Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија религије
У оквиру предмета: Антропологија религије
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Предмет обухвата три основне тематске целине: 1. Основни појмови који се користе у антропологији религије; 2. Основни теоријски приступи у антропологији религије; 3. Религије у времену и простору (Религије родовско-племенског друштва; Религије древних народа; Универзалне религије);
Циљ изучавања курса: 1. стицање знања и развијање критичких ставова према различитим теоријским приступима у проучавању религије;2. разумевање медјусобне повезаности и утицаја различитих култура и религија;3. развијање критичког промишљања различитих верских традиција и верског плурализма у култури;4. развијање способности уочавања религијских појава и њихове повезаности и значења у ширем историјском и културном контексту;5. оспособљавање за самостално истраживање, разумевање и интерпретацију религијских феномена.
Предуслови за полагање: предуслови су у складу са предусловима за упис друге године студија.
Облици наставе: Настава се одвија недељно: два часа предавања, два часа вежби (односно 60 часова у семетру – 120 часова у наставној години студија).
Обавезе студената: Студенти су обавезни да: похађају наставу, полажу тест на почетку другог семестра, напишу и презентују семинарски рад, активно учествују у дискусији и другим активностима (радионице, посете храмовима и црквама, посматрање церемонија итд.)
Начин оцењивања рада и резултата: 1.Оцењује се знање на усменом испиту(40%). 2. Тест знања (40%) 3. У коначну оцену улази и вредновање семинарског рада (20%)
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем, циљевима предмета и обавезама студената.
Уводно предавање које треба да упозна студенте са предметом проучавања антропологије религије и могућим приступима проучавању религије.

1. недеља
вежбе - Уводни час
а) основне смернице за израду семинарског рада; б) понуда тема за израду семинарског рада; ц) план студентског учешћа на часовима вежби; д) распоред референата за часове вежби у наредном семестру; е) задата литература коју студенти припремају за часове вежби.

2. недеља
предавање - Антропологија религије - предмет и сродне дисциплине; Дефиниције религије
Антропологија религије - предмет,развој и перспективе дисциплине;проблеми у дефинисању религије, различити приступи и дефиниције

2. недеља
вежбе - Религијски комплекс везан за лов
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1) А. Лероа-Гуран, Религије праисторије, Београд, 1991. 2) Џ.Џ. Фрејзер, Златна грана, Београд, 1977. 3) С.Токарјев, Рани облици религије и нихов развој, Сарајево, 1978. 4) М.Годелије, Марксизам и антропологија, Београд, 1982. 5) О. Мандић, Од култа лубање до хришћанства, Загреб, 1954.

3. недеља
предавање - Еволуционистички приступ у проучавању религије
главне поставке еволуционистичке теорије;циљеви у прочавању религије;методски поступци; критика еволуционистичке теорије; допринос неоеволуциониста

3. недеља
вежбе - Религијски комплекс везан за пољопривреду
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1) С. Токарјев, Рани облици религије и њихов развој, Сарајево,1978. 2) Ш.Кулишић, Необични обичаји, Београд, 1968. 3) Јиржи Неуступни, Праисторија човечанства, Сарајево, 1960. 4) ЏЏ. Фрејзер, Златна грана, Београд, 1977.

4. недеља
предавање - Основни појмови у антропологији религије
анимизам, манаизам, теизам; политеизам, монотеизам итд.

4. недеља
вежбе - Религијски комплекс везан за иницијације
Презентација семинарског рада пројекција филма: иницијације на Балију, дискусија о датој теми
Литература: 1) Енциклопедија живих религија, Београд,1990. 2) С.Токарјев, Рани облици религије и њихов развој, Сарајево,1978. 3) М.Елијаде, Мистична рођења, Панчево, 1994. 4) Е.Лич, Култура и комуникација, Београд,1983. 5) Џ.Џ. Фрејзер, Златна грана, Београд, 1977. 6) И.Ковачевић, Семиологија ритуала, Београд, 1985. 7) Морис Блох, Од плена до ловца, Култура бр.101, Београд, 2001.

