Етнологија и антропологија

Курс:
Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа (осн.)
Предавачи: др Драгана Антонијевићредовни професор
др Младен Стајићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1. Pojmovno određenje semiotike i strukturalzma; 2. Upoznavanje sa suštinskim elementima semiotičke i strukturalne analize – znak, značenje, kodiranje, sintagma i paradigma; 3. Upoznavanje sa elementima teorije i metodologije za etnologiju i antropologiju najvažnijih autora.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovnim aparatom semiotike, strukturalizma i teorije komunikacije u domenu antropološke primene. Osposobjavanje studenata da ovladaju teorijsko-metodološkim aparatom strukturalne i semiološke analize; osposobljavanje studenata za upotrebu ovih metoda u analizama narativnih i vizuelnih semiotičkih sistema.
Предуслови за полагање: Bez uslova
Облици наставе: Predavanja i vežbe su obavezni. Vežbe prate predavanja, i na njim se prorađuje zadata literatura, vežba prepoznavanje elemenata semiotičke i strukturalne analize, na mini-testovima proverava razumevanje usvojenih pojmova. U toku 4 i 5 nedelje donosi se odluka o analitičkom radu, dok poslednje 3 nedelje kursa na vežbama studenti prezentuju rezultate analitičkih radova uz zajedničku diskusiju (predispitna obaveza).
Обавезе студената: redovno pohađanje nastave; čitanje predviđenih tekstova i aktivno učešće u zajedničkim analizama i diskusijama na vežbama; prezentacija analitičkog rada (samostalni ili grupni do 2 studenta) na temu po dogovoru s predmetnim nastavnikom.
Начин оцењивања рада и резултата: Predispitna obaveza: Izveštaj o urađenim praktičnim aktivnostima: 10 poena, Prezentacija analitičkog rada: 30 poena, Ispit: 60 poena
План курса:

1. недеља
предавање - Šta je semiotika? Počeci nauke. Jezik i govor.
Литература: Ferdinand de Sosir, 133-147; Rolan Bart, Elementi semiologije, 283-302; Danesi, 3-26; Chandler, Introduction

1. недеља
вежбе - Upoznavanje sa sadržajem kursa

2. недеља
предавање - Znak i značenje, semiosis i semantika. Označilac i označeno
Литература: Rolan Bart. Elementi semiologije, 303-320; Giro, 26-49; Danesi, 28-50; Chandler, Signs.

2. недеља
вежбе - Prepoznavanje različitih znakova

3. недеља
предавање - Arbitrarnost, konvencionalnost i obeleženost znaka
Литература: Rolan Bart. Elementi semiologije, 303-320; Giro, 26-49; Danesi, 28-50; Chandler, Signs.

3. недеља
вежбе - Diskusija o problemu arbitrarnosti i obeleženosti znaka

4. недеља
предавање - Kodovi. Poruka i komunikacijski čin
Литература: Giro, 9- 25, 89-105; Danesi, 75-95; Chandler, Codes; Encoding/Decoding; Hol, 275-285; Antonijević, 247-267

4. недеља
вежбе - Kako prepoznajemo kodove u kulturi

5. недеља
предавање - Šta je struktura? Principi strukturiranja: sintagma i paradigma
Литература: Bart, Elementi semiologije, 321-345; Danesi, 52-73; Chandler, Paradigms and Syntagms;

5. недеља
вежбе - Predlaganje tema za analitički rad

6. недеља
предавање - Struktura i tipovi opozicija
Литература: Bart, Elementi semiologije, 321-345; Danesi, 52-73; Chandler, Paradigms and Syntagms;

6. недеља
вежбе - Vežbanje koncepata sintame i paradigme

7. недеља
предавање - Značenje i retorički tropi. Denotacija i konotacija
Литература: Giro, 26-49; Bart, Elementi semiologije, 346- 352; Chandler, Rhetoric tropes.

7. недеља
вежбе - Koncepti metafore i metonimije, denotacije i konotacije

8. недеља
предавање - Reprezentacija i tekst
Литература: Giro, 73-88; Danesi, 121- 140; Chandler, Representation; Bart, Mit danas, 229-251.

