Историја уметности

Курс:
Историја и теорија авангарди и неоавангарди (осн.)
Предавачи: др Лидија Мереникредовни професор
др Симона Чупићредовни професор
др Јасмина Чубрилованредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Презентација и анализа основних фактографских, историографских и проблемских садржаја везаних за феномен тзв. историјских авангарди, тј. низа покрета који настају и делују у европском уметничком простору између 1910. и 1930- године (футуризам, руски авангардни покрети, дадаизам, надреализам, итд.). Разматрају се услови настајања и форме деловања покрета, њихове формално-језичке и теоријске одреднице, као и индивидуални доприноси истакнутих појединаца у назначеним оквирима. Практични део: Примена теоријских и критичких приступа на конкретном материјалу уметничких радова и теоријских текстова.
Циљ изучавања курса: Разумевање феномена историјских авангарди, њихових пракси, теорија и идеологија.
Предуслови за полагање: Обавезно похађање наставе и семинарских вежбања.
Облици наставе: Предавања: Историјско и теоријско разматрање садржаја из оквира предмета уз коришћење мултимедијалног материјала. Семинарска вежбања: Анализе и презентације студената.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. R. Podoli, Teorija avangardne umetnosti, Beograd, 1975 (41-78; 95-110; 125-132; 157-172)(алтернативно под 2.)
2. P. Birger, Teorija avangarde, Beograd, 1998 (Прво поглавље (Rasprava o Benjaminovoj teoriji umetnosti), Друго поглавље (Problemi istraživanja; Avangardna negacija autonomije umetnosti), Треће поглавље (у целини)) (алтернативно под 1)
3. N. Stangos (ed), Concepts of Modern Art (revised and enlarged edition), Penguin books, 1981; 1990 (poglavlja: Futurism, 97-106; Dada&Surrealism, 110-138; Suprematism, 138-140; De Stijl, 141-159; Constructivism, 160-168)
4. H. Foster, Y-A. Bois, B. Buchloh, D. Josert (eds), Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism, Thames and Hudson, London, 2004 (90-97; 125-165; 174-185; 191-201; 214-227; 243-253; 295-299; 305-313)
Општа допунска литература
1. K. Grej, Ruski umetnički eksperiment, Beograd 1978 ИЛИ S. Mijušković, Od samodovoljnosti do smrti slikarstva. Umetničke teorije i prakse ruske avangarde, Geopoetika, Beograd, 1998.
2. A. Bear, M. Karasu, DADA-istorija jedne subverzije, Sremski Karlovci-Novi Sad 1997 ИЛИ M. Gale, Dada & Surrealism, Phaidon, London, 1997 (9-65; 83-114; 117-168; 181-212)
3. M. Nado, Istorija nadrealizma, Beograd 1980 ИЛИ M. Gale, Dada & Surrealism, Phaidon, London, 1997 (215-264)
4. M. Dišan, Izbor tekstova, sveske 3, Muzej savremene umetnosti, Beograd 1984
5. C. Harrison & P. Wood, Art in Theory 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas, Oxford/Cambridge 1992; 1993; 1994; 1995; 1996 (278-300)
6. Dokumenti za razumevanje ruske avangarde, Geopoetika, Beograd 2003
↑↑↑