Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија етницитета (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија етницитета
Предавачи: др Саша Недељковићредовни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: -Одређења појмова “етнос”,“нација”, “етницитет”, “национализам” -Класификација етничких група и нација -Досадашњи приступи проучавању етницитета и национализма -Међуетнички/међунационални односи и процеси -Методи прикупљања и обраде података у вези са етничким/националним идентитетом
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да се студенти упознају са основним појмовима и проблемима у вези са етницитетом и национализмом, и са историјатом етно-антрополошких испитивања етницитета и национализма у свету и код нас.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање наставе.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање са планом и програмом предмета, испитним питањима, списком литературе и основним обавезама студената.

1. недеља
вежбе - Гледање филма
Гледање филма "Глуви барут".

2. недеља
предавање - Етничка диференцијација
Порекло и логика етничке диференцијације. Дихотомија МИ/ДРУГИ. Класификација других. Аналогни и дигитални принцип класификације. Дихотомизација и комплементаризација.

2. недеља
вежбе - Дискусија
Дискусија о филму "Глуви барут".

3. недеља
предавање - Појмови "етнос", "раса" и "нација"
Историјски развоји појмова, трансформација значења и употреба кроз историју, дефиниције.

3. недеља
вежбе - Методологија теренског истраживања

4. недеља
предавање - Систематизација етничких група
Место етничких група у систему социјалних група. Формалне, структурне и функционалне разлике међу етничким групама.

4. недеља
вежбе - Етно-психолошка радионица
Етно-психолошка радионица: игра МИ/ОНИ.

5. недеља
предавање - Теорије о етносу
Научно разматрање и проучавање етноса, формирање различитих теоријских праваца, школа и методологија. Систематизација теорија о етносу. Совјетске и западне теорије.

5. недеља
вежбе - Дискусија о радионици
Дискусија о радионици.

6. недеља
предавање - Домаће теорије о етносу
П.Влаховић, Д.Бандић, Р.Ракић, Д.Јањић. Г.Љубоја, Е.Петровић. М.Прелић, Р.Лукић, С.Наумовић.

6. недеља
вежбе - Методологија теренског истраживања

7. недеља
предавање - Однос између етноса и нације
Различита схватања односа између ова два појма. Преображај етничких заједница у нације. Конструисање нација.

7. недеља
вежбе - Методологија теренског истраживања
Методологија теренског истраживања.

8. недеља
предавање - Систематизација националних заједница
Грађански и етнички модел. Културни и политички критеријуми.

8. недеља
вежбе - Методологија теренског истраживања
Методологија теренског истраживања.

9. недеља
предавање - Теорије о национализму
Есенцијалистичке, примордијалистичке, инструменталистичке и конструкционистичке теорије о нацији.

9. недеља
вежбе - Методологија теренског истраживања
Методологија теренског истраживања.

10. недеља
предавање - Национализам
Различите употребе појма "национализам". Позитивни и негативни национализам. Патриотизам и национализам. Национализам, интернационализам и космополитизам.

10. недеља
вежбе - Методологија теренског истраживања
Методологија теренског истраживања.

11. недеља
предавање - Етницитет и миграције
Узроци, извођење и последице миграција. Акултурацијски процеси. Теорије културних промена и одржања.

11. недеља
вежбе - Разговори са представницима етничких група у Србији
Разговори са представницима етничких група у Србији.

12. недеља
предавање - Социолошки и антрополошки приступи национализму
Национална везаност, етнички стереотипи, етничка дистанца, национално изјашњавање. Емски и етски приступ. Испитивање ставова и друштвене праксе. Институционални, интерактивни и индивидуални ниво етничке и националне идентификације.

12. недеља
вежбе - Дискусија
Диксусија о разговору са представницима мањина.

13. недеља
предавање - Митологизација етничког и националног идентитета
Национализам и мит. Национализам и религија. Нација као религиозна категорија.

13. недеља
вежбе - Теренско истраживање
Кратак боравак на терену. Уочавање проблема, концептуализација, прикупљање грађе и њена анализа.

14. недеља
предавање - Национализам и криминалитет.

14. недеља
вежбе - Дискусија о теренском истраживању
Дискусија о теренском истраживању. Презентација сакупљене грађе.

15. недеља
- - Испит
Испит.

15. недеља
- - Испит
Испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Nedeljkovic, S., Cast, krv i suze: Ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Beograd, Zlatni zmaj 2007.
Ђурђев Б., Послератно насељавање Војводине - методи и резултати демографске анализе насељавања Војводине у периоду 1945-1981, Нови Сад, Матица Српска 1995.
Б.Андерсон, Нација замишљена заједница, Београд 1998.
Д.Јањић, Речник националисте, Београд 1988.
А.Д.Смит, Национални идентитет, Београд, XX vek, 1998.
Д.Бандић, Царство земаљско и царство небеско: Огледи о народној религији, друго допуњено издање, XX vek, Београд 1998, 33-54.
Ф.Путиња/Ж.Стреф-Фенар, Теорије о етницитету, XX vek, Београд 1997.
Т.Х.Ериксен, Етницитет и национализам, XX vek, Београд 2004.
Љубоја Г., Савремене совјетске и западне теорије о етносу, у Социологија XXX бр.1, 1988, 97-116.
T.H.Eriksen, Etnicitet i nacionalizam
Saša Nedeljković, Čast, krv i suze: Ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma
Gordana Ljuboja, Sovjetske i zapadne teorije o etnosu
A.D.Smit, Nacionalni identitet
Saša Nedeljković, Čast, krv i suze
D.Janjić, Rečnik nacionaliste
D.Janjić, Rečnik nacionaliste
B.Djurdjev, Posleratno naseljavanje Vojvodine
Nedeljkovic, S., Cast, krv i suze: Ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Beograd, Zlatni zmaj 2007.
Nedeljkovic, S., Cast, krv i suze: Ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Beograd, Zlatni zmaj 2007.
↑↑↑