8. недеља
вежбе - Primeri analize nekih tekstova

9. недеља
предавање - Sintagmatska analiza - narativna struktura. Vladimir Prop
Литература: Prop, 26-71, 86-93; Milošević-Đorđević, 23-30; Danesi, 97-120; Chandler, Syntagmatic Analysis

9. недеља
вежбе - Vežbanje sintagmatske i paradigmatske analize na odabranim primerima

10. недеља
предавање - Klod Levi-Stros. Principi strukturalne antropologije
Литература: Levi-Stros, 213-239; Chandler, Paradigmatic Analysis; Danesi, 97-120

10. недеља
вежбе - Vodiči za razumevanje strukturalnog postupka

11. недеља
предавање - Paradigmatska analiza. Klod Levi-Stros i analiza mitova
Литература: Helga Glas, 541-556, Chandler, D.I.Y, Semiotic Analysis:Advice to My Own Students.

11. недеља
вежбе - Vodiči za razumevanje strukturalnog postupka

12. недеља
предавање - Struturalizam kao interpretativni postupak
Литература: Helga Glas, 541-556, Chandler, D.I.Y, Semiotic Analysis:Advice to My Own Students.

12. недеља
семинар - Prezentacija analitičkih radova

13. недеља
семинар - Prezentacija analitičkih radova

14. недеља
семинар - Prezentacija analitičkih radova

15. недеља
семинар - Prezentacija analitičkih radova. Priprema za ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Marcel Danesi. 2007. The Quest for Meaning. A Guide to Semiotic Theory and Practice. University of Toronto Press.
Ferdinand de Sosir. 1977. Opšta načela, u Opšta lingvistika. Beograd : Nolit. str, 133-147.
Rolan Bart. 1979. Elementi semiologije. U Književnost, mitologija, semiologija, Beograd: Nolit, str. 283-352.
Pjer Giro. 1975. Semiologija. Beograd: XX vek.
Rolan Bart. 1979. Mit danas. U Književnost, mitologija, semiologija, Beograd : Nolit., str. 229-276. Ili isti tekst u „Studije kulture“, prir. J. Đorđević, 2008, Beograd : Službeni glasnik, str.249-274.
Klod Levi-Stros. 1977. Struktura mitova. U Strukturalna antropologija, Zagreb, str. 213-239.
Dragana Antonijević. 2009. Povodom Levi-Strosovog koncepta „motiva zaborava“. U Strukturalna antropologija danas, Beograd, str. 246 – 295.
Vladimir Prop. 1982. Morfologija bajke. Beograd: XX vek. str. 26-71, 86-93.
Nada Milošević-Đorđević. 2000. Tragom Vladimira Propa, u Od bajke do izreke. Beograd, str. 23-30.
Daniel Chandler. Semiotics for Beginners. Dostupno na: http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html
Helga Galas. 1974. Strukturalizam kao interpretativni postupak, u zborniku Marksizam i strukturalizam. Beograd : Nolit, str. 541-556.
Stjuart Hol. 2008. Kodiranje, dekodiranje, u Studije kulture, prir. J. Đorđević, sr. 275-285.
Marcel Danesi. 2004. Messages, Signs and Meanings
Marcel Danesi. The Interconnectedness Principle and the Semiotic Analysis of Discourse. Applied Semiotics / Sémiotique appliquée 3 : 6/7 (1999) 97-104.
Christos Zagkos, Argyris Kyridis, Ifigenia Vamvakidou, Nikos Fotopoulos. .The Banknote as a Figure of Nationhood in the Balkan Countries. 2009, Applied Semiotics
Inna Semetsky, Memories of the Past and Memories of the Future: Semiotics and the Tarot, Applied Semiotics 2003, No. 13
Stuart Whitling. ON NARRATIVITY. http://www.medievalart.org.uk/PhD/2_On_narratology.html
Tatjana Radanović Felberg. Semiotička konstrukcija vođe na Naslovnim stranicama politike i pobjede. 369-381.
Božović, Ratko. 2009. Semiotički kôd izraza ’drug’ i ’gospodin’. Sociologija, LI (3): 279-290.
Башић, Ивана С. и Пантовић Бранислав. 2012. Лого и семиоза. Од иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе. ГЕИ LX (1): 49-64.
Rose, Gillian. 2001. Visual methodologies. Poglavlje IV – Semiology. (koga dalje zanima može i poglavlja I i VI).
Robert Stam, Robert Burgoyne and Sandy Flitterman-Lewis. 1992. New Vocabularies in Film Semiotics. I deo, The Origins of Semiotics, 1-27.
↑↑↑