Етнологија и антропологија

Курс:
Методологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализа (осн.)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Курс обухвата два интерепретативна поступка који антропологију чине науком која тумачи свет. То су функционална анализа и деконструкционистички поступак. Функционална анализа се генерише из класика функционализа (Малиновски и Редклиф Браун) уз бројне иновације и цизелирања током дведесетог века. Деконструкционизам се наслања на интеракционизам Херберта Блумера и његових настављача из последње четвртине двдесетог века уз обртања перспективе и изградњу аналитичког интерпретативног средства из Блумеровог схватања социјалних проблема.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о интерпретативним поступцима без којих нема научног мишљења.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: 2 часа предавања и 2 часа вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час – О интерпретативној антропологији
-

1. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

2. недеља
предавање - Класици функционалне анализе – Б. Малиновски
Филм о Малиновском

2. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

3. недеља
предавање - Класици функционалне анализе – Редклиф Браун
-

3. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

4. недеља
предавање - Оцене и критике класичне функционалне анализе
-

4. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

5. недеља
предавање - Манифестне и латентне функције
-

5. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

6. недеља
предавање - Примена иновиране функционалне анализе
-

6. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

7. недеља
предавање - Примена иновиране функционалне анализе
-

7. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

8. недеља
предавање - Место функционалне анализе у интегралној интерпретацији феномена
-

8. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

9. недеља
предавање - Основи конструкционизма – Х. Блумер
-

9. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

10. недеља
предавање - Основи конструкционизма - Спецтор и Китсусе
-

10. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

11. недеља
предавање - Конструисање друштвеног проблема - злостављање деце
-

11. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

12. недеља
предавање - Конструисање друштвеног проблема - старост
Milosavljević, Lj. 2010. Konstrukcija starosti: Štampa o domovima za stare (1945-1960). EAP. sv. 2, 165-183.

12. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

13. недеља
предавање - Контекстуални конструктивизам – Џ. Бест
-

13. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

14. недеља
предавање - Контекстуални конструктивизам као интерпретативни поступак
-

14. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-

15. недеља
предавање - Функционална анализа и деконструкција као поступци интерпретативне антропологије
-

15. недеља
вежбе - припрема студената за израду семинарског рада
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бронислав Малиновски, Магија, наука, религија. Београд: Просвета, 1971 (Научна теорија културе, 311-316 и 366-376)
Алфред Реџиналд Редклиф-Браун, Структура и функција у примитивном друштву. Београд: Просвета, 1982 (О појму функције у друштвеним наукама, 248-261)
Зага Пешић-Голубовић, Антрополошки функционализам Бронислава малиновског, Предговор у Б.Малиновски, Магија наука религија, Београд, 1970.7-29.
Ернест Нејгел, Структура науке, Београд, 1974. 462-476.
Роберт Мертон, О теоријској социологији. Плато, Београд: 1998 126-133
Clyde Kluckhohn, Navaho Witchcraft, in M.Marwick, Witchcraft and Sorcery, Penguine Books Ltd. Harmondsworth, 1970.217-236
Иван Ковачевић, Семиологија мита и ритуала I. Београд: Етнолошка библиотека, 2001. 69-85.
И. Ковачевић, Семиологија мита и ритуала 2. Београд: Етнолошка библиотека, 2001. 166-177.
Бранко Ћупурдија, Фолклор и фолклоризам дузијанце, Зборник за друствене науке Матице српске, Нови Сад, 1981.
Eisenstadt N. S., Functional Analysis in Anthropology and Sociology: An Interpretative Essay. Annual Review of Anthropology, 19, 1990.243-260.
И. Ковачевић, Семиологија мита и ритуала 1 . Етнолошка библиотека, Београд, 2001. 194-197.
Blumer, H. 1971. Social Problems as Collective Behavior. Social Problems, 18 (3), 298-306.
M Spector and I. J. Kitsuse 1973. Social Problems: A Re-formulation. Social Problems, 21 (2), 145-159.
Pfohl, S. J., 1977. The "Discovery" of Child Abuse. Social Problems 24 (3), 310-323.
Best, J. and Horiuchi, G. T., 1985. The Razor Blade in the Apple: The Social Construction of Urban Legends. Social Problems 32 (5), 488-499.
Ковачевић, И. 2010. Симболички интеракционизам, масовне панике и урбане легенде. ЕАП, св. 2, 99 - 117.
Milosavljević, Lj. 2010. Konstrukcija starosti: Štampa o domovima za stare (1945-1960). EAP. sv. 2, 165-183.
↑↑↑