Историја уметности

Курс:
Првобитне фреске хиландарског католикона
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Програмом курса предвиђена је детаљна анализа програмских, иконографских и стилских особености првобитног живописа у хиландарском католикону. Хиландарски католикон задужбина је српског краља Милутина. Саграђен је на месту старије цркве на самом почетку 14. века или, евентуално, иѕмеђу 1311. и 1316. године. Добио је живопис током првих година старешинства игумана Гервасија (1317-1336). Радови на осликавању завршени су септембра или октобра 1321. године, непосредно пред смрт краља Милутина. После тога, на унутрашњој декорацији цркве вековима није било озбиљнијих интервенција. Међутим, временом се на фрескама наталожио слој чађи и прашине услед чега су постале тешко видљиве. Стога су хиландарски монаси 1803-1804. године ангажовали сликаре Венијамина и Захарију из халкидичког села Галатисте, који су стари живопис освежили новим слојем боје. Срећом, приликом те обнове поштован је стари програм фреско-декорације. При томе су поручиоци захтевали да се понови не само избор и распоред сликане тематике него и да се задржи иконографија сваке сцене и појединачне светитељске фигуре. Захваљујући томе, могуће је скоро у потпуности реконструисати иконографију и програм првобитних фресака. Реч је о тематски веома богатој целини, с великим бројем ретко сликаних циклуса, сцена и појединачних фигура. Како су, уз то, првобитне фреске хиландарског католикона веома вредне и по својим ликовним квалитетима, оне се чине веома погодним предметом изборног курса намењеног студентима који су се определили за специјализацију у области историје средњовековне уметности.
Циљ изучавања курса: Похађањем овог курса студенти ће стећи шира знања о првобитним фрескама хиландарског католикона које представљају једно од највреднијих дела византијског живописа првих деценија 14. века. Уз то, они ће овладати способностима неопходним за истраживање програмских, иконографских и стилских особености средњовековног зидног сликарства у византијским и српским црквама.
Предуслови за полагање: За похађање курса не постоје обавезни предуслови, али је пожељно да су студенти претходно положили два обавезна испита на Одељењу за историју уметности, посвећена уметности српских земаља у средњем веку.
Облици наставе: Настава се одржава у виду предавања, једном недељно, током зимског семестра 2008/2009. године.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају предавања.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад студената оцењује се на основу броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту. Од предиспитних обавеза вредноваће се редовно похађање наставе и оно може донети до 20 поена. Испит се полаже писмено и усмено, а састоји се од писменог испита који се полажу на крају семестра, и завршног усменог испита. Писмени испит је у виду теста и састоје се од 24 питања. Укупно може донети до 40 поена. Усмени испит састоји се од 3 питања, а укључује проверу познавања визуелног материјала. Може донети до 40 поена.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање студената с програмом курса и основном литературом. Представљање места и значаја првобитних фресака хиландарског католикона у историји српске средњовековне уметности.

2. недеља
предавање - Историја цркве, просторна структура, распоред фресака
Основни подаци o историји Хиландара и његовог католикона, најважније одлике архитектуре цркве, расположиви подаци о времену настанка живописа и његовим мајсторима

3. недеља
предавање - Програм фресака у куполи и пандантифима
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

4. недеља
предавање - Фреске олтарског простора
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

5. недеља
предавање - Циклуси Великих празника, Страдања, Чуда и поука Христових
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

6. недеља
предавање - Богородичин циклус, појединачне фигуре у наосу
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

7. недеља
предавање - Фреске у слепој калоти и куполама припрате
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

8. недеља
предавање - Сцене из живота светих монаха у припрати
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

9. недеља
предавање - Сцене из живота светих монаха у припрати
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

10. недеља
предавање - Остале сцене у припрати, појединачне фигуре
Идентификација фресака, програмска и иконографска анализа

11. недеља
предавање - Стилске особености и питање сликара

12. недеља
предавање - Стилске особености и питање сликара
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Марковић, Првобитни живопис главне манастирске цркве, у: Манастир Хиландар, ур. Г. Суботић, Београд 1998, 221-242
Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, 264-274, 351-356.
В. Ј. Ђурић, у: Д. Богдановић, В. Ј. Ђурић, Д. Медаковић, Хиландар, Београд 1978, 84-88
М. Марковић, В. Т. Хостетер, Прилог хронологији градње и осликавања хиландарског католикона, Хиландарски зборник 10 (Београд 1998), 201-220
М. Марковић, Илустрације патеричких прича у припрати хиландарског католикона, у: Међународни научни скуп "Осам векова Хиландара, историја, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура" (октобар 1998), ур. В. Кораћ, Београд 2000, 505-537
Д. Војводић, Ктиторски портрети и представе, у: Манастир Хиландар, ур. Г. Суботић, Београд 1998, 249-257
Д. Војводић, Хиландарски гроб светог Симеона Српског и његов сликани програм, Хиландарски зборник 11 (2004), 45-57
W. Taylor Hostetter, Jr., In the heart of Hilandar. An interactive presentation of the frescoes in the main church of the Hilandar monastery on Mt. Athos, Beograd 1998 (CD-ROM)
Општа допунска литература
Г. Бабић, Иконографски програм живописа у припратама цркава краља Милутина, у: Византијска уметност почетком XIV века, Београд 1978, 107-111
V. J. Djurić, La peinture de Chilandar à l`époque du roi Milutin, Хиландарски зборник 4 (1978), 31-64
V. J. Djurić, Les portraits des souverains dans le narthex de Chilandar, Хиландарски зборник 7 (1989), 105-121
Ј. Радовановић, Иконографска истраживања српског сликарства XIII-XIV века, Београд 1988, 79-82
↑↑↑