Етнологија и антропологија

Курс:
Материјална култура Србије (осн.)
У оквиру предмета: Материјална култура Србије
Предавачи: др Данијела Велимировићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет се бави освајањем знања из области традиционалне и савремене материјалне културе на територији Србије. Традиционални инвентар материјалне културе биће обрађен у оквиру следећих целина: сеоска и градска насеља, сеоска и градска архитектура, исхрана и идентитет, сеоски и градски фиксирани костим. Наведени облици материјалне културе биће посматрани и у оквиру савремених процеса, као што су трансформација, реинтерпретација, нестајање, ревитализација, чување и заштита. У оквиру вежби одвијаће се: (а) дискусија најзначајнијих библиографских јединица и филмских записа о традиционалном инвентару, (б) посета музејима уз стручни обилазак појединих поставки, као и (в) презентација студентских семинарских радова (мини-пројеката) у вези са савременим променама у материјалној култури.
Циљ изучавања курса: Предмет има два основна циља: (1) упознавање студената са досадашњим резултатима истраживања традиционалне материјалне културе на подручју Србије, и (2) подстицање нових приступа истраживању савремених процеса и појава у вези са материјалном културом.
Предуслови за полагање: За похађање овог курса нису потребни претходни услови.
Облици наставе: Предавања, вежбе и радионице уз употребу визуелних техника.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са предметом.
Литература: О изучавању материјалне културе у домаћој етнологији, види у Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 15-23.

2. недеља
предавање - Народно неимарство: дефиниција и типологија; кућа у Војводини
Предавање обухвата дефиницију и типологију народног неимарства, након чега следи излагање о једном типу народне архитектуре - кући од набоја. Потом следи дискусија о примерима ревитализованих зграда које припадају овом типу градње.
Литература: О барокној концепцији простора, види у Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 159.
Дероко, А. Народно неимарство, књ. 1, Београд, 1968, с. 3-5, 41-42.
Ђекић, М. Народно градитељство Војводине, кућа као споменик културе, Нови Сад, Покрајински завод за заштиту споменика културе, 1994, с. 9-43.

3. недеља
предавање - Динарска брвнара
Предавање обухвата карактеристике динарске брвнаре и њеног унутрашњег уређења, као и варијетете овог типа градње. Потом следи дискусија о ревитализацији примерака овог типа градитељства.
Литература: Финдрик, Р. Динарска брвнара, Сирогојно, 1998, с. 72-84.
Финдрик, Р. Народно неимарство, Сирогојно, 1994, с. 74-79.
O старовлашком типу села и шумадијском варијетету, види у Цвијић, Ј. Балканско полуострво, Београд, 1966, с. 263-264, 264-265.
Ђорђевић, Т. Збијање кућа и ушоравање села под кнезом Милошем, Гласник Српског географског друштва III. 3,4 (Београд, 1914), с. 3-10.
Бандић, Д. Народна религија Срба у 100 појмова, Београд, 2004, с.в. огњиште.

4. недеља
предавање - Куће чатмаре: моравска кућа и кућа на Косову
Предавање обухвата основне карактеристике чатмара у источном делу Србије и на Косову, као и њихов развој. Потом следи дискусија тезе Божидара Крстановића о вези између динарске архитектуре и архитектуре у источној Србији, као и тезе Ане Драгојловић Стевановић о пореклу трема на моравској кући.
Литература: О тимочком типу села, види у Цвијић, Ј. Балканско полуострво, Београд, 1966, с. 269-270.
Финдрик, Р. Народно неимарство, Сирогојно, 1994, с. 68-70, 83-86, 86-91.
Драгојловић Стевановић, А. Антрополошка анализа народне архитектуре у источној Србији, ГЕИ САНУ, књ. XLIX, Београд, 2000, с. 61-68.
Крстановић, Б. "Динарска дводелна кућа" у области источне Србије, ГЕИ САНУ 49, Београд, 2000, с. 207-216.

