Andragogija

Курс:
Теоријска, историјска и компаративна истраживања (докт.)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Вера Спасеновићредовни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Значај, предмет и методолошке особености теоријских, историјских и компаративних истраживања у педагогији. Фундаментални проблеми педагошке науке као предмет теоријских истраживања. Историјско-компаративна истраживања у функцији критичке анализе и преиспитивања педагoшке теорије и праксе. Компаративна истраживања система образовања и васпитања. Планирање и извођење теоријских, историјских и компаративних истраживања у педагогији. Специфичности техника и метода у крос-културним истраживањима. Израда идејног нацрта теоријског / компаративног истраживања.
Циљ изучавања курса: Да докторанд формира продубљено разумевање развоја педагошке науке и праксе са теоријског, историјског и компаративног аспекта и да се оспособи за самосталан истраживачки рад у овој области.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавање, дискусија, групни рад, реализација истраживачких задатака.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
− Брежник, Е. И. (2006): „Особености методологије компаративних педагошких истраживања“, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 146–157.
− Врцељ, С. (2005): У потрази за идентитетом – из перспективе компаративне педагогије, Хрватско футуролошко друштво, Ријека.
− Lowe, R. (2002): Do we still need history of education: is it central or peripheral? History of Education, Vol. 31, No. 6, p. 497-504.
− Корнетов Г. Б., Безрогов В. Г. (ред.) (2001): История педагогики на пороге XXI века: историография, методология, теория: В 2 ч. / Рос. акад. Образования, Москва.
− Печујлић, М. (1976): Методологија друштвених наука, Савремена администрација, Београд.
− Тешић, М. В. (1986): „Историја педагогије (скица за расправу)“, Педагогија (Београд), бр. 3, стр. 249–293.
− Савићевић, Д. (1984): Компаративна проучавања васпитања и образовања, Просвета – ИПИ, Београд.
− Стојак, Р. (1990): Метода анализе садржаја, Сарајево.
↑↑↑