Историја уметности

Курс:
Зидно сликарство манастира Жиче
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс обухвата потпун преглед и темељно разматрање хронолошких, програмских, иконографских и стилских аспеката средњовековног зидног сликарства манастира Жиче, настајалог током XIII, XIV и XV столећа, а сачуваног у наосу и бочним параклисима католикона, егзонартексу, улазној кули и параклису Светих Теодора. Нарочита пажња биће посвећена досад неискоришћеној или недовољно искоришћеној грађи и запостављеним правцима у методологији њеног истраживања.
Циљ изучавања курса: Студенти би требало да се упознају с фазама настајања, тематиком, идејним основама и ликовним особеностима неколико значајних целина средњовековног зидног сликарства у манастиру Жичи, као и са историјом и методологијом њиховог проучавања.
Предуслови за полагање: За похађање курса не постоје потребни предуслови, али је пожељно да студенти претходно положе два обавезна испита на Одељењу за историју уметности посвећена уметности српских земаља у средњем веку.
Облици наставе: Настава се одржава у виду предавања, једном недељно, током зимског семестра 2010/2011. године.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају предавања.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад студената оцењује се на основу броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту. Од предиспитних обавеза вредноваће се редовно похађање наставе и оно може донети до 20 поена. Испит се полаже писмено и усмено, а састоји се од писменог испита који се полажу на крају семестра, и завршног усменог испита. Писмени испит је у виду теста и састоје се од 24 питања. Укупно може донети до 40 поена. Усмени испит састоји се од 3 питања, а укључује проверу познавања визуелног материјала. Може донети до 40 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Приступ проучавању жичког зидног сликарства

2. недеља
предавање - Настанак, доградње и разградње манастира Жиче кроз историју
Литература: М. Чанак-Медић, Б, Тодић, Манастир Жича, Београд 2007, 5-22; М. Марковић, Прво путовање светог Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност, Београд 2009, 113-128.

3. недеља
предавање - Најстарије жичко сликарство у наосу католикона - тематика
Литература: Б. Тодић, Иконографска истраживања жичких фресака XIII века, Саопштења 22-23 (1990-1991), 25-34.

4. недеља
предавање - Тематски програм сликарства из доба обнове - купола и поткуполни простор
Литература: Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, 306-310; М. Марковић, Прво путовање светог Саве у Палестину и његов значај за српску средњовековну уметност, Београд 2009, 169-186.

5. недеља
предавање - Тематски програм сликарства из доба обнове - олтарски простор

6. недеља
предавање - Тематски програм сликарства доба обнове - западни травеји, параклиси и нартекс

7. недеља
предавање - Тематски програм живописа у кули
Литература: Б. Тодић, Иконографска истраживања жичких фресака XIII века, Саопштења 22-23 (1990-1991), 34-39;Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, 162-164.

8. недеља
предавање - Ликовне особеносто жичког сликарства 13. века
Литература: В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974,33-34; М.Чанак-Медић, Б, Тодић, Манастир Жича, Београд 2007, 46.

9. недеља
предавање - Ликовне особеносто жичког сликарства 14. века
Литература: В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 50; М.Чанак-Медић, Б, Тодић, Манастир Жича, Београд 2007,49-52.

10. недеља
предавање - Остаци фресака у параклису Светих Теодора из 15. столећа
↑↑↑