Историја уметности

Курс:
Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века (осн.)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Саша Брајовићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
др Игор Борозанванредни професор
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру предмета „Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века“ студенти се упознају са најприсутнијим и најсавременијим тумачењима нововековне визуелне културе. Студенти се упознају са постојећим теоријским погледима који, у периоду од ренесансе до краја „дугог деветнаестог века,“ проучавају: однос визуелне културе и култа, црквене реформе и визуелну културу, јавну, државну, националну и политичку функцију визуелне културе, родне садржаје визуелне културе, антрополошке карактертистике визуелне културе. На предмету „Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века“, наставно градиво се тумачи на историјским примерима уметничке праксе са европског културног простора.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета „Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века“ је упознавање са савременим теоријским концептима нововековне визуелне културе.
Предуслови за полагање: Предмет „Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века“ похађају и полажу студенти уписани на другу годину основних студија историје уметности, током трећег семестра.
Облици наставе: Настава се изводи на обавезним предавањима и вежбама, као и, према могућностима, на екскурзијама и стручним праксама. Интерактивни приступ карактерише рад на предмету „Појмови уметности и визуелне културе новог века“.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
O. Bätschmann, Upute za interpretaciju: povijesnoumjetnicka hermeneutika, u: Uvod u povijest umjetnosti, uredili H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, Zagreb 2007.181-208.
H. Belting, Djelo u kontekstu, u: Uvod u povijest umjetnosti, uredili H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, Zagreb 2007, 209-226.
W. Kemp, Umjetnicko djelo i promatrac: pristup estetike recepcije, u: Uvod u povijest umjetnosti, uredili H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, Zagreb 2007, 227-245.
B. Paul, Povijest umjetnosti, feminizam i Gender Studies,u: Uvod u povijest umjetnosti, uredili H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerländer, M. Warnke, Zagreb 2007,271-298.
S. Brajović, U Bogorodičinom vrtu: Bogorodica i Boka Kotorska- barokna pobožnost zapadnog hrišćanstva, Beograd 2006, 266-294.
М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996, 12-28.
Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006, 239-336.
↑↑↑