Етнологија и антропологија

Курс:
Материјална култура Србије (осн.)
У оквиру предмета: Материјална култура Србије
Предавачи: др Данијела Велимировићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет се бави освајањем знања из области традиционалне и савремене материјалне културе на територији Србије. Традиционални инвентар материјалне културе биће обрађен у оквиру следећих целина: сеоска и градска архитектура, исхрана и идентитет, сеоски и градски фиксирани костим. Наведени облици материјалне културе биће посматрани и у оквиру савремених процеса, као што су ретрадиционализација, глобализација, (ре)конструкција идентитета, ревитализација, нестајање, чување и заштита. У оквиру вежби одвијаће се: а) дискусија најзначајнијих библиографских јединица, б) посета музејима уз стручни обилазак појединих поставки, в) радионице на којима ће студенти стећи знања неопходна за самостално истраживање културне биографије артефаката.
Циљ изучавања курса: Предмет има два основна циља: 1) упознавање студената са досадашњим резултатима истраживања традиционалне материјалне културе на подручју Србије, и 2) подстицање нових приступа истраживању савремених процеса и појава у вези са материјалном културом.
Предуслови за полагање: За похађање овог курса нису потребни претходни услови.
Облици наставе: Предавања, вежбе и радионице уз употребу визуелних техника.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Након упознавања са садржајем предмета, следи предавање о досадашњим резултатима изучавања материјалне културе у српској етнологији и антропологији.
Литература: О изучавању материјалне културе у домаћој етнологији, види у Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 15-23.

2. недеља
предавање - Народно неимарство: дефиниција и типологија; кућа у Војводини
Предавање обухвата дефиницију и типологију народног неимарства, након чега следи излагање о једном типу народне архитектуре - кући од набоја. Потом следи дискусија о примерима ревитализованих зграда које припадају овом типу градње.
Литература: О барокној концепцији простора, види у Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 159.
Дероко, А. Народно неимарство, књ. 1, Београд, 1968, с. 3-5, 41-42.
Ђекић, М. Народно градитељство Војводине, кућа као споменик културе, Нови Сад, Покрајински завод за заштиту споменика културе, 1994, с. 9-43.

3. недеља
предавање - Динарска брвнара
Предавање обухвата карактеристике динарске брвнаре и њеног унутрашњег уређења, као и варијетете овог типа градње. Потом следи дискусија о ревитализацији примерака овог типа градитељства.
Литература: Финдрик, Р. Динарска брвнара, Сирогојно, 1998, с. 72-84.
Финдрик, Р. Народно неимарство, Сирогојно, 1994, с. 74-79.
O старовлашком типу села и шумадијском варијетету, види у Цвијић, Ј. Балканско полуострво, Београд, 1966, с. 263-264, 264-265.
Ђорђевић, Т. Збијање кућа и ушоравање села под кнезом Милошем, Гласник Српског географског друштва III. 3,4 (Београд, 1914), с. 3-10.
Бандић, Д. Народна религија Срба у 100 појмова, Београд, 2004, с.в. огњиште.

4. недеља
предавање - Куће чатмаре: моравска кућа и кућа на Косову
Предавање обухвата основне карактеристике чатмара у источном делу Србије и на Косову, као и њихов развој. Потом следи дискусија тезе Ане Драгојловић Стевановић о пореклу трема на моравској кући.
Литература: О тимочком типу села, види у Цвијић, Ј. Балканско полуострво, Београд, 1966, с. 269-270.
Финдрик, Р. Народно неимарство, Сирогојно, 1994, с. 68-70, 83-86, 86-91.
Драгојловић Стевановић, А. Антрополошка анализа народне архитектуре у источној Србији, ГЕИ САНУ, књ. XLIX, Београд, 2000, с. 61-68.

5. недеља
предавање - Савремена сеоска архитектура
На овом часу предвиђена је дискусија о савременим облицима руралне архитектуре.
Литература: Братић, Д. Малешевић, М. Кућа као статусни симбол, Етнолошке свеске 4, Београд, 1982, с. 144-153.
Ковачевић, И. Социјално-емфатичка функција монументалних гробница, Етнолошке свеске 6, Београд-Светозарево, 1985, с. 81-89.

