Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија фолклора
У оквиру предмета: Антропологија фолклора
Предавачи: др Драгана Антонијевићредовни професор
др Ана Банић Грубишићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Као колективни поглед на свет, фолклор представља одраз социо-културне стварности, а испољава се кроз различите облике вербалног и не-вербалног, усменог и писаног, индивидуалног и колективног, уметничког или традиционалног начина изражавања у различитим жанровима. Фолколор се може схватити као вид народне уметности, народног знања и мишљења кроз које колектив изражава своје норме, вредности, етички и естетски став. Будући да фолклор чине различита документа и етнографске чињенице, он представља најбољу основу за истраживање сазнајних и вредносних модела. Постојећи концепти, теорије и жанрови у фолклористици биће сагледани на овом курсу у антрополошкој перспективи, као одраз културе и друштва.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са главним фолклористичким теоријама, методама и перспективама истраживања. Уочавање значаја проучавања фолклора као естетско-етичког облика традиционалног начина мишљења, понашања и вредновања који помажу у разумевању културних и друштвених образаца. Такође, упознавање студената са одликама и облицима усмене наративности, односно, фолклорног стваралаштва као вида експресивне културе. Разумевање сопствене позиције као активног и динамичног ствараоца/корисника фолклорне комуникације. Стицање вештине у анализи појединих прозних фолклорних жанрова.
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања и вежбе, 2 + 2 час недељно.
Обавезе студената: А. Колоквијум I: Колоквијум I се полаже писмено: први термин након одслушаног 7. предавања, други поновљени термин у јануарском испитном року. Вредност колоквијума I: 1- 20 поена (прелазна оцена 11 поена). Б. Колоквијум : Колоквијум II се полаже писмено након завршетка I семестра, и односи се на градиво од 8. до 13. предавања. Први термин полагања је у јануарском испитном року, други поновљени термин по договору у априлу. Вредност колоквијума II: 1- 20 поена (прелазна оцена 11 поена). В. Семинарски рад: семинарски рад се ради у писаној форми као мини-пројекат, 5-10 куцаних страна (до 15 000 карактера), фонт Times New Roman 12, проред 1,5 и потписан од стране студента. То су задаци који имају за циљ да упуте студенте у практичан приступ проучавању неких фолклорних форми, да их сагледају у контексту изведбе и употребе, и да уоче њихову функцију и значење. Семинарски рад се предаје до средине априла да би био оцењен. Студенти су обавезни да се придржавају утврђеног датума за предају семинарских радова. након тог термина радови се неће више прихватати. Вредност семинарског рада: 1 -10 поена (прелазна оцена 6 поена). Г. Дискусионе вежбе и активност на часу: 1-10 поена. Дискусионе вежбе су факултативне, и не предстаљају предуслов за излазак на завршни испит, док је активност на часу обавезна. Испуњавање обавеза под А, Б, В, и (опционо Г) са минимум освојених 30 поена, представља предуслов за излазак на завршни испит. Г. Завршни испит: писмени или усмени, полаже се у редовним испитним роковима, након одслушаног II семестра и испуњених претходних предиспитних обавеза. Вредност завршног испита: 1- 40 поена (прелазна оцена 21 поен).
Начин оцењивања рада и резултата: Kolokvijum - 30 poena. Polaže se u januarskom i aprilskom roku. Završni ispit - 40 poena. Polaže se u junskom, septembarskom i oktobarskom roku. Seminarski rad - 20 poena. Predaje se do sredine aprila, psole toga se rad ne prima. Diskusione vežbe - 10 poena (opcionalno).
План курса:

1. недеља
предавање - Шта је фолклор?
дефиниција, историјат науке, разлика у терминима фолклор / фолклористика, приступи проучавању фолклора: књижевни и антрополошки; фолклор као део експресивне културе.
Литература: Đuzepe Kokjara, Istorija folklora, 1, Beograd, 1984, 5-15 Драгана Антонијевић, Антропологија фолклора – перспективе истраживања, Зборник радова ЕИ САНУ 21, 2005, 245-251; William Bascom, Folklore and Anthropology, JAF, 66/262, 1953, 283-290

