Класичне науке

Курс:
Психологија за наставнике (осн.)
У оквиру предмета: Психологија за наставнике
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет и проблеми психологије; Емоционални развој и афективна везаност; Социјални развој; Когнитивни и морални развој; Однос развоја и учења; Облици учења и трансфер; Когнитивни процеси –памћење и заборављање, мишљење (критичко, креативно); Мотивација за учење; Индивидуалне разлике у способностима, стиловима учења, мотивацији и особинама личности; Адолесценција и развој идентитета; Динамика групе – управљање одељењем, типови моћи и стилови руковођења, улоге наставника и ученика; Ставови, предрасуде, вредносне оријентације и имплицитне теорије; Инклузивно образовање Практична настава: Упознавање са концептима интелигенције, личности, стилова учења, мотивације и имплицитних теорија (о учењу и настави) кроз самопроцену, психолошке радионице и искуствено учење; Играње улога (нпр. ситуације конфликта, управљање одељењем); Вођење интревјуа са наставником; Вођење портфолија („дневник“ домаћих задатака, есеја и додатних материјала); Истраживачки рад и презентација резултата
Циљ изучавања курса: Подстаћи студенте да ојачају везу личног и професионалног идентитета наставника и оспособити их да развију осетљивост за индивидуалне разлике, разумеју однос између развоја, учења и подучавања, као и социо-емоционалне и срединске факторе образовања.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Методе извођења наставе: Усмено излагање (ПП); индивидуални, групни и рад у пару, дискусије и дебате; радионичарски рад; посете школама, гостовање практичара.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вучић, Л. (1991). Педагошка психологија, Београд : Друштво психолога Србије, 41-132
Пијаже и Б. Инхелдер (1978) Интелектуални развој детета, 7-57
Gardner, H., Kornhaber, М., Vejk, V. (1999). Inteligencija: različita gledišta. Naklada Slap, стр. 219-230
Хавелка, Н. (2006). Увод у психологију међуљудских односа у образовању, стр.25-118
Смиљанић-Чолановић, В. и Толичић, Л. (1990), Завод за уџбенике и наставна средства, 63-87
Степановић, И. (2007). Мишљење у адолесценцији, Институт за психологију, стр. 85-92
Жиропађа, Љ. (2012). Увод у психологију, Чигоја штампа, стр. 69-100
"Психологија за наставнике" Интерна скрипта
↑↑↑