Етнологија и антропологија

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Град и култура (осн.)
Предавачи: др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет се бави везом између урбанитета и уметности, односно проучава на који начин се проблеми градског живота представљају у уметничким делима, пре свега у књижевности и филму. Теме које су обрађиване у оквиру курса Урбана антропологија (претходне године) овде ће бити посматране кроз уметничке изразе, а то су: урбано време и простор, досељавање и прилагођавање градском животу,породица и сродство, култура друштвених класа и њихова покретљивост (култура сиромаштва, средње класе и елита), етницитет и друштвене мреже и међуетнички односи.
Циљ изучавања курса: Предмет има за циљ да развије креативне способности студената у завршној години студија и упути их у коришћење уметничких дела као текстова за анализу урбаног живота.
Предуслови за полагање: Услов за слушање овог предмета су положени испити из следећих предмета: Увод у етнологију и антропологију, Антропологија материјалне културе, Етнолошке и антрополошке теорије, Методологија етнологије.
Облици наставе: Настава ће подразумевати дискусију садржаја одабраних књига и филмова.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бел Д., Бини Џ., Театар суровости, реке пожуде: еротичност улице, у Призори улице: планирање, идентитет и контрола у јавном простору, Николас Фајф (ур), Београд, Клио 2002, 182-196.
Clarke D. B., The Cinematic City, Routledge, 1997.
Clifford J., Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Harvard University Press, 1997.
Dorst J.D., The Written Suburb: An American Site, an Ethnographic Dilemma, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1989.
Hsiao-Peng Lu S., Transnational Chinese Cinemas: Identity, Nationhood, Gender, University of Hawaii Press, 1997.
Норис Д., Балкански мит: питања идентитета и модерности, Геополитика, Београд, 2002, 151-181.
Stevenson D., Cities and Urban Cultures, Open University Press, 2003.
Clifford J., Marcus G.E. (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, 1986, (rad P. Rabinowa), 234-261.
Edwards E., Raw Histories: Photographs, Anthropology and Museums, Berg, 2001.
Ginsburg F.D., Abu-Luhod L., Larkin B. (eds.), Media Worlds: Anthropology on New Terrain, University of California Press, 2002.
Knowles C., Sweetman P., Picturing the Social Landscape: Visual Methods in the Sociological Imagination, Routledge, 2004.
Muller A., Concepts of Culture: Art, Politics, and Society, University of Calgary Press, 2005.
Virdi I., The Cinematic Imagination: Indian Popular Films as Social History, Rutgers University Press, 2003.
↑↑↑