Историја уметности

Курс:
Манастир Градац
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс предвиђа свеобухватан преглед свих расположивих знања о манастиру Градцу у близини Рашке, задужбини краљице Јелене. Основан је у XIII веку, на старијем култном месту. Благовештењска црква, манастирски католикон, представља значајан споменик српске средњовековне уметности. Црква је током векова претрпела неколико оштећења и обнова. Већина фресака је знатно оштећена. На основу онога што је сачувано и аналогија са сродним споменицима, могуће је скоро у потпуности реконструисати програм и иконографију првобитних фресака. Архитектура и фреске чине градачку цркву погодним предметом изборног курса, намењеног првенствено студентима који су се определили за специјализацију у области историје средњовековне уметности.
Циљ изучавања курса: Похађањем овог курса студенти ће стећи шира знања о манастиру Градцу, значајном споменику српске средњовековне архитектуре и сликарства. Осим тога, студенти ће се упознати и с методологијом монографског истраживања споменика средњовековне уметности. Овладаће способностима неопходним за детаљну програмску, иконографску и стилску анализу живописа у византијским и српским црквама.
Предуслови за полагање: За похађање курса не постоје обавезни предуслови, али је пожељно да су студенти претходно положили два испита на Одељењу за историју уметности, посвећена уметности српских земаља у средњем веку.
Облици наставе: Настава се одржава у виду предавања, једном недељно, током зимског семестра 2009/2010. године.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају предавања.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад студената оцењује се на основу броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту. Од предиспитних обавеза вредноваће се редовно похађање наставе и оно може донети до 20 поена. Испит се полаже писмено и усмено, а састоји се од писменог испита који се полаже на крају семестра, и завршног усменог испита. Писмени испит је у виду теста и састоји се од 24 питања. Укупно може донети до 40 поена. Усмени испит састоји се од 3 питања, а укључује проверу познавања визуелног материјала. Може донети до 40 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање-предавања
Упознавање студената с програмом курса и основном литературом. Представљање места и значаја манастира Градца у историји српске средњовековне уметности.

2. недеља
предавање - Историја манастира Градца-предавања
Основни подаци о историји манастира и његовог католикона.

3. недеља
предавање - Архитектура манастира, предавања
Анализа архитектонских особина Благовештењске цркве, анализа основе, сводова, начина зидања и архитектонског украса.

4. недеља
предавање - Манастирске грађевине и црква Светог Николе, предавања

5. недеља
предавање - Ктиторска делатност краљице Јелене у Приморју
Основни подаци о ктитору, уметност у Приморју у доба краљице Јелене, фрањевачке цркве у Бару, Котору, Улцињу и Скадру, Свети Никола код Скадра, Св. Срђ и Вакх на Бојани

6. недеља
предавање - Фреске Благовештењске цркве, уводно предавање, предавања
Досадашња истраживања фресака, распоред фресака, основни подаци о времену настанка живописа и његовим мајсторима.

7. недеља
предавање - Фреске у куполи и олтарском простору, предавања
Идентификација уништених и делимично оштећених фресака, програмска анализа

8. недеља
предавање - Фреске у куполи и олтарском простору, предавања
Идентификација уништених и делимично оштећених фресака, иконографска анализа

9. недеља
предавање - Фреске у наосу, предавања
Идентификација уништених и делимично оштећених фресака, програмска анализа

10. недеља
предавање - Фреске у наосу, предавања
Идентификација уништених и делимично оштећених фресака, иконографска анализа

11. недеља
предавање - Фреске у певницама, предавања
Идентификација уништених и делимично оштећених фресака, програмска и иконографска анализа

12. недеља
предавање - Фреске у припрати, предавања
Идентификација уништених и делимично оштећених фресака, програмска анализа

13. недеља
предавање - Фреске у припрати и параклисима, предавања
Идентификација уништених и делимично оштећених фресака, програмска и иконографска анализа

14. недеља
предавање - Стилска анализа живописа, предавања

15. недеља
предавање - Припрема за испит, предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
О. Кандић, Градац. Историја и архитектура манастира, Београд 2005.
О. М. Кандић, Манастир Градац. Научно-популарне монографије 2, Београд 1982.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 41-43.
В. Кораћ, Градитељска школа Поморја, Београд 1965, 17-32, 42-47, 73-82.
Д. Војводић, Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005, 54, 62, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 89, 91, 92, 99, 101-103, 116, 120, 128, 142, 159, 160, 162, 163, 167, 170, 173, 174, 186.
Б. Тодић, Сопоћани и Градац. Узајамност фунерарних програма две цркве, Зограф 31 (2006-2007) 59-77.
Г. Бабић, Циклус Христовог детињства у пределу с хумкама на фресци у Грацу, Рашка баштина 1 (Краљево 1975) 49-56.
Општа допунска литература
Ђ. Бошковић, С. Ненадовић, Градац, Београд 1951.
В. Ј. Ђурић, Историјске композиције у српском сликарству средњег века и њихове књижевне паралеле, ЗРВИ X (1967) 121-131.
Г. Суботић, Краљица Јелена Анжујска-ктитор црквених споменика у Приморју, Историјски гласник 1-2 (1958) 131-147.
G. Mc Daniel, On Hungarian-Serbian Relations in the 13th century: John Angelos and Queen Jelena, Ungarn Jahrbuch 12 (1982/1983) 43-50.
Д. Поповић, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, 79-88.
Б. Тодић, Српске фреске с краја XIII века. Уметничке одлике, ЗФФ, серија А: Историјске науке, књ. 16 (1989) 67-88.
Данило Други, Животи краљева и архиепископа српских, Службе, Београд 1988, 79-107.
Р. Николић, Када и ко је живописао манастир Градац? Рашка баштина 2 (Краљево 1980) 86-93.
Б. Живковић, Конзерваторски радови на фрескама манастира Градца, Саопштења VIII (1969) 119-127.
↑↑↑