Класичне науке

Курс:
Хришћански латинитет (мастер)
У оквиру предмета: Хришћански латинитет
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У временском распону од почетака до Карловог доба представља се развој књижевног и некњижевног латинитета и излажу се теоријска питања о том развоју, с тежиштем на језичким процесима везаним за христијанизацију латинофоног друштва. Практични део наставе посвећен је читању и тумачењу изворних текстова.
Циљ изучавања курса: стицање знања о језичкој историји раног латинофоног хришћанства; развој вештине читања и тумачења латинских ранохришћанских текстова
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања; вежбања
План курса:

1. недеља
предавање - Ране хр. заједнице и почеци хр. лат.: Библија, рани преводи
Ране хришћанске заједнице (социјална структура и језик) и почеци хришћанског латинитета: Библија на латинском, рана преводна књижевност

2. недеља
предавање - Рани хр. лат. у Африци: Acta mart. Scill., Pass. Perp. Fel.
Рани хришћански латинитет у Африци: Acta martyrum Scillitanorum, Passio Perpetuae et Felicitatis

3. недеља
предавање - Тертулијан, Минуције Феликс, Кипријан

4. недеља
предавање - Остали књижевни извори за познавање претконстантиновског хришћанског латинитета
– Остали књижевни извори за познавање претконстантиновског хришћанског латинитета

5. недеља
предавање - Константиновско поколење и његове дилеме: хришћански класицизам и антикласицизам

6. недеља
предавање - Класицизам и екстензивна христијанизација: Јероним

7. недеља
предавање - Знаци диглосије у настанку: Itinerarium Egeriae, хришћански натписи

8. недеља
предавање - Августин и теоријско заснивање хришћанске »којне«

9. недеља
предавање - Хришћанска »којна« у пракси: Августин и његови последници

10. недеља
предавање - Класицизам као знамен постојаности и достојанства у новим околностима: папа Лав
Класицизам као знамен постојаности и достојанства у новим околностима: папа Лав Велики, Боетије

11. недеља
предавање - Антикласицизам и интензивна христијанизација: Григорије Велики и »мудра неукост«
Антикласицизам и интензивна христијанизација: папа Григорије Велики и идеал мудре неукости

12. недеља
предавање - Даљи симптоми диглосије: Бенедиктово Правило, Vitae patrum

13. недеља
предавање - Меровиншки латинитет; VII в. као размеђе јез. историје на лат. западу
Меровиншки латинитет; VII век као размеђе језичке историје на латинском западу

14. недеља
предавање - Прототип средњовековне јез. ситуације: почеци лат. писмености у нелат. земљама
Прототип средњовековне језичке ситуације: почеци латинске писмености у нелатинским земљама

15. недеља
предавање - Диглосија као признат аспект хришћ. друштва: јез. импликације каролиншке реформе
Диглосија као признат аспект хришћанског друштва: језичке импликације каролиншке реформе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
E. LÖFSTEDT, Late Latin, Oslo 1959
A. BLAISE, Manuel du latin chrétien, Strasbourg 1955
H. CHADWICK, The Early Church, Penguin Books 1967
Општа допунска литература
C. MOHRMANN, Études sur le latin des chrétiens, 1–4, Roma 1961–1977.
P. STOTZ, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, књ. 1, München 2002, стр. 1–125 и 509–551
A. DE PRISCO, Il latino tardoantico e altomedievale, Roma 1991
M. BANNIARD, Viva voce: Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident Latin, Paris 1992
↑↑↑