5. недеља
предавање - Савремена сеоска архитектура
На овом часу предвиђена је дискусија о савременим облицима руралне архитектуре.
Литература: Братић, Д. Малешевић, М. Кућа као статусни симбол, Етнолошке свеске 4, Београд, 1982, с. 144-153.
Ковачевић, И. Социјално-емфатичка функција монументалних гробница, Етнолошке свеске 6, Београд-Светозарево, 1985, с. 81-89.

6. недеља
предавање - Концептуализација појма "етно" у савременом јавном дискурсу
На предавању ће бити речи о изградњи "етно" кућа и комерцијалних "етно" простора у контексту конструкције/потврде идентитета локалних заједница.
Литература: Гавриловић, Љ. Етно куће: у потрази за идентитетом, Музеји бр. 1 (н.с.), Београд, 2008, с. 135-146.

7. недеља
предавање - Балканско-оријентална градска кућа
Предавање обухвата основне карактеристике и типологију балканског типа градње у XIX веку. Потом следи приказ културне биографије балканско-оријенталне градске куће на простору Србије.
Литература: Којић, Б. Стара градска и сеоска архитектура у Србији, Београд, 1949, с. 48-58.
О прихватању западних стилова у архитектури и поимању оријенталног архитектонског наслеђа као варварског, види у Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 156-158, 161.
Финдрик, Р. Народно неимарство, Сирогојно, 1994, с. 161-175.

8. недеља
предавање - Храна и идентитет
Предавање говори о храни као "тоталној друштвеној чињеници", о њеној улози у конструкцији идентитета нације или регије, као и о статусу хране у савременој европској политици.
Литература: Tellström, R. Kultura prehrane u suvremenoj europskoj politici: u potrazi za optimalnom ravnotežom hrane i političkih faktora, Etnološka istraživanja 10, Zagreb, 2004, s. 41-50.
Прошић Дворнић, М. Културни и друштвени значај хране традиционалне српске културе, Култура, књ. 2, бр. 109/112, 2004, с. 315-339.
Ковачевић, И. Гастрономске традицијаде, Антропологија транзиције, Београд, 2007, с. 109-153.

9. недеља
предавање - Народне ношњe: дефиницијe и типологија; Панонски тип сеоског костима у Банату
Предавање обухвата дефиниције фиксираних костима (ношњи), као и типологију ових костима на подручју Србије. Након тога следи излагање о панонском типу ношње на подручју Баната.
Литература: Бјеладиновић, Ј. Сеоске ношње и њихова типолошка класификација, ГЕМ 44, Београд, 1980, с. 75-97.
Српске народне ношње у Војводини, уредио М. Филиповић, издање Матице српске, Нови Сад, 1953. (изабрати један од радова, који се односи на сеоску ношњу у Банату).

10. недеља
вежбе - Припрема за спровођење самосталне истраживачке активности
На овом часу предвиђене су вежбе које представљају припрему за самосталну аналитичку обраду артефаката.
Литература: David Prown, J. An Introduction to Material Culture Theory and Method, Winterthur Portfolio, Vol. 17, No. 1 (Spring 1982), pp. 1-19.

11. недеља
предавање - Панонски тип сеоског костима у Шумадији
Предавање обухвата излагање о карактеристикама "фиксираног" сеоског костима у Шумадији. Потом следи дискусија о употреби делова шумадијске ношње у савременом српском политичком животу.
Литература: Прошић Дворнић, М. Народна ношња Шумадије, Загреб, 1989.

12. недеља
предавање - Централно-балкански тип сеоског костима на Косову
Предавање обухвата излагање о основним карактеристикама централнобалканског типа ношње на примеру сеоског костима са подручја Косова.
Литература: Менковић, М. Одевање у функцији етничких симбола, Етноантрополошки проблеми св. 7, Београд, 1990, с. 51-55.
Јовановић, М. Утицај законских прописа на нестајање традиционалне ношње у Србији, Гласник Етнографског института 24, Београд, 1975, с. 109-114.
Косово некад и данас, Београд, 1973, с. 333-337.

