Историја уметности

Курс:
Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи (осн.)
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе настали у Византији и земљама византијског културног круга у доба владавине династије Македонаца као и она настала у раном средњем веку на подручју западне Европе. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима уметности раног средњег века у Византији и западној Европи.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Облици наставе: Настава се изводи током једног семестра на предавањима и на вежбама уз одговарајућу визуелну подршку, уз могућност теренске праксе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања
Представљање просторно-временских оквира, методолошког приступа и литературе.

1. недеља
вежбе - Уводна разматрања
Анализа примарних извора и савремене литературе о настанку и развоју уметности раног средњег века у Византији и западној Европи.

2. недеља
предавање - Ирска уметност
Представљање уметности настале на територији данашње Ирске а потом непосредно и Римског царства.

2. недеља
вежбе - Ирска уметност
Анализа споменика насталих на територији Ирске са посебним нагласком на илуминиране рукописе (Књига Дароу, Линдисфарнско јеванђеље, Књига Келс и др.).

3. недеља
предавање - Раноисламска уметност
Разматрање развоја визуелне уметности раноисламског периода.

3. недеља
вежбе - Раноисламска уметност
Анализа иконографије и стила развоја визуелне уметности раноисламског периода.

4. недеља
предавање - Уметност династије Меровинга
Разматрање развоја уметности династије Меровинга у историјским и географским оквирима.

4. недеља
вежбе - Уметност династије Меровинга
Анализа развоја иконографије и стила уметности насталих у време владавине династије Меровинга са посебним нагласком на развој илуминираних рукописа.

5. недеља
предавање - Уметност Каролинга 1
Преглед визулене уметности настале у време династије Каролинга, пре свега у време Карла Великог са најзначајнијим примерима.

5. недеља
вежбе - Уметност Каролинга 1
Анализа иконографије и стила најзначајнијих споменика насталих у време владавине Карла Великог.

6. недеља
предавање - Уметност Каролинга 2
Разматрање развоја илуминираних рукописа из времена владавине Карла Великог и његових наследника.

6. недеља
вежбе - Уметност Каролинга 2
Анализа иконографије и стила илуминираних рукописа насталих у време владавине Карла Великог и његових наследника, са посебним освртом на школе и њихов утицај на потоњу уметност.

7. недеља
предавање - Уметност Отона 1
Разматрање развоја уметности династије Отона уз најистакнутије примере.

7. недеља
вежбе - Уметност Отона 1
Анализа иконографије и стила најрепрезентативнијих споменика остварених у време владавине династије Отона.

8. недеља
предавање - Уметност Отона 2
Разматрање развоја илуминираних рукописа насталих у време владавине династије Отона.

8. недеља
вежбе - Уметност Отона 2
Анализа иконографије и стила најзначајнијих примера илуминираних рукописа насталих у време династије Отона са нагласком на Кодекс Егберти, Четворојеванђеље Отона III, кодекс Хитда, Сакраментар Хенрика II и др.

9. недеља
предавање - Уметност у доба Македонске династије 1
Општи преглед развоја уметности из доба династије Македонаца на тлу Византијског царства са посебним нагласком на идејно решење мозаичке декорације цркве Свете Софије под обновом патријарха Фотија.

9. недеља
вежбе - Уметност у доба Македонске династије 1
Анализа иконографије и стила обнове цркве Свете Софије у време владавине династије Македонаца, са посебним нагласком на идејно решење патријарха Фотија.

10. недеља
предавање - Уметност у доба Македонске династије 2
Разматрање развоја илуминираних рукописа у време династије Македонаца.

10. недеља
вежбе - Уметност у доба Македонске династије 2
Анализа иконографије и стила илуминираних рукописа из времена владавине династије Македонаца са посебним освртом на Хомилије Григорија Назијанског, Пар.гр. 139, Пар.гр. 64, Свитак Исуса Навина и др.

11. недеља
предавање - Уметност у доба Македонске династије 3
Разматрање најзначајнијих примера радова у слоновачи из времена владавине Македонске династије.

11. недеља
вежбе - Уметност у доба Македонске династије 3
Анализа иконографије и стила развоја предмета од слоноваче у време владавине династије Македонаца.

12. недеља
предавање - Уметност у доба Македонске династије 4
Разматрање развоја уметности иконописа у време владавине династије Македонаца.

12. недеља
вежбе - Уметност у доба Македонске династије 4
Анализа иконографије и стила иконописа у време владавине династије Македонаца.

13. недеља
предавање - Закључна разматрања уметности раног средњег века у Византији и западној Европи
Преглед градива обухваћеног на претходним часовима.

13. недеља
вежбе - Закључна разматрања уметности раног средњег века у Византији и западној Европи
Анализа визуелног материјала и литературе градива обухваћеног на претходним часовима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
E. Kubah, V. Elbern, Karolinška i otonska umetnost, Novi Sad 1973.
P. Vercone, Od Teodoriha do Karla Velikog, Novi Sad 1973
Grupa autora, Rani srednji vek, Beograd 1967.
J.Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, Harmondsworth 1970.
F. Henry, Irish Art in the Early Christian Period, London 1940.
From Ireland coming : Irish art from the early Christian to the late Gothic period and its European context, ed.Column Hourihane, Princeton University Press 2001.
Katarina Oto-dorn, Islamska umetnost, Novi Sad 1971.
Carolingian Painting, introduction by F. Mutherich, provenances and commentaries by J. E. Gaehde, London 1977.
A. Doig, Lithurgy and Architecture> form the Early Church to the Middle Ages, Farnham, Burlington 2010.
↑↑↑