Класичне науке

Курс:
Античка епиграфика (осн.)
У оквиру предмета: Античка епиграфика
Предавачи: др Светлана Ломаванредни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Појам античке епиграфике; грчка, латинска и римска епиграфика. Предмет, историјат и значај епиграфике као научне дисциплине.Епиграфске публикације. Форма и садржај натписа.Основне категорије натписа и принципи њиховог издавања. Читање и тумачење одабраних епиграфских текстова.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну основна,првенствено практична знања из латинске епиграфике: да могу препознати тип споменика, категорију натписа,врсту писма; да науче основне скраћенице и сигле.
Предуслови за полагање: Студент мора бити уписан на четврту годину студија Класичних наука.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.E. Sandys, Latin Epigraphy: An introduction to the Latin inscriptions of the Roman World, Chicago 1974.
П. Петровић, Палеографија латинских натписа у Горњој Мезији, Београд 1975.
J. Herman, Vulgar Latin, University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2000.
IMS (= Inscriptions de la Mésie Supérieure): M. Mirković / S. Dušanić, IMS I, Beograd 1976; M. Mirković, IMS II, Beograd 1986; P. Petrović, IMS III/2, Beograd 1995; P. Petrović, IMS IV, Beograd 1979; B. Dragojević-Josifovska, IMS VI, Beograd 1982.
В. Недељковић, Мезијски споменици латинске надгробне поезије (докторска дисертација), Београд 2003 (уводно поглавље).
L.J.F. Keppie, Understanding Roman Inscriptions, London 2001.
Општа допунска литература
J.-M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, Paris 2005.
С. Лома / А. Премк, Графити на остракону из Сирмија, Зборник Народног музеја XVIII-1, Београд 2005 (2006), 417-438.
Д. Грбић, Cilices у Сингидунуму: белешке из војничке епиграфике и топографије, Старинар 57, 2007, 221-227.
F. Bérard et allii, Guide de l’épigraphiste, Paris 2000.
G. Susini, The Roman Stonecutter, Oxford 1977.
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano 1968.
В. Недељковић, О језику вотивних натписа римског Сингидунума, у: Sobria ebrietas (Споменица Мирону Флашару), Зборник Филозофског факултета, Серија А: Историјске науке, књ. 20, Београд 2006, 181-190.
↑↑↑