Етнологија и антропологија

Курс:
Методологија етнологије и антропологије (осн.)
Предавачи: др Милош Миленковићредовни професор
др Нина Куленовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Садржај предмета структурисан је око две основне дистинкције: 1) методологија научног објашњења/методологија научног обавештења, и 2) интерналистички/екстерналистички приступи у методологији етнологије и антропологије. Основне стратегије и методи научног објашњења у етнологији/антропологији: - методи историјске стратегије - компаративни метод - квазиекспериментални метод - методи функционалне стратегије - методи структуралне стратегије - семиолошки и нефункционалистички структурални методи - интрепретативни методи - после проблемско-апликативног погледа на метод: постструктурализам и постмодерна Основни појмови методологије научног обавештења у етнологији/антропологији: - методологија/методика - истраживање/теренски рад - метод/знање/теорија/истина/информација - евиденција/грађа/теренски материјал - друштвена наука/хуманистичка дисциплина - научно обавештење/објашњење - научна интерпретација/дескрипција - посматрање/разговор/упитник - научна стратегија/програм/проблем Интерналистички приступи у методологији етнологије и антропологије: - структура етнографског метода - изградња концепата у методологији е/а - појам стратегије у методологији е/а - појам истраживачког програма у методологији е/а - појам научног проблема у методологији е/а - структура антропологије као науке - модели научне промене у методологији е/а - шта је научно у антропологији? - интердисциплинарна и интертеоријска редукција Екстерналистички приступи у методологији етнологије и антропологије: - референтни оквири истраживања и писања - теорија етнографије у XX веку - интердисциплинарни афинитети/пролиферација антрополошке методологије - методологија и ширење опсега дисциплини интересантних културних феномена (глобализација, европска интеграција, наука као култура, информационе технологије, масовни медији, људска права, трећи сектор...) - методологија и етика антрополошких истраживања
Циљ изучавања курса: Општи циљ предмета јесте да Вас упути у основне методолошке појмове, стратегије, моделе, решења, препоруке и примере из историје методолошких идеја у антропологији. Очекивани циљ јесте да после успешно положеног испита: а) разумете историјске, теоријске, друштвене, дисциплинарне и интердисциплинарне контексте настанка и трансформације антрополошке методологије, б) будете у стању да примените методске поступке из програма предмета на изабраном културном феномену, процесу, проблему или теми, у дипломским или у другим истраживањима, и в) да стекнете основу за евентуално бављење методологијом етнолошких и антрополошких истраживања на последипломском нивоу, као и да г) боље разумете интердисциплинарну сцену.
Предуслови за полагање: Општа методологија науке (или еквивалентан предмет, у зависности од варијације назива тог предмета у студијским програмима).
Облици наставе: Настава на курсу одвија се у оквиру предавања и семинарских дискусија, током 4 часа недељно (петком поподне). Предмет је двосеместрални, и садржи 120 часова - 60 часова у семестру: 15 x 3 часа предавања и 15 x 1 час семинарских дискусија, укључујући рекапитулације градива, писање семестралних есеја и евалуацију наставе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
MILENKOVIĆ, Miloš. Istorija postmoderne antropologije, Teorija etnografije, (Etnološka biblioteka, knj. 24). Beograd: Srpski genealoški centar: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. 155 str. ISBN 978-86-83679-35-5.
MILENKOVIĆ, Miloš. Ispitanik. У: MIMICA, Aljoša (ur.), BOGDANOVIĆ, Marija (ur.). Sociološki rečnik. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007, str. 204.
MILENKOVIĆ, Miloš. Istraživanje, terensko. У: MIMICA, Aljoša (ur.), BOGDANOVIĆ, Marija (ur.). Sociološki rečnik. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007, str. 209-210.
MILENKOVIĆ, Miloš. Lična jednačina istraživača. У: MIMICA, Aljoša (ur.), BOGDANOVIĆ, Marija (ur.). Sociološki rečnik. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007, str. 284-286.
Cl.Levi-Strauss, Strukturalna antropologija, Zagreb S.A. (1977),
Levi-Strauss 1988 Strukturalna antropologija II. Zagreb: Stvarnost
Lič, Edmund 2002 Kultura i komunikacija. Beograd: Prosveta
D’Andrade, Roy 1995 Moral Models in Anthropology. Current Anthropology 36: 399-409; Scheper-Hughes, Nancy 1995 The Primacy of the Ethical: Propositions for a militant antrhopology. Current Anthropology 36: 409-420
Ковачевић, Иван 2001 Семиологија мита и ритуала 1. Београд: Етнолошка библиотека
↑↑↑