Класичне науке

Курс:
Методика наставе класичних језика (осн.)
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Савладавање основних методичко-дидактичких захтева наставе грчког и латинског језика који ће помоћи оспособљавању будућих наставника за рад у одељењу. Савладавање основних граматичких целина из морфологије и синтаксе латинског и грчког језика које су предвиђене у срдњошколској настави латинског и грчког језика.
Циљ изучавања курса: упознати студенте с програмима и методама наставе класичних језика у средњој школи
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: Настава се одвија у облику предавања, вежби као и праћења рада и самосталне праксе студената у средњошколским установама.
План курса:

1. недеља
предавање - Основна обавештења о рашчлањавању наставног часа
Писање индивидуалног плана рада, месечног и годишњег, према наставном плану и програму. Проблем уводних часова. Рашчлањавање часа на три основна дела. Концепција часа и писање концепције часа за одређену методску јединицу.

2. недеља
предавање - Прва и друга деклинација и конјугација.
Обрада прве деклинације и прве конјугације (инд. акт. преѕента) уз одговарајуће вежбање из уџбеника. Обрада друге деклинације и друге конјугације (инд. акт. през.) уз одговарајућу вежбу.

3. недеља
предавање - Трећа конјугација (инд. акт. през.), вокалске основе. Футур помоћног глагола.
Од вокалских основа предвиђене су основе на -е,-ал-ар.

4. недеља
предавање - Трећа деклинација и глаголи на -ио.
Обрађиваће се консонантске основе и вокалске основе уз одговарајуће вежбе важећег уџбеника за гимназију.

5. недеља
предавање - Придеви треће деклинације, четврта деклинација, футур први активни
Обрадиће се придеви са 3, 2, и једним обликом. Четврта деклинација ће се обрадити уз најважније изузетке у промени и роду.

6. недеља
предавање - Пета деклинација. Идикатив акт. перфекта. Компрација придева.
Ови садржаји ће се обрадити на одговарајућој вежби уџбеника.

7. недеља
предавање - Суперлатив на -лимус и -римус. Суплетивна компарација. Активни футур други.
Методске јединице ће се обрађивати на одређеном вежбању уџбеника.

8. недеља
предавање - Описна компарација. Императив футура. Личне заменице. Инд. пас. презента.
Наставне јединице ће се обрађивати на одређеној вежби уџбеника.

8. недеља
предавање - Описна компарација. Императив футура.
-

9. недеља
предавање - Присвојне заменице. Инд. пас. имперфекта. Показне заменице.
Користиће се реченице адекватног вежбања из уџбеника који је предвиђен.

10. недеља
предавање - Односне заменице. Пасифни футур први. Употреба времена.
Граматика ће се обрађивати на вежбама које предвиђа уџбеник.

11. недеља
предавање - Партицип перф., индикатив перф., плпф. и фут. другог пас.
Обрада граматике на предвиђеним везбама уџбеника.

12. недеља
предавање - Конс. (ср. род) и вок. основе треће декл, инд. импф. помоћног гл., гл. на -ио.
Истицање наставака у консонантској промени треће декл. и обрада предвиђене вежбе. Истицање основних гласовних промена код гл. на -ио.

13. недеља
предавање - Вокалске основе треће декл.
Овај наставни час предвиђен је за оне стуиденте који желе да одрже наставну јединицу из грчког језика. Предвиђена је наставна јединица из уџбеника за грчки језик Стоихеиа хелленика.

14. недеља
предавање - Консонантске основе треће деклинације
Ова наставна јединица предвиђена је за студенте који желе да одрже час из грчког језика. Наставна јединица се обрађује на одређеном вежбању уџбеника грчког језика.

15. недеља
предавање - Аорист
Различити типови аориста у грчком језику. И ова јединица је предвиђена за студенте који желе да одже час из грчког језика.

16. недеља
предавање - Конјунктив презента и имперфекта
Уз морфолошки део предвиђено је и тумачење употребе независног конјунктива през. и импф. на одређеним реченицама вежбе важећег уџбеника за средњу школу.

17. недеља
предавање - Конјунктив перфекта и плпф.
Уз морфолошка тумачења предвиђа се и тумачење независне употребе ових облика на одређеном вежбању уџбеника.

18. недеља
предавање - Партиципи презента и футура. Делни генитив.
Јединица ће се обрадити на одговарајућој вежби уџбеника.

19. недеља
предавање - Перифрастична конјугација активна. Аблатив средства.
Наставна јединица ће се обрадити на одговарајућој вежби уџбеника.

20. недеља
предавање - Герундив, Перифр. конј. пасивна. Датив вршиоца радње. Герунд.
Наставна јединица ће се обрадити на одговарајућем вежбању уџбеника.

21. недеља
предавање - Депонентни и семидепонентни глаголи.
Наставна јединица ће се обрадити на одговарајућој вежби уџбеника.

22. недеља
предавање - Аблатив апсолутни
Обрада на одговарајућој вежби уџбеника

23. недеља
предавање - Неправилни глаголи. Глагол ире. Одређивање места и простора.
Обрада на одговарајућој вежби уџбеника.

24. недеља
предавање - Инфинитиви. Акузатив са инфинитивом
Оговарајуће вежбање уџбеника.

25. недеља
предавање - Номинатив са инфинитивом
Обрада на одговарајућем вежбању уџбеника.

26. недеља
предавање - Слагање времена. Зависно упитне реченице
Обрада на реченицама одговарајуће вежбе уџбемника

27. недеља
предавање - Намерне реченице.
Различите могућности исказивања намере у латинском језику. Реченице из вежбања предвиђеног уџбеника.

28. недеља
предавање - Временске реченице
Обрада на реченицама предвиђеног уџбеника

29. недеља
предавање - Узрочне реченице
Обрада на реченицама предвиђеног уџбеника.

30. недеља
предавање - Последичне реченице
Обрада на реченицама предвиђеног уџбеника П.с. У случају да студент жели да на часовима Методике наставе класичних језика одржи час из грчког језика предвиђају се као тематске јединице: заменице, перфекат, начини у самосталној употреби. Часови се изводе уз одговарајућа вежбања из уџбеника Стоихеиа хелленика.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бојана Маневић-Шијачки, Методика наставе латинског језика, Београд 1998
Љ. Вулићевић, М. Маскарели, Латински језик, уџбеник за 1. разред средње школе, Београд, више издања
Љ. Вулићевић, Латински језик, уџбеник за 2. разред средње школе, Београд, више издања
↑↑↑