5. недеља
предавање - Дифузионистички приступ у проучавању религије
поређење еволуционистичке и дифузиностичке теорије; основне поставке дифузионизма; основни приступи у оквиру дифузионистичке теорије; критика екстремних теорија и дифузионизма уопште

5. недеља
вежбе - Религијски комплекс везан за рађање
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1) К. Биркет-Смит, Путови културе, Загреб, 1960. 2) М. Глушчевић, Кувада, Београд, 1944. 3) Џ.Џ. Фрејзер, Златна грана, Београд, 1977. 4) Д. Бандић, Табу као елеменат организације културног времена и простора, у : Царство земаљско и царство небеско, ( 2. издање) Београд, 1997. Или Градина 6-7, Ниш. 1983.

6. недеља
предавање - Магија
дефиниције појма магија; различити приступи прочавању магије; однос магије и религије из различитих теоријских перспектива

6. недеља
вежбе - Религијски комплекс везан за смрт
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1) Енциклопедија живих религија, Београд, 1990. 2) С.Токарјев, Рани облици религије и нихов развој, Сарајево,1978. 3) А. Лероa-Гуран, Религије праисторије, Београд, 1991. 4) Е.Морен, Човек и смрт, Београд, 1981. 5) Л.Тома, Антропологија смрти,1980.

7. недеља
предавање - Теорија примитивног менталитета
Основне поставке теорије Лисјен Леви-Брила; критика теорије

7. недеља
вежбе - Жртве и ритуална убиства
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциклопедија живих религија, Београд,1990. 2. Ј.Јанићијевић, У знаку молоха, Вајат, Београд,1986. 3. Џ.Џ.Фрејзер, Златна грана, БИГЗ, Београд, 1977. 4. С. Фројд, Мојсије и монотеизам, Графос, Београд, 1979. 5. С. Фројд, Тотем и табу, Нови сад, 1969. 6. М.Павловић, Поетика жртвеног обреда, Логос, Сплит, 1981.

8. недеља
предавање - Табу
Дефиниција појма табу; различити приступи проучавању табуа

8. недеља
вежбе - Шаманизам
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциклопедија живих религија, Београд, 1990 2. М.Елијаде, Водич кроз светске религије, Београд, 1994. 3. М. Елијаде, Шаманизам, Матица српска, Нови Сад 1985. 4. С.Токарјев, Рани облици религије и нихов развој, Сарајево,1978. 5. Мајкл Винкелман, Измењена стања свести и религијско понашање, Култура бр. 101, Београд 2001.

9. недеља
предавање - Француска социолошка школа и Е.Диркем у проучавању религије; Тотемизам

9. недеља
вежбе - Грчка религија; Римска религија
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Д. Срејовић, А. Цермановић, Лексикон религија и митова древне Европе, Београд, 1992. 2. Д. Срејовић, А. Цермановић, Речник грчке и римске митологије, СКЗ, Београд,1992. 3. М. Елијаде , историја веровања и религијских идеја, ИИ и ИИИ, Београд, 1991. 4. Стјуарт Пероун, Римска митологија, Отокар Кершовани, Опатија, 1986. 5. Тревор Линг, Историја религије истока и запада, Београд, 1994.

10. недеља
предавање - Психоаналитички приступ проучавању религије
С.Фројдова теорија магије, општа теорија религије; теорија митологије; критика и утицај на антропологију, неофројдизам; теоријске поставке К.Г.Јунга

10. недеља
вежбе - Келти
презентација семинарског рада: Келти, дискусија о датој теми;
Литература: 1. Религије свјета, Загреб,1987. 2. Д. Срејовић, А. Цермановић, Лексикон религија и митова древне Европе, Београд, 1992. 3. М. Елијаде, Историја веровања и религијских идеја, Београд, 1991. 4. Венцеслав Крута, Келти, Плато, XX век, Београд, 1997.

