Класичне науке

Историја религија
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: историја старих религија и митологија првенствено на основу писаних извора, уз уважавање сазнања која пружају друге дисциплине, пре свега археологија и етнологија (културна антропологија).
Циљ изучавања предмета: увођење у историјско компаративно изучавање старих и традиционалних религија; упознавање са историјатом дисциплине и појединих њених огранака, са њеним главним методолошким приступима и интердисциплинарним карактером; оспособљавање за критичко читање писаних извора за историју религије и за коришћење секундарне литературе; интердисциплинарни увиди.
Предуслови за полагање: курс је отворен за полазнике свих студијских група.
Облици наставе: једносеместрални курсеви, који се у две узастопне године мењају, чиме се омогућује студентима класичних наука који на постдипломским студијама изаберу овај предмет да у току свог студирања одслушају четири различита курса.
Обавезе студената: успешно похађање курсева, домаћи радови, њихова презентација на часу
Постојећи курсеви:
↑↑↑