Психологија

Курс:
Психологија личности (осн.)
У оквиру предмета: Психологија личности
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
др Горан Кнежевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни мета проблеми у сазнавању личности (онтолошки, епистемолошки, методолошки и практички); б, Теоријски плурализам у психологији личности (представљање основних парадигми: Психоаналитичка, Бихејвиористичка, Хуманистичка, Когнитивистичко-бихејвиорална, Конструктивистичка, и Дискурзивна) ц. Исказивање људске субјективности (личност, индивидуалост, самство, тип, карактер, улога, идентитет, особност), д. Основни проблеми у проучавању личности (проблеми постојања, лоцирања, сазнавања и описивања личности, проблем образлагања људске делатности, проблеми агенсности, потенцијализма и нормалности)..
Циљ изучавања курса: Усвајање фундаменталних знања из психологије личности у светлу основних појмова филозофије и филозофије науке као основе за разумевање најважнијих расправа и приступа у овој области.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Predavanja i diskusija u diskusionim grupama.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање; уводна разматрања
Упознавање са садржајем предмета, начином предавања и испитивања и литературом. Уводна разматрања: Онтолошки проблеми (Људска природа; Проблем односа «душе и тела»; питање детерминизма и слободе воље). Уводна разматрања: Епистемолошки проблеми (Ваљаност научног сазнања; Теорије утемељења и теорије оправдања; Теорије истине; Прагматички и вредносни критеријуми; Два алтернативна приступа сазнавању личности: конструктивизам и редукционизам).

1. недеља
вежбе - • Два начина проучавања личности
«Анализа понашања испитаника» и «Говор о понашању особа које се анализују као извор података о говорнику».

2. недеља
предавање - Уводна разматрања-методолошки и практички проблеми
Уводна разматрања: Методолошки проблеми (Средства у прикупљању података о личности: номотетски спрам идиографског приступа; Схватања о улози истраживача: објективизам спрам партиципативизма; Врсте података у проучавању психологије личности; Начини прикупљања података о личности: теоријско, квалитативно и квантитативно истраживање). Уводна разматрања: Практички проблеми (Видови делатности у психолошкој пракси, засновани на различитим схватањима личности).

2. недеља
вежбе - • Tехникa «Тест репертоара конструката улога»
Избор елемената и елицитација конструката: метод дијаде, тријаде, целокупног контекста и конверзациони метод као први кораци у експлорацији система личних конструката.

3. недеља
предавање - Рефлексија стања у савременој психологији личности
Два лица савремене психологије (Два различита приступа у филозофији науке о личности). Рефлексија стања у савременој психологији личности (Плурализам. Симултани спрам сукцесивног плурализма. Различити начини прилажења предмету). Плурализам, раслојавања у психологији личности и потреба за систематизацијом: (Униномички приступ; Мутиперспективистички приступ; Метапсихолошки приступ и систематолошка шема).

3. недеља
вежбе - • Техника "Мрежа зависности"
Овладавање применом технике

4. недеља
предавање - Историјски преглед парадигми проучавања личности I Психоанализа
Основе психоаналитичког схватања личности

4. недеља
вежбе - • Основе самопроцене
• Техника "Самокарактеризација"

5. недеља
предавање - Историјски преглед парадигми проучавања личности II Бихејвиоризам
Основе бихејвиористичких схватања личности

5. недеља
вежбе - • Анализа дискурса
• Основна начела анализе и врсте дискурзивних приступа анализи текста

6. недеља
предавање - Историјски преглед парадигми проучавања личности-Хуманистичка персонологија
Основе хуманистичког схватања личности

6. недеља
вежбе - • Пример анализе дискурса
Анализа и дискусија текста

7. недеља
предавање - Историјски преглед парадигми проучавања личности-Когнитивизам
Основе когнитивистичког схватања личности

7. недеља
вежбе - • Пример анализе дискурса 2
Анализа и дискусија текста

8. недеља
предавање - Историјски преглед парадигми-Конструктивизам и дискурзивна психологија
Основе конструктивистичког и дискурзивног схватања личности

8. недеља
вежбе - • Проблем фрагментације идентитета
• Анализа атекста

9. недеља
предавање - Проблем постојања личности; Проблем лоцирања личности
Проблем постојања личности («Реификација» спрам «постојања у дискурсу»: Личност као есенција, личност и понашање, личност и однос, личност у контексту и личност као текст. Личност као дискурзивни ентитет у различитим теоријским приступима личности). Проблем лоцирања личности (Две традиције: персонализам и идеја интегументације спрам конструктивизма и измештања личности у дискурс; Окретање од структуре ка процесу; релативизовање граница личности).