11. недеља
предавање - Функционалистички приступ проучавању религије
Основне теоријске поставке; Б.Малиновски;Р.Редклиф-Браун; новији функционалистички приступи

11. недеља
вежбе - Словени; Германи
презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Ш.Кулишић, Стара словенска религија у светлу новијих истраживања посебно балканолошких, Центар за балканоилошка испитивања, књи.3, Сарајево, 1979. 2. Н.Нодило, Стара Вјера Срба и Хрвата, Сплит, 1981. 3. Луј Леже, Словенска митологија, ГРАФОС, Београд, 1984. 4. Хенрик Ловнијански, Религија Словена и њен распад, XX век, Београд, 1995.Д. Срејовић, А. Цермановић, Лексикон религија и митова древне Европе, Београд, 1996.,170-179

12. недеља
предавање - Структуралистички приступ проучавању религије; Митологија
Основне поставке структурализма у проучавању религије; К.Леви-Строс; Е.Лич; М.Даглас

12. недеља
вежбе - Египат
Презентација семинарског рада, презентација документарне емисије, циклус “ Time Lifes Civilizations’’ – Египат, дискусија о датој теми
Литература: 1. А.Донини, Преглед повјести религија, Загреб, 1964. 2. Џ.Џ.Фрејзер, Златна грана, Београд, 1992. 3. Египатска књига мртвих,приредио Марко Вишић, Сарајево,1986. 4. М.Елијаде, Водич кроз светске религије, Београд,1996. 5. Религозни обреди обичаји и симболи, Београд, 1980. 6. Е.А.Волис Баџ, Египатска магија, Београд, 1989.

13. недеља
предавање - Клифорд Герц
Теоријске поставке о религији К. Герца, интерпретативни приступ

13. недеља
вежбе - Месопотамија
Презентација семинарског рада, пројекција документарне емисије, циклус ‘’ Time Lifes Civilizations’’ – Месопотамија, дискусија о датој теми
Литература: 1. Тревор Линг, Историја релгије истока и запада, Београд 1992. 2. Религије свјета, Загреб 1987. 3. Религиозни обреди обичаји и симболи, Београд 1980. 4. М. Елијаде, Историја веровања и религијских идеја 1, Просвета, Београд 1991.

14. недеља
предавање - Предаја семинарских радова

15. недеља
предавање - Тест

16. недеља
предавање - Теорија рационалног избора
Основне теоријске поставке Р. Старка и В.С. Бејнбриџа о магији и религији, новим религијским покретима и секуларизацији ; критика теорије рационалног избора; утицаји приступа рационалног избора

16. недеља
вежбе - Јудаизам
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: Енциклопедија живих религија, Београд 1990. 2. М. Елијаде, Водич кроз светске религије, Београд 1996. 4. М.Елијаде, Историја веровања и религјских идеја 2, Београд 1991. 5. Талмуд , Еуген Вербер (избор и превод текстова), Отокар Кершовани, Ријека 1982. 6. Еуген Вербер, Увод у јеврејску религију, Београд 1992. 7. Збирка појмова из јудаизма, Савез јеврејских општина Југославије, Београд 1988.

17. недеља
предавање - Типологије религије
Критеријуми за типологизацију; различите типологије религије

17. недеља
вежбе - Иран
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциколопедија жвих религија, Београд, 1990. 2. М. Елијаде, Водич кроз светске религије, Београд, 1994. 3. М. Елијаде, Историја веровања и религијских идеја 2, Београд, 1991. 4. Религијски обичаји обреди и симболи, Београд, 1980. 5. Л.С. Васиљев, Историја религија истока, Ново Дело, Београд, 1989.

18. недеља
предавање - Световна религија

18. недеља
вежбе - Индија
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Религије свјета, Загреб, 1987. 2. Енциколпедија живих религија, Београд, 1990. 3. М.Елијаде, Историја веровања и религијских идеја, 1 и 2, Београд1991. 4. Исти, Водич кроз светске релгије, Београд, 1996. 5. Религиозни обреди обичаји и симболи, Београд, 1980. 6. Т.Линг, Историја религије исток и запада, СКЗ, Београд, 1990.