6. недеља
предавање - Концептуализација појма "етно" у савременом јавном дискурсу
На предавању ће бити речи о изградњи "етно" кућа и комерцијалних "етно" простора у контексту конструкције/потврде идентитета локалних заједница.
Литература: Гавриловић, Љ. Етно куће: у потрази за идентитетом, Музеји бр. 1 (н.с.), Београд, 2008, с. 135-146.

7. недеља
предавање - Балканско-оријентална градска кућа
Предавање обухвата основне карактеристике и типологију балканског типа градње у XIX веку. Потом следи приказ културне биографије балканско-оријенталне градске архитектуре на простору Србије.
Литература: Којић, Б. Стара градска и сеоска архитектура у Србији, Београд, 1949, с. 48-58.
О прихватању западних стилова у архитектури и поимању оријенталног архитектонског наслеђа као варварског, види у Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 156-1
Финдрик, Р. Народно неимарство, Сирогојно, 1994, с. 161-175.

8. недеља
предавање - Храна и идентитет
Предавање говори о храни као "тоталној друштвеној чињеници", о њеној улози у конструкцији идентитета нације или регије, као и о статусу хране у савременој европској политици.
Литература: Tellström, R. Kultura prehrane u suvremenoj europskoj politici: u potrazi za optimalnom ravnotežom hrane i političkih faktora, Etnološka istraživanja 10, Zagreb, 2004, s. 41-5
Прошић Дворнић, М. Културни и друштвени значај хране традиционалне српске културе, Култура, књ. 2, бр. 109/112, 2004, с. 315-339.
Ковачевић, И. Гастрономске традицијаде, Антропологија транзиције, Београд, 2007, с. 109-153.

9. недеља
предавање - Народне ношњe: дефиницијe и типологија; Панонски тип сеоског костима: Банат
Предавање обухвата дефиниције фиксираних костима (ношњи), као и типологију ових костима на подручју Србије. Након тога следи излагање о панонском типу ношње на подручју Баната.
Литература: Бјеладиновић, Ј. Сеоске ношње и њихова типолошка класификација, ГЕМ 44, Београд, 1980, с. 75-97.
Српске народне ношње у Војводини, уредио М. Филиповић, издање Матице српске, Нови Сад, 1953. (изабрати један од радова, који се односи на сеоску ношњу у Банату).

10. недеља
вежбе - Припрема за спровођење самосталне истраживачке активности
На овом часу предвиђене су вежбе које представљају припрему за самосталну аналитичку обраду артефаката.
Литература: David Prown, J. An Introduction to Material Culture Theory and Method, Winterthur Portfolio, Vol. 17, No. 1 (Spring 1982), pp. 1-19.

11. недеља
предавање - Панонски тип сеоског костима: Шумадија
Предавање обухвата излагање о карактеристикама "фиксираног" сеоског костима у Шумадији. Потом следи дискусија о употреби делова шумадијске ношње у савременом српском политичком животу.
Литература: Прошић Дворнић, М. Народна ношња Шумадије, Загреб, 1989.

12. недеља
предавање - Централно-балкански тип сеоског костима: Косово
Предавање обухвата излагање о основним карактеристикама централнобалканског типа ношње на примеру сеоског костима са подручја Косова.
Литература: Менковић, М. Одевање у функцији етничких симбола, Етноантрополошки проблеми св. 7, Београд, 1990, с. 51-55.
Јовановић, М. Утицај законских прописа на нестајање традиционалне ношње у Србији, Гласник Етнографског института 24, Београд, 1975, с. 109-114.
Косово некад и данас, Београд, 1973, с. 333-337.

13. недеља
предавање - Грађански костим у Кнежевини/Краљевини Србији
Предавање обухвата излагање о карактеристикама српског грађанског костима као "аутентичног" облика одевања.
Литература: Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 227-271, 271-277.
Прошић-Дворнић, М. Женски грађански костим у Србији XIX века, Зборник Музеја примењених уметности 24-25, Београд, 1981-82, с. 9-28.

14. недеља
вежбе - Припрема за испит
За овај час предвиђена је рекапитулација пређеног градива и пробни тест.

15. недеља
вежбе - Припрема за испит
На овом часу предвиђена је посета Етнографском музеју у Београду.
↑↑↑