Историја уметности

Курс:
Херитолошке технологије (осн.)
У оквиру предмета: Херитолошке технологије
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теорија и пракса селекције сведочанствених добара и тезаурације баштинских фондова, те комуникације њених вредности. Доктрине интегралне заштите и конвенције одрживог развоја, наслеђа света и недодирљивог наслеђа. Теорија и доктрина музеографије провераваће се на примерима, сваке године другим, Музеалност и документацијска мера, Заштита традицијског наслеђа, Баштински бранд, Музејска изложба, Хуманистичко наслеђе – универзитетска баштина, Уметност и музеалност – апорије тумачења, Вртно наслеђе, Баштина и вредност, Едукативност баштине.
Циљ изучавања курса: Савладавање музеографије и доктринарне заштите наслеђа.
Предуслови за полагање: Похађање предавања, учешће у раду на вежбама и испуњавање индивидуалних задатака. Могу да га бирају студенти 6. или 8. семестра Филозофског факултета, Универзитета у Београду и Универзитета уметности
Облици наставе: Предавања са мултимедијаним презентацијама, демонстрације типичних примера праксе и интерактивни рад у лабораторијама и на терену.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Z. Stransky, Temelji opće muzeologije, Muzeologija 8, Zagreb, 1970, 40-73.
G.Edison, D.Dean, The Handbook for Museums, London 1994.
G.Anderson, Reinventing the Museum, New York 2004.
T.Šola, Muzeji i marketing, Beograd 2004.
Општа допунска литература
- G. Thomson, Museum Environment, Butterworths, London 1978.
М. Јовановић, n.d.; odeljci: Архитектура музејских зграда; Организација стручног рада у музејима; Живот предмета у музеју; Технике конзервације и рестаурације; Чување и излагање предмета, 78-128
I.Maroević, Baštinom u svijet, Zagreb 2004.
↑↑↑