19. недеља
предавање - Религијска симболика

19. недеља
вежбе - Кина
Презентација семинарског рада, презентација документарне емисије, циклус ‘’ Time Lifes Civilizations’’ – Кина, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциклопедија живих религија, Београд, 1990. 2. Религије свјета, Загреб,1987. 3. Тревор Линг, Историја релгије истока и запада, Београд, 1992. 4. Култура и религија, Београд,1981. 5. Религиозни обреди обичаји и симболи, Београд,1980. 6. М. Елијаде, Водич кроз светске религије, Београд, 1996.

20. недеља
предавање - Религијски ритуали

20. недеља
вежбе - Јапан
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциклопедија живих религија, Београд, 1990. 2. Религије свјета, Загреб,1987. 3. Тревор Линг, Историја релгије истока и запада, Београд, 1992. 4. Култура и религија, Београд,1981. 5. Религиозни обреди обичаји и симболи, Београд,1980. 6. М. Елијаде, Водич кроз светске религије, Београд, 1996.

21. недеља
предавање - Религиозност

21. недеља
вежбе - Астеци и Маје
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми

22. недеља
предавање - Секуларизација
Дефиниције појма секуларизација; мерење секуларизације; облици секуларизације

22. недеља
вежбе - Хришћанство – увод
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциклопедија живих религија, Београд, 1990. 2. Религије свјета, Загреб, 1991. 3. Вуко Павићевић, Социологија религије (са елементима филозофије религије), Београд, 1980. 4. М.Елијаде , Историја веровања и религијских идеја, Београд, 1991. 5. Тревор Линг, Историја религије истока и запада, Београд, 1994.

23. недеља
предавање - Родни приступ истраживању религије
Женске студије и студије религије; Феминистичка теологија; теорије рода и религије

23. недеља
вежбе - Рано хришћанство
Презентација семинарског рада,дискусија о датој теми
Литература: 1. Карл Кауцки, Порекло хришћанства, Београд, 1954. (за рано хришћанство) 2. Р.Ј.Випер, Рим и рано хришћанство, Сарајево 1963. (за рано хришћанство) 3. Милан Вукомановић, Рано хришћанство од Исуса до Христа, Светови, Нови Сад, 1996. 4. Пејгелс Елејн, Гностичка јеванђеља, Рад, Београд, 1981. 5. Кумрански рукописи ( из пећина крај мртвог мора) текстове изабрао и са изворника превео, објашњења, поговор и речник написао Еуген Вербер, БИГЗ, Бероград, 1983.

24. недеља
предавање - Религијске организације
Првобитне форме организације; врсте верских организација

24. недеља
вежбе - Православље
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 6. Д. Ђорђевић, Православље између неба и земље, Градина , Ниш, 1991. 7. Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве вол. 1-3. БИГЗ, Београд, 1991. 8. Св. Сава у српској историји и тредицији, (зборник), САНУ, Београд, 1998. 9. Шмеман Александар, Историјски пут православља, Цетиње 1994. 10. Епископ Николај Д.Велимировић, Вера светих, Српска православна црква, Београд, 1997.

25. недеља
предавање - Секте
Дефиниције појма секта; типологије секти; теоријски приступи

25. недеља
вежбе - Будизам
презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциклопедија живих религија, Београд, 1990. 2. В. Павићевић, Социологија религије са лелемнтима филозофије религије, Београд, 1978. 3. М.Елијаде, Историја веровања и религјских идеја 2, Београд,1991.

