Класичне науке

Курс:
Историја грчког света од VIII до V века у одабраним изворима
У оквиру предмета: Историја Грчке
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Преглед грчке историје од почетка архајске епохе (средина VIII века) до око 400. године пре н.е. Значај и последице велике грчке колонизације. Настанак и развој града-државе. Писани закони и обичајно право. Грчко-персијски ратови и њихов утицај на идеологију и друштвени развој V века. Атина као идеал демократског, а Спарта аристократског полиса. Култура класичне епохе. Пелопонески рат и његове последице.
Циљ изучавања курса: Упознавање са грчком историјом архајске и класичне епохе (VIII-V век) са нагласком на историји државних установа, законодавства, социјалних промена и културних тековина.
Облици наставе: семинарске вежбе
Обавезе студената: редовно похађање наставе; израда семинарских радова; презентација рада на часу; писмена вежба на крају I и II семестра.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
-упознавање са предметом и темом курса; упознавање са изворима, уџбеницима и пратећом литературом

2. недеља
вежбе - Извори за историју архајске епохе
-врсте извора; рад са њима -традиција о раној грчкој историји -вредност Херодотових података о архајском периоду

3. недеља
вежбе - Велика грчка колонизација
-политички и социјални узроци колонизационог покрета -унутрашње тешкоће и спољни утицаји -правци колонизације и најважније метрополе и насеобине

4. недеља
вежбе - Делфи и колонизација
-Улога светилишта у колонизационим подухватима -Херодот о оснивању Кирene -Хелени у Великој Грчкој и на Сицилији (према Тукидиду)

5. недеља
вежбе - Друштвено и политичко уређење Спарте
-најстарија историја Спарте и дорског племена -Ликургов Устав Спарте – историја и предање -Месенски ратови и њихов утицај на формирање лакедемонског полиса

6. недеља
вежбе - Особености спартанског уређења
-институције као огледало спартанске посебности -демократски и аристократски елементи -спартанско васпитање и образовање -политички успон Спарте у VI веку и постизање хегемоније на Пелопонезу

7. недеља
вежбе - Рана историја Атине до Солона
-традиција о најстаријој историји Атике -Тезеј и синоикизам Атике -најстарије институције и магистратуре -покушаји реформи и рани законодавци (Драконт)

8. недеља
вежбе - Солонова тимократска реформа
-извори о Солону (Аристотелов Атински устав и Плутархова биографија) -социјално стање у Атини -реформе – стварне и познија традиција

9. недеља
вежбе - Од Солона до Писистрата
-вредност Солоновог законодавства -Социјални односи и политичка структура Атине после 594/3. год.

10. недеља
вежбе - Старија тиранида у Хелена
-питање извора (Херодот и Аристотелова Политика) -тирани у градовима на Пелопонезу -остали тирани -слика о тиранима у познијој традицији

11. недеља
вежбе - Писистрат и Писистратиди
-хронолошки проблеми -спољна и унутрашња политика -културна и грађевинска делатност

12. недеља
вежбе - Клистенове реформе
-од племенске ка територијалној структури полиса -подела Атике и атичког становништва -демократизам реформи -остракизам

13. недеља
вежбе - Јоњани и остали Хелени у Малој Азији до Јонског устанка
-најстарија историја и сеобе -Савез Јоњана -културна достигнућ -главни извори – лиричари, Херодот, писци Персика, Паусанија

14. недеља
вежбе - Логографи
-зачеци прозе и историографије у Јонији -Хекатеј и старији логографи -Хеланик и младји логографи

15. недеља
вежбе - Рекапитулација градива – писмена вежба

16. недеља
вежбе - Уводни час
-анализа реферата о Пиндаровим Епиникијама као историјском извору и о породици, држави и друштву у Гортинском законику задатих током семестралног распуста.

17. недеља
вежбе - Јонски устанак
-положај малоазијских Грка под персијском влашћу -разлози за подизање устанка (из Херодота) -ток устанка, успеси и неуспеси савезника -судбина Милета и осталих побуњених градова

18. недеља
вежбе - Персијски »осветнички« походи из 492. и 490. године
-Маратонска битка и њен утицај на унутрашњи развој Атине -Милтијад, Темистокле и Аристид -Плутарх као биограф (на примеру обрадјених биографија Солона, Темистокла и Аристида)

19. недеља
вежбе - Велики Ксерксов поход на Хеладу
-веродостојност Херодотових података -термопилски и саламински хероји -грчко-персијски ратови и њихов утицај на идеологију и друштвени развој V века (Херодотов дијалог о три режима)

20. недеља
вежбе - Грчка војска у класичном периоду
-хоплитско ратовање -предност грчког оружја у односу на персијско (на примерима описа битака код Маратона и Платеје код Херодота) -грчка морнарица (технички, друштвени, ратни аспекти)

21. недеља
вежбе - Уређење и политичка улога Атичко-делског поморског савеза
-почеци Савеза (478/7-454/3) -Кимон и атинске победе на мору -прогресивност и конзервативизам класичног федерализма -криза Кимоновог аристократског панхеленст -Ефијалтова реформа Ареопага

22. недеља
вежбе - Поморско царство Атине
-претварање Савеза у архе -документи о финансијама Савеза -Тукидидов екскурс о пентеконтаетији -Перикле као политичар (на основу Тукидида и Плутархове биографије)

23. недеља
вежбе - Култура грчког света у петом веку
-политичка мисао и делатност софиста и њен утицај на друштвену и културну климу -политичка мисао и делатност софиста и њен утицај на друштвену и културну климу V века -Периклова културна политика -Периклова културна политика

24. недеља
вежбе - Атичка драма
-настанак и друштвена улога VI-V век -трагедија и комедија (на примеру једне Есхилове трагедије-Агамемнон и једне Аристофанове комедије-Облакиње)

25. недеља
вежбе - Узроци Пелопонеског рата
-атински империјализам стиже до Сицилије -Спарта и Пелопонески савез као антиподи атинским вредностима и претензијама -узроци и поводи рата по Тукидиду

26. недеља
вежбе - Архидамов рат
-ратне операције 431-421 -Никијин мир

27. недеља
вежбе - Поход на Сицилију и опадање атинске моћи
-атински планови у вези са западом – сукоб »стари и млади« према Тукидиду -операције на Сицилији -завршни период Пелопонеског рата

28. недеља
вежбе - Олигархијски преврати у Атини
-олигархијски преврат из 411. године (на основу Аристотелаовог Атинског устава и Тукидида) -владавина Тридесеторице

29. недеља
вежбе - Обнова атинске демократије
-обнова демократског уређења 403. године и основне карактеристике атинског уређења IV века на основу Аристотеловог Атинског устава и докумената

30. недеља
вежбе - Рекапитулација градива – писмена вежба
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света (прев.Н. Порчић), Београд 1999. J.B. Bury, R. Meiggs, A History of Greece to the Death of Alexander the Great, London 19754 (prevod na srpski jezik u pripremi u izdanju Zavoda za udžbenike)М. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1986. М. Ростовцев, Историја старог света, Нови Сад 1990. В.В. Струве, Д.П. Калистов, Стара Грчка, Сарајево 1969.
Општа допунска литература
The Cambridge Ancient History Vol. III 3: The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries BC, Cambridge 1982. The Cambridge Ancient History Vol. IV: Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 to 479 BC, Cambridge 1988. F. Chamoux, Grčka civilizacija u arhajsko i klasično doba, Beograd 1967. S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002. A. Lesky, Povijest grčke književnosti, Zagreb 2001. The Oxford Classical Dictionary3, Oxford 1996.
↑↑↑