Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија моде (докт.)
У оквиру предмета: Антропологија моде
Предавачи: др Данијела Велимировићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет се бави различитим теоријско-методолошким приступима примењеним у савременим истраживањима моде, стављајући посебан акценат на антрополошки приступ. Студенти ће најпре бити упознати са приступом усмереном према објекту (Евил Харт, Сузан Норт, Џоан Нан), а потом са теоријским концепцијама које дистинктивну методологију и аналитичке оквире усмеравају ка култури (Кристофер Бруард, Жил Липовецки, Елизабет Вилсон), производњи (Џоан Ентвисл, Бен Фајн, Елен Лиополд) и одевним праксама (Сузан Кихлер, Денијел Милер, Ема Тарло, Карен Транберг Хансен, Софи Вудвурд). Пажња ће бити посвећена и »теорији актера-мреже« (ANT) Бруна Латура, која у англо-америчким истраживањима моде има све већи број поклоника.
Циљ изучавања курса: Основни циљ курса је упознавање са основним теоријским парадигмама и методолошким приступима, који чине темељ савремених студија моде, и уже, антропологије моде.
Предуслови за полагање: За похађање овог предмета нису потребни посебни предуслови.
Облици наставе: предавања, индивидуалан менторски рад
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем предмета
-

2. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени према објекту
Студенти ће бити упознати са студијом Fashion in Detail. From the 17th and 18th Евил Харт и Сузан Норт. На основу артефаката које складишти Музеј Викторија и Алберт ове ауторке приказале су разноликост историјске одеће 17. и 18. века, те богатство кројачких техника прошлих времена.

3. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени према објекту
Студенти ће бити упознати са студијом Fashion in Costume 1200‒2000 Џоан Нан. Ова ауторка пажњу није усмерила искључиво на преображаје моде, већ је показала утицаје историјског и социјалног окружења, техника производње и помодног животног стила на развој трендова одевања.

4. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка култури
Студенти ће бити упознати са студијом The Culture of Fashion Кристофера Бруарда. Историја моде из пера овог аутора ставила је акценат на културно и социјално значење моде од 14. до 20. века. Систематске промене стилoва и укуса аутор је довео у везу са владајућим политикама тела и рода јасно показујући значајну улогу одеће у конструкцији идентитета.

5. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка култури
Студенти ће бити упознати са студијом Царство пролазног: мода и њена судбина у модерним друштвима Жила Липовецког. У интерпретацији овог аутора, мода као флуидна форма модерности непрестаним преокретима дарује гаранцију стабилности политичким порецима либералне демократије.

6. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка култури
Студенти ће бити упознати са студијом Adorned in Dreams. Fashion and Modernity Елизабет Вилсон.Социјална и културна историја моде ове ауторке разматра питања узајамне спреге моде, с једне, те рода, еротизма, идентитета, урбаног живота, идеологије и популарне културе, с друге стране. По овој ауторки, мода је неодвојива од света модерности, спектакла и масовних комуникација и неизоставна потка нашег "културног организма".

7. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка производњи
Сутденти ће бити упознати са чланком Џоан Ентвисл The Cultural Economy of Fashion Buying. У средишту анализе овог рада нашло се питање како економски чиниоци утичу на активно учешће купаца у присвајању значења одевних предмета и њиховом презначавању.

8. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка производњи
Студенти ће бити упознати са студијом Бен Фајн и Елен Лиополд The World of Consumption. Уместо друштвене теорије конзумеризма, ови аутори предложили су усвајање новог теоријског приступа, који се заснива на концепту »система снабдевања« ("system of provision").

9. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка одевним праксама
Студенти ће бити упознати са радовима објављеним у зборнику Clothing as Material Culture, чији су уредници Сузан Кихлер и Денијел Милер. Полазећи од материјалних и социјалних аспеката одеће, студије случаја објављене у овом зборнику показале су да одећа није само артефакт који покрива тело, већ посредник између индивидуе и њеног окружења.

10. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка одевним праксама
Студенти ће бити упознати са студијом Clothing Matters. Dress and Identity in India Еме Тарло. Ова ауторка истражила је одевне стилове у Индији од краја 19. века до данас, откривајући њихову повезаност са кастом, ступњем образовања, процесом урбанизације и широм културном дебатом о природи индијског идентитета. По овој антрополошкињи, одећа се користи да потврди моћ, опозове ауторитет и покрене на промену.

11. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка одевним праксама
Студенти ће бити упознати са студијом Salaula. The World of Secondhand Clothing and Zambia Карен Транберг Хансен. Ова ауторка пратила је културну биографију second hand одеће од Северне Америке и Европе до Африке, тачније Замбије. Ауторка се усредсредила на разоткривање позадине опонашања западних одевних пракси у афричком окружењу.

12. недеља
предавање - Приступи у истраживању моде усмерени ка одевним праксама
Студенти ће бити упознати са студијом Why Women Wear What They Wear Софи Вудвурд. Ова ауторка написала је етнографију женских живота из перспективе свакодневних одлука о избору одеће. Полазећи од савремених теорија о моди, телу и идентитету, ова ауторка показала је улогу одеће у изражавању личне особености и уобличавању индивидуалности.

13. недеља
предавање - Припрема за израду семинарског рада
-

14. недеља
предавање - Припрема за усмени испит
-

15. недеља
- - Усмени испит и одбрана семинарског рада
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Breward, Christopher. 1995. The Culture of Fashion. Manchester: Manchester University Press.
Entwistle, Joanne. 2006. The Cultural Economy of Fashion Buying. Current Sociology 54 (5): 704-724.
Fine, Benn and Ellen Leopold. 1993. The World of Consumption. London: Routledge.
Hart, Avil and Susan North. 2000. Fashion in Detail. From the 17th and 18th Century. New York: Rizzoli.
Latour, Bruno and Steve Woolgar. 1986 [1979]. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. Brighton: Harvester Wheatsheaf.
Latour, Bruno. 2005. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press.
Latour, Bruno. 2005. Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press.
Липовецки, Жил. 1992. Царство пролазног: мода и њена судбина у модерним друштвима. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Miller, Daniel and Susan Küchler (ed.) 2005. Clothing as Material Culture. Oxford: Berg.
Nunn, Joan. 2000. Fashion in Costume 1200‒2000. London: Herbert Press.
Tarlo, Emma. 1996. Clothing Matters. Dress and Identity in India. Chicago: University of Chicago Press.
Tranberg Hansen, Karen. 2000. Salaula. The World of Secondhand Clothing and Zambia. Chicago: University of Chicago Press.
Wilson, Elizabeth. 2003. Adorned in Dreams. Fashion and Modernity. London: I.B. Tauris.
Woodward, Sophie. 2007. Why Women Wear What They Wear. Oxford: Berg.
↑↑↑