Историја уметности

Курс:
Менаџмент и маркетинг у образовању
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава • Интердисциплинарни приступ проблемима менаџмента и маркетинга; • Основе менаџмента и маркетинга - теорије, приступи, претпоставке примене у образовној делатности • Стратегијски менаџмент образовном институцијом; • Специфичности маркетинга у образовној делатности; • Маркетиншке активности у образовању (активности екстерног и интерног маркетинга и ширења образовне јавности –рекламне активности); • Професионализација менаџмента у образовању – менаџмент функције и компетенције; Практична настава • Анализа екстерног и интерног образовног окружења применом метода стратешке анализе, • Позиционирање образовне институције (или облика) на «образовном тржишту»; • Израда модела стратегијског управљања образовном институцијом; • Израда маркетинг/бизнис плана образовне институције (или облика); • Рекламирање у образовној делатности (концепти, стратегије, инструменти маркетинг микса,ПР...); • Модели (програми и облици) образовања/усавршавања менаџера у образовању.
Циљ изучавања курса: Разумевање теоријских основа менаџмента и маркетинга у образовању; оспособљавање за израду и примену менаџмент модела и маркетинг планова у образовној делатности; схватање значаја професионализације менаџмента у образовању.
Предуслови за полагање: положен испит из предмета Систем и организација образовања одраслих
Облици наставе: предавања, вежбе, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом, истраживачки рад .
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Алибабић, Ш., (2003), Управљање доживотним образовањем, Наша школа, бр.1-2, Бања Лука
Алибабић, Ш., (2007), Професионализација менаџмента у образовању, Зборник: Андрагогија на почетку трећег миленијума, ИПА, Београд
Алибабић, Ш., (2000), Маркетинг у образовању одраслих, Андрагошке студије, бр.1-2, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Чизмић, С. и други, (1995), Психологија и менаџмент, Институт за психологију, Београд
Котлер, Ф., (2005), Управљање маркетингом, Дата Статус, Београд
Миљковић, Ј., (2007), Модел управљања институцијом за образовање одраслих, Зборник, ИПА, Београд
Милисављевић, М., (2005), Савремени стратегијски менаџмент, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд.
↑↑↑