1. недеља
предавање - Ко је носилац фолклора?
одређење појма фолклор у односу на носиоце фолклора ("фолк") карактеристике фолклорне заједнице
Литература: Alan Dundes, Who are the folk?, Interpreting Folklore, Indiana University Press, 1980, 1-19 Eliot Oring, On the Concepts of Folklore, Folk Groups and Folklore Genres, Utah UP, 1986, 1-22 T.Djordjević, O srpskom folkloru, Naš narodni život, 4, Beograd, 1984, 7-26

2. недеља
предавање - Интерпретација појма фолклор I
експресивна култура, народна књижевност и народна култура – социјална дистанца; вербална уметност и питање оралности, усмено vs писмено, вербално vs невербално
Литература: R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva, u:Usmena književnost, ed. Maja Bošković-Stulli, Zagreb, 1971, 17-30 Maja Bošković-Stulli, O pojmovima usmena i pučka književnost, u: Usmena književnost nekad i danas, Beograd, 1983, 16 - 42 Ivan Čolović, Usmeno i pisano u savremenom folkloru, Raskovnik, jesen 1982, br.33,

2. недеља
предавање - Интерпретација појма фолклор II
комуникацијски аспект фолклора, фолклор као знање, мишљење, уметност; перформанс и контекст
Литература: Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, Journal of American Folklor (JAF), 84/331, 1971, 3-15;Charles Joyner, A Model for the Analyses of Folklore Performance in Historical Context, JAF 88, n. 349, 1975, 254-265

3. недеља
предавање - Интерпретација појма фолклор III
границе фолклора – текст, текстура и контекст; контекстуални приступи проучавању фолклора, функције фолклора
Литература: A.Dandes, Tekst, tekstura i kontekst, GEI XXXV, 1986, 111-124 ; W. Bascom, Four Functions of Folklore, JAF, vol.67, 1954, 333-349

3. недеља
вежбе - Интерпретације појма фолклор
Рекапитулација пређеног градива и дискусија по задатим темама

4. недеља
предавање - Фолклор као идентитетска категорија
Фолклор као начин за изражавање родног, етничког и националног идентитета емиграната, избеглица, досељеника и мањих етничких група
Литература: Herman Bauzinger, Tradicija koju su izbeglice donele, Etnologija, Bgd. 2002, 155-174 Elliott Oring, The Interests of Identity, JAF 107, 1994, 242-247

4. недеља
предавање - Фолклор као поглед на свет
фолкор као знање и познавање света; етички, естетски, когнитивни и вредносни аспекти фолклора као погледа на свет
Литература: Alan Dundes, Folk Ideas as Units of Worldview, JAF, 84/331, 1971, 93 - 103

5. недеља
предавање - Фолклоризам као фолклор индустријског друштва
Туризам и фолклор као "алтернативни поглед на свет"; фолклоризам фолклорних друштава; "дивља књижевност".
Литература: Maja Bošković-Stulli, O folklorizmu, u: Usmena književnost nekad i danas, Beograd, 1983 Ivan Čolović, Žanrovi divlje književnosti, Divlja književnost,Bgd. 2000; 292-320

5. недеља
предавање - Фолклоризам - проблематизација појма "народна култура"
туризам као проблематизација појма "народна култура", сентиментализам и егзотика, комерцијализација, карневали и маскирне поворке као облик фолклоризма
Литература: Herman Bauzinger, Turizam i folklorizam, Etnologija, Bgd. 2002, 174 – 196

6. недеља
предавање - Урбани фолклор
може ли се говорити о "правом" фолклору градова и индустријских друштава?
Литература: Gerald Warshaver, Urban Folklore, u Handbook of American Folklore, ed. R. Dorson, IUP, 1986, 162 - 170

6. недеља
вежбе - Фолклоризам - илустрација проблема
Гуча и/или покладне поворке

7. недеља
вежбе - Урбани фолклор
Где препознајемо фолклор у граду? Да ли је урбани фолклор – фолклор или фолклоризам? Дискусионе теме.

