Историја уметности

Курс:
Музеографија тоталитета (мастер)
У оквиру предмета: Музеографија тоталитета
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
др Ивана Петровићванредни професор
др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теорија и пракса селекције сведочанствених добара и тезаурације баштинских фондова, те комуникације њених вредности. Доктрине интегралне заштите и конвенције одрживог развоја, наслеђа света и недодирљивог наслеђа. Теорија и доктрина музеографије провераваће се на примерима, сваке године другим, Музеалност и документацијска мера, Заштита традицијског наслеђа, Баштински бранд, Музејска изложба, Хуманистичко наслеђе – универзитетска баштина, Уметност и музеалност – апорије тумачења, Вртно наслеђе, Баштина и вредност, Едукативност баштине.
Циљ изучавања курса: Савладавање музеографије и доктринарне заштите наслеђа.
Предуслови за полагање: нема посебних услова
Облици наставе: Предавања са мултимедијалним илустарцијама, демонстарцијум кључних примера и интерактивним радом. Семинарска вежбања са истраживачким учешћем студенат
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
T.Šola, Muzeji i marketing, Beograd 2004.
Општа допунска литература
- G. Thomson, Museum Environment, Butterworths, London 1978.
G.Edison, D.Dean, The Handbook for Museums, London 1994.
G.Anderson, Reinventing the Museum, New York 2004.
Daniela Koroloja, Istorija konzervacije i restauracije u Galeriji Matice srpske, Novi Sad, 2010.
I.Maroević, Baštinom u svijet, Zagreb 2004.
↑↑↑