Историја уметности

Курс:
Античка историографија (осн.)
У оквиру предмета: Античка историографија
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Развој античке историографије од раних историчара логографа у старој Грчкој до историчара епохе позног римског царства. Обрађују се хронолошким редом сви најважнији представници ове књижевне врсте (Херодот, Тукидид, Ксенофонт, Полибије, Тит Ливије, Тацит, Амијан Марцелин) и анализира се историјски контекст и прилике у којима они стварају. Читају се и анализирају репрезентативни делови и пасуси наведених историографа и траже се одговори на питања у вези са њиховим намерама, методом, објективношћу.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним токовима развоја историографије као књижевне врсте код старих Грка и Римљана и оспособљавање студената за самостално коришћење релевантних извора и литературе.
Предуслови за полагање: нема претходних услова
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Будимир, М. Флашар, Преглед римске књижевности, Београд 1995. The Cambridge History of Classical Literature, I-II, Cambridge 1983. G.B.Conte, Latin Literature, Baltimore 1994. А. Lesky, Povijest grčke književnosti, Zagreb 2001. М.Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997.
Општа допунска литература
A. Marincola (ed.), A Companion to Greek and Roman Historiography, I-II, Malden-Oxford 2007.
↑↑↑