Класичне науке

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- Heinrich Lausberg, Handbuch der litterarischen Rhetorik, München, 1960.
- Војислав Јелић, Античка и српска реторика, Београд, 2001.
Војислав Јелић, Стерија и Квинтилијан, Матица српска, Нови Сад, 1988.
- ПРОГΥМНАΣМАТА ретора Афтонија, предговор, превод са грчког и напомене В. Јелић, САНУ и Матица српска, Београд 1997.
Општа допунска литература
- М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997.
- Н. Ристовић, Старохришћански класицизам, Београд 2005.
- Rečnik književnih termina, Beograd 1992.
↑↑↑