Историја уметности

Курс:
Античка историографија (осн.)
У оквиру предмета: Античка историографија
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: ччч
Циљ изучавања курса: Циљ је да студенти стекну широка али и специјализована знања из античке историографије
Предуслови за полагање: нема услова.
Облици наставе: ооо
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Текстови античких писаца који се налазе на списку литературе за предмете (1) Историја старе Грчке и историја старог Истока, и (2) Римска историја
М. Будимир – М. Флашар, Преглед римске књижевности: De auctoribus Romanis, Београд 1995 (делови који се односе на историографију).
The Cambridge History of Classical Literature, vol I-V, Cambridge 1983 (делови који се односе на историографију).
G.B. Conte, Latin Literature, A History, Baltimore and London, 1994 (делови који се односе на историографију).
А. Lesky, Povijest grčke književnosti, Zagreb 2001 (делови који се односе на историографију).
Општа допунска литература
М. Н. Ђурић, Историја хеленске књижевности, Београд 1997.
T. J. Šagi-Bunić, Povijest kršćanske literature I, Zagreb 1976.
↑↑↑