26. недеља
предавање - Нови религијски покрети и култови

26. недеља
вежбе - Зен будизам
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциколпедија живих религија, Београд, 1990. 2. Дејан Лазић, Зен, Дечије новине, Горњи Милановац, 1985. 3. Д.Т.Сузуки, Е. Фром, Зен будизам и психоанализа, нолит, Београд, 1969. 4. Д.Т. Сузуки, Зен и самураји, Светови, БИГЗ, Нови Сад, 1992.

27. недеља
предавање - Верски плурализам

27. недеља
вежбе - Ислам
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми
Литература: 1. Енциклопедија живих религија, Београд,1990. 2. Религије свјета, Загреб, 1987. 3. В. Павићевић, Социологија религије са елементима филозофије релгије, Београд,1980. 4. М.Елијаде, Историја веровања и религијских идеја, Београд, 1991. 5. Т. Линг, Историја религије исторка и запада, Београд,1993. 6. Оснивачи великих религија, Београд, 1978. 7. Н.Смаилагић, Увод у Куран, Загреб, 1975. 8. Религозни обреди обичаји и симболи, Београд, 1980. 9. Д. Сурдел, Ислам, Београд, 1998.

28. недеља
предавање - Медији и религија
Студенти подељени у две групе припремају “телевизијске« едукативне емисије; прва група припрема емисију са темом: Веронаука на телевизији - о православљу; друга група припрема емисију са темом: Наука на телевизији – о православљу

28. недеља
вежбе - Средњеамеричка и Јужноамеричка митологија
Презентација семинарског рада, дискусија о датој теми

29. недеља
предавање - Предаја семинарских радова

30. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Обавезна литература: Лексикографска издања 1. Енциклопедија живих религија , Београд 1990.год. (с.в.: Хришћанство; Ислам; Будизам; Кина; Индија; Жене, статус и улога у светским религијама; Женски аспекти сакралног, Јапан) 2. Д.Срејовић и А. Цермановић, Лексикон религија и митова древне Европе, 2. допуњено издање,Београд 1996., 170-196;182-196; 275-285;468-479; 501-508.
Општи прегледи 3. М. Вукомановић, Религија, Београд, 2004, 7-38, 38-47, 60-74. 4. Религиозни обреди, обичаји и симболи, Београд 1980.,70-112; 213-260. 5. А.Лероа-Гоурхан,Религије претхисторије, Београд 1991. 5-17; 51-89; 185-198 6. Н.Дуганџија, Световна религија, Београд 1980. 7-129; 155-171; 225-263
Теорије:7. Џ.Џ.Фрејзер, Златна грана, Београд 1977.,211-226; 273-281; 8. С.А.Токарјев, Рани облици религије и њихов развој, Сарајево, 1978.,119-157; 278-304; 377-391. 9. Д. Бандић, Табу као елеменат организације културног времена и простора, у : Царство земаљско и царство небеско, (2. издање) Београд, 1997.,117-138.
Теорије (наставак):10. Е.Лич, Култура и комуникација, Београд, 1983. 16-74; 104-121. 11. Морис Блох, Од плена до ловца, Култура бр.101, Београд, 2001.,100-113. 12. Е.Морен, Човек и смрт, Београд, 1981.93-100; 13. М. Хамилтон, Социологија религије, теоријски и упоредни приступ, Kлио, Београд, 2003., 56-69; 70-98;105-135; 142-155;186-202; 216-231;231-256; 291-298; 303-347;352-373; 374-448.
Општа допунска литература
1. М. Елијаде, Ковачи и алкемичари, ГЗХ, Загреб, 1982. 2. К.Г.Јунг, Психологија и алкемија, Напријед, Загреб, 1984. 3. П. Коељо, Алхемичар, Београд, (Више издања)
1. Религије Свејта, Загреб, 1987. 2. Д. Срејовић, А. Цермановић, Лексикон религија и митова древне Европе, Београд, 1992. 3. Тацит, Германија, Београд, 1927. 4. М. Елијаде, Историја веровања и религијских идеја 2, Београд, 1991. 5. М. Елијаде, Водич кроз светске религије, Београд, 1994.
↑↑↑