13. недеља
предавање - Грађански костим у Кнежевини/Краљевини Србији
Предавање обухвата излагање о карактеристикама српског грађанског костима као "аутентичног" облика одевања.
Литература: Прошић Дворнић, М. Одевање у Београду у XIX и почетком XX века, Београд, 2006, с. 227-271, 271-277.
Прошић-Дворнић, М. Женски грађански костим у Србији XIX века, Зборник Музеја примењених уметности 24-25, Београд, 1981-82, с. 9-28.

14. недеља
вежбе - Припрема за испит
За овај час предвиђена је рекапитулација пређеног градива и пробни тест.

15. недеља
вежбе - Припрема за испит
На овом часу предвиђена је посета Етнографском музеју у Београду.
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Јокилето, Ј. Новији међународни трендови у заштити културног наслеђа, Гласник Друштва конзерватора Србије 25, 2001, 11-14.
Meron, T. The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict within the Case-low of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Museum International, No. 228 (Vol. 57. No. 4, 2005), s. 41-59.
Томић, П. Типолошка класификација збирке народног грнчарства, ГЕМ 39-40, Београд, 1976, 45-80.
Гавриловић, Љ, Менковић, М. Одевање у функцији полног морала, Расковник, год. 17, бр. 63/66, 1991, 103-112.
Томић, П. Народна керамика у Југославији, Етнолошки преглед 6-7, Београд, 1965, 39-47.
Бјеладиновић, Ј. Народна ношња у титовоужичком, пожешком и косјерићком крају, ГЕМ 48, Београд, 1984, 143-192.
Драшкић, М. Прилог проблему типологије народних ношњи у СР Србији, ГЕМ 26, Београд, 1963, 93-108.
Костим града и села на размеђу два века, Призрен и околина 1880-1918, каталог изложбе.
Дероко, А. Стара варошка кућа у Србији, Космету и Македонији у поређењу са кућама у Солуну, Цариграду и у Малој Азији, Гласник Етнографског института 2-3, Београд, 1957.
Финдрик, Р. Вајати, Сирогојно, 1998. (Нарочито следећи делови: 15-34, 59-102, 104-124).
Крунић, Ј. Кућа и варош у области Старе Рашке, Београд, 1994. (Поглавље о динарској дводелној брвнари: 9-47, један конкретан пример из наредних поглавља).
Ненадовић, С. Илустровани речник израза у народној архитектури, Просвета, Београд, 2002.
Родић, З. Развој сеоске куће и становање у Србији, Етнографски музеј у Београду, каталог изложбе, Београд, 1999.
Томић, П. Грнчарство у Србији, каталог изложбе, Београд, 1983.
Аранђеловић-Лазић, Ј. Народна ношња у Неготинској крајини, ГЕМ, књ. 31-32, 1969.
Ћатић, Р. Мушка народна ношња у Мачви, ГЕМ 12, 1937.
Јовановић, М. Грађанска ношња у XIX веку, ГЕМ 44, Београд, 1980.
Јовановић, М. Народне ношње у Србији у XIX веку, СЕЗб XCII, Београд, 1979.
Петровић, Ђ. Од пуста до златовеза, Етнолошка библиотека, Београд, 2003.
Петровић, П. Ж. Народна ношња у Шумадији, Гласник САНУ књ. II, СВ. 2, 1950.361-364.
Радовић, Б. Женска народна ношња у Мачви и Поцерини, ГЕМ 16, Београд, 1954.
Тројановић, С. Средачка жупа и њена изумрла ношња, Зборник радова посвећен Ј. Цвијићу, Београд, 1924, 411-427.
Тројановић, С. Српска ношња, Народна енциклопедија СХС, Ст. Станојевића, књ. 3, Београд, 1928.
Ускоковић, Р. Народна ношња по старовлашким селима у околини Ивањице, ГЕМ, књ. 1, Београд, 1926, 94-98.
Влаховић, М. Мушка ношња у Београдској Посавини, ГЕМ 3, Београд, 1928.
Влаховић, М. Женска ношња у Београдској Посавини, ГЕМ 5, Београд, 1930.
↑↑↑