Класичне науке

Курс:
Историја класичних језика (мастер)
У оквиру предмета: Историја класичних језика
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријски део наставе састоји се у упознавању са историјским развојем класичних језика и методима његовог изучавања Практични део наставе састоји се у читању одабраних грчких и латинских текстова и њиховој интерпретацији са језичко-историјског становишта
Циљ изучавања курса: Продубљење и ширење знања из историје грчког и латинског језика стечених на основним студијама
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања; вежбања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. L. Sihler, New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford 1995
G. Horrock: Greek: A History of the Language and Its Speakers, London / New York 1997
Општа допунска литература
E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, München 1934.
H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen. Laut und Formenlehre, Darmstadt 1976
M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris 1972
P. Chantraine, Morphologie historique du grec, Paris 21973
L. R. Palmer, The Greek Language, London/Boston 1980
Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Ср. Карловци / Н. Сад 2002
↑↑↑