки и сарадница.

2. недеља
вежбе - основне инструкције за спровођење интервјуа са одраслима
Техника интервјуа. Интервју чији је циљ утврђивање ступња сазнајног развоја (према Мери Филд Беленки). Критеријуми за оцењивање интервјуа. Подела тема за рад у групама које ће приказивати фазе сазнајног развоја одраслих.

3. недеља
предавање - сазнајни развој и самопоимање особе која учи

3. недеља
вежбе - насиље и учење
приказивање и разговор о филму који третира тему насиља у породици. Образовање као пут еманципације. (филм: ДАЈЕМ ТИ СВОЈЕ ОЧИ)

4. недеља
предавање - бихејвиоризам и учење одраслих
импликације бихејвиористичких теорија за андрагогију.

4. недеља
вежбе - групно представљање истраживања сазнајног развоја одраслих 1. група
стадијум ћутње у сазнајном развоју одраслих.

5. недеља
предавање - хуманистичке теорије личности и учење одраслих
андрагошке теорије које прихватају дискурс хуманистичких теорија личности.

5. недеља
вежбе - групни рад, 2. група
стадијум примљеног знања у сазнајном развоју одрасле особе

6. недеља
предавање - психодинамске теорије личности и учење одраслих
присуство психодинамског дискурса у андрагошким теоријама.

6. недеља
вежбе - групни рад 3. група
Субјективизам као фаза у сазнајном развоју одраслих

7. недеља
предавање - конструктивизам и учење одраслих
Основне поставке конструктивизма. Конструктивизам у андрагошким теоријама учења

7. недеља
вежбе - групни рад 4. група
Процедурално знање.

8. недеља
предавање - социјални конструкционизам и учење одраслих
основне претпоставке социјалног конструкционизма.

8. недеља
вежбе - групни рад, 5. група
конструисање знања

9. недеља
предавање - теорије коемергенције и учење одраслих

9. недеља
вежбе - анализа првог интервјуа
Разговор о првом интервјују који су студенти обавили са одраслима.

10. недеља
предавање - критичке теорије учења одраслих
Учење и односи моћи. Паоло Фреире. Феминистичке теорије учења одраслих.

10. недеља
вежбе - разговор о односима моћи у ситуацијама учења
приказивање филма и разговор

11. недеља
предавање - теорије ситуираног учења одраслих
учење као легитимна периферна партиципација

11. недеља
вежбе - евалуација интервјуа
заједничка анализа обављених интервјуа и планирање завршног интервјуа који ће бити оцењен

12. недеља
предавање - подстицање стваралаштва у раду са одраслима
Значење стваралаштва. Одлике стваралачког духа. Стваралачка клима. Технике за подстицање креативности.

12. недеља
вежбе - илустрација неке од техника за подстицање креативности.
Brainstorming, мапе ума итд.

13. недеља
предавање - евалуација курса

13. недеља
вежбе - групно представљање техника за подстицање стваралаштва
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Беленки и сарадници, (1998), Женски начини спознавања, Друга, Загреб
Бер, В. (2001) Социјални конструкционизам, Zepter book world, Beograd
Павловић, М: Теорије учења одраслих (интерни материјал за вежбе)
Печјак,В. (2001), Путеви до нових идеја, New Moment,16, Београд
Стојнов, Д. (2007) Психологија личних конструката, Психополис институт, Нови Сад
Општа допунска литература
Стојнов, Д. (2000) Психотерапије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Павловић, М (1995) Реструктурација значења као специфичност учења одраслих, Андрагошке студије, вол. 2, бр. 1
Павловић, М. (2007), Два дискурса учења одраслих. У зборнику: Андрагогија на почетку трећег миленијума, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију, Београд
Павловић, М. (1994) Понашање и значење, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
↑↑↑