7. недеља
семинар - Семинарски рад - договор око теме и упутства за израду

8. недеља
предавање - Историјско- компаративни и филолошки приступ
Браћа Грим и немачка компаративна митологија; Милерова соларна теорија; дифузионизам Теодора Банфеја; "Финска школа", израда индекса типова и мотива прича.
Литература: Thomas A. Burns, Folkloristics: A Conception of Theory, in Folk Groups and Folklore Genres, A Reader, ed. E.Oring, Utah State University Press, 1989, 1-20 Kokjara, Ist. folklora, 2, 45-52

8. недеља
вежбе - КОЛОКВИЈУМ I први термин

9. недеља
предавање - Психоаналитички приступ I
С. Фрод и К.Г Јунг – карактеристике психоаналитичког приступа; замерке фолклориста на рачун психоаналитичке анализе фолклора
Литература: E.M. Meletinski, Poetika mita, Bgd 59-76

9. недеља
предавање - Психоаналитички приступ II
Ото Ранк – Мит о хероју; Бруно Бетелхајм – психоанализа бајки Ернест Џонс - психоанализа неких фолклорних феномена
Литература: Bruno Bettelheim, Transformations: The Fantasy of the Wicked Stepmother, in Folk Groups and Folklore Genres, A Reader, ed. E.Oring, Utah State University Press, 1989,178-184

10. недеља
предавање - Психоаналитички приступ III
Психоаналитичка семиологија Алана Дандеса
Литература: Alan Dundes, Projection in Folklore, Interpreting Folklore, Indiana University Press, 1980, 33-61

10. недеља
вежбе - Психоанализа бајке 1.
На примеру Бетелхајмове анализе бајке
Литература: Бруно Бетелхајм, Значење бајки

11. недеља
предавање - Структурално-семантички приступ 1.
Основне карактеристике структуралног приступа у фоклору
Литература: Е.М.Meletinski, Poetika mita, 77-99

11. недеља
вежбе - Психоанализа бајке 2.
На примеру Дандесове анализе Краља Лира и фолклорног мотива "Девојке без руку"
Литература: Alan Dundes, To Love My father All, Interpreting Folklore, Indiana University Press, 1980, 211-222

12. недеља
предавање - Структурално-семантички приступ 2 - Владимир Проп
Пропова морфологија бајке
Литература: Prop, Morfologija bajke, Београд, 1982, 26-71, 86-93 Нада Милошевић-Ђорђевић, Од бајке до изреке, Трагом Владимира Пропа 23-30

12. недеља
предавање - Претече структурализма - Аксел Олрик и Арнолд Ван Генеп
Олрикови закони епике фолклорне нарације и Ван Генепови "обреди прелаза"
Литература: Axel Olrik, Epic Laws of Folk Narrative, 129-142

13. недеља
вежбе - Структурална анализа
Структурална анлиза модерног мита
Литература: Michael Carroll, Of Atlantis and Ancient Astronauts: A Structural Study of Two Modern Myths, JPC, 541- 550

13. недеља
вежбе - Структурална анализа
Рекапитулација градива о структурално-семантичком приступу

14. недеља
предавање - Припрема за полагање колоквијума

15. недеља
- - КОЛОКВИЈУМ I други термин КОЛОКВИЈУМ II први термин

16. недеља
предавање - Жанр I
дефиниција жанра, стабилност и флексибилност жанра, велики и мали жанрови, жанрови "на међи", нови жанрови (medialore, faxlore, fotocopylore, computer networklore)
Литература: Trudier Harris, Genre, JAF, 108/430, 1995 509-527 Ivan Lozica, Favorizirani i zanemareni žanrovi u usmenoj tradiciji, Narodna umjetnost, 27, 1990 111-119

16. недеља
предавање - Жанр II
Бахтинова теорија жанрова, хронотоп, Лотманова "естетика истоветности"
Литература: Jurij Lotman, Struktura umetničkog teksta, Beograd, 1976, 366-378

17. недеља
предавање - Текст и одлике наративности
Шта је наративност, елементи текста (сиже, фабула, композиција, заплет, инцидент), трагичка и комичка оријентација текста
Литература: J.T.Titon, Text, , JAF, 108/430, 1995, 432-448

17. недеља
вежбе - Анализа текста
Читамо заједно текст и анализирамо наративне карактеристике

18. недеља
предавање - Хумор и жанрови шале
карактеристике хумора – прикривена агресивност; социјална функција хумора; шаљива прича, виц, анегдота
Литература: Е. Oring, Jokes and the Discourse on Disaster, JAF, 100/397, 1987, 276-286 Archie Green, Boss, Workman, Wife: Sneaking-Home Tales, JAF, 106, 1993, 156-170

