Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија музике (докт.)
У оквиру предмета: Антропологија музике
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: 1. Mузикa кao културни фeнoмeн, 2. Oднoс музикe и идeнтитeтa
Циљ изучавања курса: Oспoсoбљaвaњe студeнaтa дa уз пoмoћ рeлeвaнтнoг тeoриjскo-мeтoдoлoшкoг aпaрaтa прeпoзнajу и рaзумejу музику кao културни фeнoмeн, тe дa je сaмoстaлнo aнaлизирajу и нaучнo oбjaснe у кoнтeксту сaврeмeнoг друштвa и културe.
Предуслови за полагање: Нe пoстoje прeдуслoви зa слушaњe oвoг прeдмeтa.
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања, консултације, израду и презентацију семинарског рада кандидата у првом семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Концепт музике

2. недеља
предавање - Музика као културни производ

3. недеља
предавање - Музика и идентитет

4. недеља
предавање - Однос музике и места

5. недеља
предавање - Проучавање музике у светској антропологији

6. недеља
предавање - Проучавање музике у српској етнологији/антропологији

7. недеља
предавање - Популарна музика - одређење концепта

8. недеља
предавање - Проучавање популарне музике у антропологији

9. недеља
предавање - Популарна музика и глобализација

10. недеља
предавање - Локалност популарне музике

11. недеља
предавање - World music као нова традиција

12. недеља
предавање - Проблематизовање концепта музике света

13. недеља
предавање - Предаја семинарских радова

14. недеља
предавање - Предаја семинарских радова

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cohen, Sara. 1993. Ethnography and Popular music studies. Popular Music 12 (2): 123-138.
Cohen, Sara. 1997. „Identity, place and the ’Liverpool Sound’”. In: Ethnicity, Identity and Music, 117-134, Martin Stokes (ed.). Oxford: Berg.
Connell, John and Chris Gibson. 2004. Sound Tracks. Popular music, identity and place. London: Routledge.
Lukić Krstanović, Miroslava. 2010. Spektatkli XX veka. Muzika i moć. Beograd: Posebna izdanja EI SANU 72.
Merriam, Alan. 1964. The Anthropology of Music. Northwestern University Press.
Ober, Loran. 2007. Muzika drugih. Novi izazovi etnomuzikologije. Beograd: Biblioteka XX vek.
Regev, Motti. 1992. Israeli Rock or A Study in the Politics of ’Local Authenticity’. Popular Music 11:1-14.
Regev, Motti. 2007. Ethno-National Pop-Rock Music: Aesthetic Cosmopolitanism Made From Within. Cultural Sociology 1: 317-341.
Ристивојевић, Марија. 2009. Улога музике у конструкцији етничког идентитета. Етнолошко-антрополошке свеске 13 (2): 117-130.
Ристивојевић, Марија. 2011. Корелација музике и места на примеру београдског „новог таласа“ у рокенрол музици. Етноантрополошки проблеми 6 (4): 935-952.
Ристивојевић, Марија. 2012. Рокенрол као локални музички феномен. Етноантрополошки проблеми 7 (1): 213-233.
Ристивојевић, Марија. 2012. Проучавање музике у антропологији. Етноантрополошки проблеми 7 (2): 471-486.
Ристивојевић, Марија. 2013. Музика света као нови облик традиције. Београд: Српски генеалошки центар, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета.
Ристивојевић, Марија. 2013. Музика као културни феномен. Етноантрополошки проблеми 8 (2): 441-451.
Жикић, Бојан. 2010. Антрополошко проучавање популарне културе. Етноантрополошки проблеми 5 (2): 17-39.
Жикић, Бојан. 2012. Популарна култура: надкултурна комуникација. Етноантрополошки проблеми 7 (2): 315-341.
Жикић, Бојан. 2012. Поп песма: епистоларна форма популарне културе. Етноантрополошки проблеми 7 (2): 487-508.
↑↑↑