Класичне науке

Курс:
Историја Грчке (осн.)
У оквиру предмета: Историја Грчке
Предавачи: др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Преглед историје старе Грчке од микенског до 146. године пре н.е. Нагласак је стављен на настанак и развој грчког града-државе, историју државних институција, развој законодавства, као и на културне тековине. Прати се и криза грчког полиса и мешања Рима у односе хеленистичких краљевина и полиса.
Циљ изучавања курса: Стицање знања из грчке историје од микенског до познохеленистичког периода.
Предуслови за полагање: Нема претходних услова
Облици наставе: Предавања - вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Lesky, Povjest grčke književnosti, Zagreb 2001
F. Papazoglu, Istorija helenizma, Beograd 1995
Dž. Čedvik, Mikenski svet, Beograd 1980
V.V. Struve – D.P. Kalistov, Stara Grčka, Sarajevo 1969
Општа допунска литература
M. Đurić, Istorija starih Grka do smrti Aleksandra Makedonskog, Beograd 1983
S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 2002
R. Osborne, Greece in the Making, 1200-479 B.C., London 1996
↑↑↑