18. недеља
вежбе - Анализа вицева

19. недеља
предавање - Фантастика I
карактеристике фантастичне књижевности; фантастика у усменој традицији; типологија фантастике
Литература: Маја Бошковић – Stulli, Фантастика у усменој прози, у Српска фантастика – натприродно и нестварно у српској књижевности, Научни скупови САНУ, књ. XLIV, Бгд. 1989, 121 -139

19. недеља
предавање - Фантастика II
теме у фантастичној књижевности, тема "ја" и тема "ти"; социјална функција фантастике
Литература: Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost,Bgd. 1987, 111-143

20. недеља
предавање - Меморате и демонолошка предања
фантастика у усменом традицијском причању, веза са веровањима; анализа на примеру "Ђавоље свадбе"
Литература: Драгана Антонијевић, Фантастика у традицијском причању; ГЕИ XLIII, 1994,85 -100 J.Santino, Occupational Ghostlore: Social Context and the Expression of Beleif, JAF, 101/400, 1988, 207-218

20. недеља
вежбе - Фантастика у народном веровању
презентација филма и/или анализа фантастичног мотива и његова веза са народним веровањима
Литература: Веселин Чајкановић, Студије из религије и фолклора,2, Огледало у веровањима и култу; Бгд 1994, 454-460

21. недеља
предавање - Хорор и фантастика
Однос хорора и фантастике у текстовима и филмовима
Литература: Ранко Мунитић, Иконографска, структурна и метаструктурна могућност – фантастично путем филма, у Српска фантастика – натприродно и нестварно у српској књижевности, Научни скупови САНУ, књ. XLIV, Бгд. 1989, 651 - 658

21. недеља
вежбе - КОЛОКВИЈУМ II други термин
Литература: Влада Урошевић, Фантастика у делу Милована Глишића, у Српска фантастика – натприродно и нестварно у српској књижевности, Научни скупови САНУ, књ. XLIV, Бгд. 1989, 339 - 406

22. недеља
предавање - Пословице
Традиционалан мали жанр; пословице као народна мудрост, животно искуство и поглед на свет
Литература: Милошевић-Ђорђевић Нада, Од бајке до изреке, Пословица и изрека, 182 – 185

22. недеља
предавање - Графити, формулативне SMS и имејл поруке
савремени мали жанрови и модерни облици фолклорне комуникације

23. недеља
предавање - Лична казивања и усмена историја
Литература: Renata Jambrešić-Kirin, Svjedočenje i povijesno pamćenje, Narodna umjetnost, 32/2, Zagreb, 1995, 165-185 S. Brandes, Family Misfortune Stories in American Folklore, in Folk Groups and Folklore Genres, A Reader, ed. E.Oring, 1989, 224-234

23. недеља
вежбе - Анализа личног казивања
Уочавање антрополошких и фолклористичких карактеристика личних казивања
Литература: Драгана Антонијевић, Антрополошки приступ модерним облицима фолклорне комуникације: графити, формулативне СМС и имејл поруке

24. недеља
предавање - Предања: културно-историјска, есхатолошка и етиолошка
Врсте и карактеристике предања, функција и значење предања као једног од најпопуларнијих усмених облика наративности
Литература: Н. Милошевић-Ђорђевић, Од бајке до изреке, Етиолошка и историјска предања, 117-122, 128- 139

24. недеља
вежбе - Анализа културно-историјског предања

25. недеља
предавање - Бајка - опште карактеристике
Основне карактеристике бајке
Литература: Stulli, Bajka, u Usmena književnost nekad i danas, 115-133

25. недеља
предавање - Јуначке бајке
Веза мита и бајке, иницијација и обреди прелаза као важан елемент митског у бајкама
Литература: Dragana Antonijević, Značenje srpskih bajki, EI SANU Posebna izdanja 33, 1991, 31 - 46

26. недеља
предавање - Мит 1
Meletinski, Poetika mita, 229-281

26. недеља
предавање - Анализа бајке
Анализа бајке Трнова Ружица

27. недеља
предавање - Разговор о семинарским радовима

27. недеља
предавање - Мит 2
Категоризација митског, циклична митска структура књижевних дела по Фрају

28. недеља
предавање - Разговор о семинарским радовима

29. недеља
- - Припреме за испит

30. недеља
- - Завршни испит
↑↑↑