Историја уметности

Курс:
Историја религија (осн.)
У оквиру предмета: Историја религија
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Предавања 7. семестар: Увод у дисциплину, њен историјат, методологија. Религије палеолита, неолита, старог Истока; 8. семестар: религије индоевропских народа(Хетити, Индоаријци, Иранци, Грци, Римљани, Келти, Германи, Балти, Словени).
Циљ изучавања курса: увод у дисциплину, упознавање са најважнијим старим и традиционалним религијама, главним изворима за њих, основним методолошким приступима њиховом проучавању
Предуслови за полагање: За студенте класичних наука уписана 4. година студија. Курс је отворен и за полазнике са других одељења на разним нивоима студија.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Eliade, Istorija verovanja i religijskih ideja I–III, Beograd 1991.
Ј. Puhvel, Comparative Mythology, Baltimore/London 1987 = Јан Пухвел, Компаративна митологија, Београд / Сремски Карловци 2008. (у штампи)
Општа допунска литература
А. ван Генеп, Обреди прелаза, Београд 2005.
Е. Бенвенист, Речник индоевропских установа, Ср. Карловци / Н. Сад 2002. (део II, књ. 3: Религија, стр. 371–441).
Ж. Димезил, Древна римска религија, Ср. Карловци / Н. Сад 1997.
Џ. Фрејзер, Златна грана. Проучавање магије и религије, Београд 1991.
А. Лома, Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд 2002.
↑↑↑