Класичне науке

Курс:
Римска књижевност (осн.)
У оквиру предмета: Римска књижевност
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Ненад Ристовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Aутори и дела римске књижевности, историјски контекст и теоријски аспекти књижевности античког Рима, наука о књижевности и књижевна критика код Римљана. На вежбањима се стечена знања проверавају на одабраним илустративним текстовима.
Циљ изучавања курса: Упознавање са римском књижевношћу, њеним ствараоцима, делима, специфичностима и вредностима. Практично примењивање стечених знања и добијених информација на одабраним текстовима.
Предуслови за полагање: Без посебних услова поред оних неопходних за похађање наставе у 7. и 8. семестру основних студија класичних наука.
Облици наставе: Предавања и вежбања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Будимир / М. Флашар, Преглед римске књижевности: De auctoribus Romanis, Београд, 1995.
Општа допунска литература
Rečnik književnih termina, Beograd, 1992.
↑↑↑