Историја уметности

Курс:
Музеалност и документацијска мера (мастер)
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Информатолошке теорије у музеологији (Странски, Глужински, Глусберг, Мароевић). Информацијски системи и појам тезауруса баштине (појам информације у култури и дефиниција музејског информацијског система). 2. Информацијски стандарди и стандарди музејске документације (МДА, Геттy, Италијански стандард наслеђа...). 3. Кодификације информацијске делатности у музејима («протодокументацијски» период, Први стандарди, Стандарди након међународних конвенција, Систем имплементације у национално законодавство). 4. Заштита музејских информацијских система и Музејски информатички бранд.
Циљ изучавања курса: Упознавање са системом заштите значења баштине, као кључним подсистемо музејске заштите и очувања наслеђа. Развијање свести о важности стандардног деловања и непрекидног усаглашавања са развојем система заштите у свету.
Предуслови за полагање: Похађање наставе и активно учешће на вежбама (израда сегмената заједничког пројекта и учешће у практичном раду у компјутерском кабинету).
Облици наставе: Трећина теоријских предавања, трећина демонстрација пројеката из области стандардизације и трећина интерактивног рада. Рад студената у групама и самостално на пројектним задацима.
План курса:

1. недеља
предавање - Музеалност и документацијски стандард
Стандардизација и њени учинци.

1. недеља
вежбе - Музејски предмет и документ о њему
Дефинисање природе музејског предмета и природе документације.

2. недеља
предавање - Информатичка револуција и информатолошке теорије музеологије
Развој кибернетике и њен утицај на методологију хуманистичких дисциплина.

2. недеља
вежбе - Сведочанство и истинитост
«Istina je slepa ali zna ?ta je gledanje» (V.Venders, Lisabonska pri?a, sekvenca) i Lakanov model gledanja.

3. недеља
предавање - Теорија сведочанствености Збињека Страњског
Ране теорије музејске документације.

3. недеља
вежбе - Дескрипција ”ремек дела” у фундусима великих музеја
Демонстрација поступка описа уметничког добра у каталогу Националне галерије у Лондону.

4. недеља
предавање - Теорија музеодомена
Семиолошка теорија документацијске функције музеја Воцеха Глужињског

4. недеља
вежбе - Стручни архив у музеју
Демонстрација: Барнсова колекција, архив и његова дигитализација

5. недеља
предавање - Музејски знак
Теорија музејског предмета као знака Ива Мароевића

5. недеља
вежбе - Семиотика излошка
Анализа једне текуће музејске изложбе.

6. недеља
предавање - Информатички стандарди (културна информација, документацијски опис
Информатичке дефиниције и стандардизација делатности.

6. недеља
вежбе - Информатички системи у култури
Демонстрација: анализа IS на WWW

7. недеља
предавање - Музејски документацијски садржај и музејски семантички производ
Јединица музејске семиозе, музејска значењска производња.

7. недеља
вежбе - Стабилни системи музејске документације у свету
Преглед CIDOCa, MDA i Getya

8. недеља
предавање - Пројектовање информационог система у баштинској делатности
Моделовање ИС за музејску делатност и установе заштите наслеђа. Експертски системи и њихове примењивост у овим делатностима.

8. недеља
вежбе - Демонстрација пројектовања
ИС Народног музеја Црне Горе.

9. недеља
предавање - Кодификација документацијске функције музеја
Генеза документацијске доктрине и форми.

9. недеља
вежбе - Развој стандарда у свету и код нас.
Презентација материјала из ”протодокументацијског” периода.

10. недеља
предавање - Кодификација документацијског стандарда
Демонстрација Музејскаог документацијског система Црне Горе.

11. недеља
предавање - Документацијски стандард и проблем проблем тезауруса
Општа методологија тезауруса и специфичности тезауруса баштинске информације.

11. недеља
вежбе - Демонстрација тезауруса
CIDOC I MDSCG

12. недеља
предавање - Експлоатација музејских документацијских тезауруса
Јавност документације баштинског добра.

12. недеља
вежбе - Демонстрација експлоатације тезауруса
WWW приступи тезаурусима и њихове мане и педности.

13. недеља
предавање - Научна експлоатација баштинског тезауруса
Методологија, стратегија, кодекси ауторства и доступности.

13. недеља
вежбе - Демонстрација транспарентности тезауруса
Примери националних тезауруса доступних на WWW

14. недеља
предавање - Едукативна експлоатација баштинских тезауруса
Методологија, стратегија и медијација.

14. недеља
вежбе - Демонстрација едукативне експлоатације
Приказ програма за едукативну експлоатацију баштине.

15. недеља
предавање - Хедонистичка, економска и заштитна експлоатација баштине
Стратегије формирања баштинских брендова.

15. недеља
вежбе - Демонстрација формирања баштинског бренда
Пример интегралне експлоатације баштинских својстава.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Z:Z:Stranski, "Temelji opće muzeologije", Muzeologija 8(Zagreb 1970)
W. Gluzinski, U podstaw muyeologii, Torun 1980. Prevedeni delovi: Muzeologija i dokumentacija, Muzej i nauka će se nalaziti u rideru.
I.Maroevi?, Uvod u muzeologiju, Zagreb 1993. Deo: Dokumentacija u djelatnosti zaštite.
D. Bulatović, "Muzealnost i/kao hermeneutika", Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore godina I, broj 1 /Nova serija II knjiga/(Cetinje 2005), 111-120
D.Bulatović,Muzealnost i dokumentacijska mera, Beograd 2005, elektronska zbirka predavanja, nastavnog materijala i izabranih tekstova literature za predmet.
M.Tuđman, Obavjest i znanje, Zagreb 1990.
Општа допунска литература
J.Lacan, Četiri temeljna pojma psihoanalize, Zagreb 1986.
D. Bulatović, A. Milosavljević, P. Kosanović, N. Todić, "Informacioni sistem Narodnog muzeja Crne Gore", u: MDSCG, Cetinje 1999.
Branka Sulc, "Dokumentacijski i informacijski sistemi u muzejskoj djelatnosti Jugoslavije", Informatica Museologica, 1988, 3-4 (84-85),4-12
Tomas Hilan Eriksen, Tiranija trenutka. Brzo i sporo vreme u informacionom društvu, Beograd 2003.
↑↑↑