9. недеља
вежбе - • Метод деконструкције
Анализа различитих интерпретација истог текста

10. недеља
предавање - Проблем сазнавања људске личности
Проблем сазнавања људске личности (Могућност сазнавања стварности спрам сазнајних ограничења; Рефлектовање стварности спрам конститутивности сазнајних категорија; Дескрипција спрам прескрипције; Ентитативно спрам конструктивног сазнавања; Објективизам спрам партиципативне епистемологије).

10. недеља
вежбе - • Антропологија образовања
Употреба стереотипа у анализи испољавања личности

11. недеља
предавање - Проблем описивања личности
Проблем описивања личности (Детерминанте понашања: Спољашње – ситуација, средина спрам Унутрашњих – несвесна мотивација и црта; Неопазиви ентитети спрам опазивог понашања; Понашање, посматрање понашања и посматрање посматрања; Есенцијализам спрам релационизма; Проблеми цртистичког приступа – недоследност, полисемичност, контекст и конструктивистичка алтернатива; Епистемолошки став о онтолошком примату односа у конституисању личности: односи између особа као фабрика друштвеног настајања.

11. недеља
вежбе - • Евалуација квалитативних истраживања
Начини и критеријуми евалуације квалитативних истраживања

12. недеља
предавање - Проблем исказивања људске субјективности
Проблем исказивања људске субјективности (Личност и сродни појмови; Личност као надилажење индивидуалности; Вреднована личност: карактер; Личност у очима других: тип; Личност као устројство различитих функција: Его, Супер Его и Ид; Рефлексивни потенцијал личности: Јаство и приватност «говора првог лица»; Сржни аспекти личности: идентитет – монолитност спрам полифрености, интегрисаност спрам фрагментисаности, постојаност и промена; Личност и друштвена очекивања: улога; Деприватизација субјекти

12. недеља
вежбе - • Генеалогија
Основна начела генеалошке анализе

13. недеља
предавање - Проблем образлагања људске делатности и агенсност; Проблем денатурализације личн
Проблем образлагања људске делатности и агенсност (Од узрока из прошлости ка узроцима из будућности – реактивност спрам проактивности; Од мотивације ка интенционалности; Од статичког до динамичког приступа; Од постојаности ка промени; Од понашања ка значењу). Проблем денатурализације личности (Развој и формирање личности - од урођености и датости ка потенцијалности; Од природних категорија до социјалних конструкција; Друштвено-историјски аспекти поимање личности; Од филогенезе до социогенез

13. недеља
вежбе - Проблем идентитета
Интеграција спрам фрагментације; датост спрам настајања; пример: Протејски идентитет

14. недеља
предавање - Проблем политизовања проучавања личности; Сазнавање као облик вршења моћи
Проблем политизовања проучавања личности (Од моралне индифиерентности ка политичкој виности психологије личности; Сазнавање као облик вршења моћи; Репресивност дискурса о личности: политика психологије).

14. недеља
вежбе - • Проблем моћи у проучавању личности
• Знање као моћ да се дефинишу други.

15. недеља
предавање - Проблем нормалности лиичности; Завршна разматрања и евалуација курса
Проблем нормалности лиичности: Од биолошке основе до социјалне конструкције поремећаја (Описивање девијантности личности као идеолошка прескрипција; Патологизација као происход нормирања личности; Еманципација личности и подизање гласа - Политика идентитета). Завршна разматрања, дискусија и евалуација курса.

15. недеља
вежбе - • Вршење моћи у психологији
Анализа дискурса цртистичких теорија. Завршна дискусија евалуација вежби.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. Stojnov (2005): Od psihologije ličnosti ka psihologiji osoba. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
K. Hol i G. Lindzi (1983): Teorije ličnosti (Frojd: 55-85; Erikson: 99-110; Jung: 125-152; Adler: 162-172; Maslov: 259-267; Rodžers: 274-290; Olport: 411-435.
V. Ber (2001): Uvod u socjalni konstrukcionizam (str. 81-97; 117-134 i 155-233). Beograd: Zepter Book World.
D. Stojnov (2003): Psihologija ličnih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju (3-26, 51-128). Beograd: Zepter Book World.
K. Gergen i M. Gergen (2006): Socijalna konstrukcija: Ulazak u dijalog. Beograd: Zepter Bookworld.
↑↑↑