Класичне науке

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем предмета и литературом
Подела спискова литературе, разговор о литератури

2. недеља
предавање - Историјат византијских студија 1

3. недеља
предавање - Историјат византијских студија 2

4. недеља
предавање - Историјат византијских студија 3

5. недеља
предавање - Развој византологије у нашој земљи

6. недеља
предавање - Преглед основних византолошких приручника и лексикона

7. недеља
предавање - Преглед основних византолошких часописа и специјализованих речника

8. недеља
предавање - Развој грчког језика од хеленизма до почетка 19. века

9. недеља
предавање - Развој грчког језика од почетка 19. века до данас

10. недеља
предавање - Језичко питање у Грчкој. Проблем диглосије.

11. недеља
предавање - Разговор о семинарском раду кандидата

12. недеља
предавање - Жанровска подела византијске књижевности

13. недеља
предавање - Периодизација византијске књижевности

14. недеља
предавање - Критички апарат, скраћенице, лигатуре

15. недеља
предавање - Критички апарат, различити системи писања напомена

16. недеља
предавање - Најважније библиотеке - античке, средњовековне и савремене

17. недеља
предавање - Најважније библиотеке, збирке грчких рукописа

18. недеља
предавање - Основе грчке палеографије

19. недеља
предавање - Основе грчке палеографије

20. недеља
предавање - Критичко издање текста

21. недеља
предавање - Најзначајније едиције византијских текстова

22. недеља
предавање - Основе помоћних историјских наука

23. недеља
предавање - Основе помоћних историјских наука

24. недеља
предавање - Византологија на интернету

25. недеља
предавање - Византологија на интернету

26. недеља
предавање - Византијска хронологија

27. недеља
предавање - Рецепција византијске књижевности у средњовековној Србији

28. недеља
предавање - Поствизантијски период грчке књижевности

29. недеља
предавање - Припрема за испит

30. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Moravcsik, Einfuehrung in die Byzantinologie, Darmstadt 1976.
GG. Jaeger, Einfuehrung in die Klassische Philologie, Muenchen 1975.
M.Šamić, Kako nastaje naučno djelo, Sarajevo 1968.
R. Browning, Medieval and Modern Greek, London 1969.
W. Schubart, Griechisvhe Palaeographie, Muenchen 1966.
Општа допунска литература
H. Hunger, Die Hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner, I-II, Muenchen 1978.
H.G. Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, Muenchen 1971.
H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Muenchen 1977.
↑↑↑