Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија религије (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија религије
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет обухвата веће тематске целине: 1. Основни појмови који се користе у антропологији религије; интердисциплинарност у проучавању религије; антропологија религије и сродне научне дисциплине 2. Основни теоријски приступи у антропологији религије; емпиријска примењивост теоријских приступа у истраживању религије; 3. Традиционалне и архаичне религије; културни обрасци, ритуали и симболи.4. Религија у савременом друштву: њене трансформације и облици изражавања; секуларизација, десекуларизација и ревитализација религије, алтернативни облици религијског живота и нови религијски покрети и култови; религиозност; инструментализација религије; религија, медији и образовање.
Циљ изучавања курса: Разумевање и вредновање религијских феномена у складу са различитим теоријским концептима и приступима истраживању религије;развијање критичког промишљања различитих верских традиција и верског плурализма у култури;
Предуслови за полагање: У складу са програмом студија.
Облици наставе: Предавања, практичне вежбе, дискусије, радионице,(посете храмовима и црквама, посматрање ритуала и церемонија)
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање - предмет антропологије религије и дефиниције појма религија
Антропологија религије - предмет, развој и перспективе антропологије религије; интердисциплинарност и сродне научне дисциплине; различити приступи дефинисању појма религија

1. недеља
вежбе - Основни појмови антропологије религије - дефиниције
Антропологија религије - предмет, развој и перспективе антропологије религије; различити приступи дефинисању појма религија; кратак речник појмова

2. недеља
предавање - Преглед антрополошких теорија религије: Класичнe антрополошке теорије религије
Преглед антрополошких теорија религије: Класичнe антрополошке теорије религије у деветнаестом и првој половини двадесетог века; савремени интелектуализам; Критика класичног еволуционизма и дифузионистичких теорија; Психоаналитичке теорије о религији

2. недеља
вежбе - Преглед антрополошких теорија религије: Класичнe антрополошке теорије религије
-

3. недеља
предавање - Магија; теорије магије
Магија; теорије магије; најзначајније теорије – преглед и критика

3. недеља
вежбе - Најзначајније теорије магије – примери, тумачења
Најзначајније теорије магије; прикази текстова и дискусија

4. недеља
предавање - Преглед антрополошких теорија религије од Диркема до постструктуралиста
Преглед антрополошких теорија религије: Француска социолошка школа ; Функционализам и новији функционалистички приступи; Структурализам и постструктурализам

4. недеља
вежбе - Преглед антрополошких теорија религије од Диркема до постструктуралиста
-

5. недеља
предавање - Религијска симболика; Митологија; Теорије митологије и анализe мита
-

5. недеља
вежбе - Теорије митологије; примери анализе мита
-

6. недеља
предавање - Табу; теоријски приступи проучавању табуа
-

6. недеља
вежбе - Табу; теоријски приступи проучавању табуа
-

7. недеља
предавање - Преглед антрополошких теорија религије: Симболичка и интерпретативна теорија
Преглед антрополошких теорија религије: Симболичка антропологија, В. Тарнер; интерпретативни приступ проучавању религије, К. Герц

7. недеља
вежбе - Колоквијум
-

8. недеља
предавање - Преглед антрополошких теорија религије: Теорија рационалног избора
-

8. недеља
вежбе - Религијски ритуали
-

9. недеља
предавање - Проучавање религије из перспективе теорије рода
Преглед антрополошких теорија религије: Проучавање религије из перспективе теорије рода

9. недеља
вежбе - Пол/род и религија
Проучавање религије из перспективе теорије рода: Пол/ род и религија; приказ и дискусија

10. недеља
предавање - Шаманизам - Неошаманизам
-

10. недеља
вежбе - Шаманизам - Неошаманизам
-

11. недеља
предавање - Унивезалне религије: Хришћанство
Унивезалне религије:Хришћанство

11. недеља
вежбе - Унивезалне религије: Ислам
-

12. недеља
предавање - Универзалне религије: Будизам
-

12. недеља
вежбе - Писани рад
Студенти/киње раде писани рад на задату истраживачку тему на основу претходно прикупљене грађе

13. недеља
предавање - Секуларизација и десекуларизација, ревитализација религије
Секуларизација и десекуларизација; ревитализација религије на примеру Србије и посткомунистичких земаља

13. недеља
вежбе - Религијске организације: култ, секта, деноминација и црква
-

14. недеља
предавање - Нови религијски покрети и култови; алтернативни стилови живота
-

14. недеља
вежбе - Нови религијски покрети и култови; алтернативни стилови живота
-

