Класичне науке

Курс:
Варијетети грчког и латинског језика (докт.)
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Дарко Тодоровићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава посвећена је: (1) општој проблематици језичког варирања; (2) типологији и историји грчких и латинских језичких варијетета, у регионалној, социјалној и функционалној равни. Практични део наставе посвећена је читању и тумачењу илустративних текстова. Избор текстова се прилагођава ужим интересовањима полазника.
Циљ изучавања курса: упознавање с феноменом језичког варирања на случају класичних језика
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања с елементима практичног рада
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ridiger Šmit, Uvod u grčke dijalekte, prev. S. Šćepanović, Sr. Karlovci - Novi Sad, 2005.
A. M. S. McMahon, Understanding Language Change, Cambridge, 1994, 225-252: »Linguistic Variation«,
J. N. Adams, The Regional Diversification of Latin 200BC-AD600, Cambridge, 2007.
Општа допунска литература
T. Reinhardt и др. (изд.), Aspects of the Language of Latin Prose, Oxford, 2005.
J. B. Hofmann, La lingua d’uso latina, друго, допуњено италијанско издање, Bologna, 1985.
M. Banniard, Viva voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident Latin, Paris, 1992.
C. Mohrmann, Études sur le latin des chrétiens, Roma, 1961-1977.
G. Reichenkron, Das sogenannte Vulgärlatein und das Wesen des Romanisierung, Wiesbaden 1965.
P. Tekavčić, Uvod u vulgarni latinitet, Zagreb, 1970.
↑↑↑