15. недеља
предавање - Испит - писмени
-

15. недеља
вежбе - Испит - писмени
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 1-33. J. Djordjević, Antropologija religije: proširivanje domena religije, Kultura, 101, Beograd, 2001. 8
Daniel Pals , Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996. 16-53. Hamilton M., Sociologija religije, Clio: Beograd, 2003. 54-69. E.E.Evans-Pričard, Socija
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 219-254. Daniel Pals, Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996. 198-232. M. Mos, Soci
Hamilton M., Sociologija religije, Clio: Beograd, 2003.184-202. Daniel Pals, Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996. 88-123.
M. Vukomanović, Religija, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 2004.67-73. E. Lič, Kultura i komunikacija, XX vek, Beograd, 1983. 16-43. E. Čapo, Teorije mitologije, Beograd: C
M.Daglas, Čisto i opasno, Beograd: XX vek , 1993. 9-62. A.R. Redklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu , (Tabu), Beograd: XX vek, Prosveta, 1982. 185-212. Hamilton M
Gerc K., Promena ciljeva, pomeranje meta: o antropologiji religije, u: Kultura 118/119 Kliford Gerc, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 2008. 131-153 Gerc K., Tumačenje kultur
Hamilton M., Sociologija religije, Clio: Beograd, 2003. 352-373.
M. Bloh, Od plena do lovca, Kultura 101, Beograd, 2001. 100-113. Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 151-184. Hamilton M., Sociologija religije, Clio: Beo
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 91-113. Enciklopedija novih religija: Nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, (ur.) Kristofer Patrid&#
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000.190-218. M. Vinkelman, Izmenjena stanja svesti i religijsko ponašanje, Kultura 101, Beograd, 2001. Enciklopedija
Enciklopedija novih religija: Nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, (ur.) Kristofer Patridž, Zagreb, 2005. 26-31,124-129 M. Vukomanović, Religija, Beograd: Zavod za izdavanje
Enciklopedija novih religija: Nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, (ur.) Kristofer Patridž, Zagreb, 2005. 26-31,124-129 M. Vukomanović, Religija, Beograd: Zavod za izdavanje
M. Vukomanović, Religija, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika , 2004. 43-48 Hamilton M., Sociologija religije, Clio: Beograd, 2003. 142-155. Enciklopedija novih religija: Nove reli
Hamilton M., Sociologija religije, Clio: Beograd, 2003. 303-351 Desekularizacija sveta: oživljavanje religije i svetska politika, (ur.) Piter L. Berger, Novi Sad: Mediterran Publishing, 2008. 11
Enciklopedija novih religija: Nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, (ur.) Kristofer Patridž, Zagreb, 2005. 10-26. M. Vukomanović, Religija, Beograd: Zavod za izdavanje ud&
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 91-113;151-184;190-218;219-254.
Daniel Pals, Seven Theories of Religion, New York, Oxford: Oxford University Press 1996. 16-53; 88-123; 198-232.
М. Вукомановић, Религија, Београд, 2004, 7-38, 38-47, 60-74.
М. Хамилтон, Социологија религије, теоријски и упоредни приступ, Kлио, Београд, 2003., 29-48; 56-69; 70-98;105-135; 142-155;186-202; 216-256; 291-298; 303-347;352-373; 374-448.
Е.Лич, Култура и комуникација, Београд, 1983. 16-74; 104-121. М. Блох, Од плена до ловца, Култура бр.101, Београд, 2001.,100-113. Џ. Лет, Нука, религија и антропологија, Култура 101, 33-44.
E.E.Evans-Pričard, Socijalna antropologija, Prosveta, XX vek, Beograd, 1983. 67-120 M.Daglas, Čisto i opasno, Beogra: XX vek , 1993. 9-62. M. Mos, Socijalna antropologija, Prosveta, Biblio
Енциклопедија нових религија, (Нове религије, секте и алтернативни духовни покрети)ур. Кристофер Патриџ, Загреб, 2005.
Лидија Радуловић, Окултизам овде и сада: магија, религија и помодни култови у Београду, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију, Београд 2007.
Општа допунска литература
Ajlin Barker, Novi religiozni pokreti:praktičan uvod, Zograf, Niš 2004.
Енциклопедија живих религија , Београд 1990.год. (с.в.: Хришћанство; Ислам; Будизам; Жене, статус и улога у светским религијама; Женски аспекти сакралног)
J. Djordjević, Antropologija religije: proširivanje domena religije, Kultura, 101, Beograd, 2001. Н.Дуганџија, Световна религија, Београд 1980. 7-129; 155-171; 225-263
Gerc K., Promena ciljeva, pomeranje meta: o antropologiji religije, u: Kultura 118/119 Kliford Gerc, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 2008. 131-153 Gerc K., Tumačenje kulture
C. Bader, A.Demaris, A Test of the Stark-Bainbridge Theory of Affiliation with Religious Cults and Sects, Journal for the Scientific of Religion, 35 (3), 1996. 285-303.
E. Čapo, Teorije mitologije, Beograd: Clio, 2008. 11-21
DJ. Šušnjić, Religija 1-2, Beograd, 2000.I /31-125; 129-337; II/ 27-13
E.Lič, Klod Levi-Stos,Beograd: Prosveta, XX vek, 1982.
D.Bandić,Tabu u tradiconalnoj kulturi Srba, Beograd: Prosveta, XX vek,1981. (uvod)
K.Levi-Stros, Strukturalna antropologija, Zagreb1989.
B.Malinovski,Magija,nauka i religija, Beograd 1981. (istoimeno poglavlje)
E.Dirkem, Elementarni oblici religijskog života, Beograd 1982. (uvod)
S.Frojd,O seksualnoj teoriji - totem i tabu, Novi Sad 1969.
T.Ling,Istorija religije istoka i zapada, Beograd 1993.
M.Elijade, Istorija verovanja i religijskih ideja I-III, Beograd 1991
M.Elijade,Vodič kroz svetske religije, Beograd 1996.
Religiozni obredi,običaji i simboli, Beograd 1980.
A.Leroa-Gourhan,Religije prethistorije, Beograd: XX vek 1991. 5-17; 51-89; 185-198
Dž.Dž.Frejzer, Zlatna grana, Beograd:BIGZ 1977. 20-77;
Desekularizacija sveta: oživljavanje religije i svetska politika, (ur.) Piter L. Berger, Novi Sad: Mediterran Publishing, 2008. 11-30, 81-100.
↑↑↑