Етнологија и антропологија

Курс:
Политичка антропологија
У оквиру предмета: Политичка антропологија
Предавачи: др Слободан Наумовићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Током два семестра студентима се представља савремено виђење политичке антропологије, у оквиру кога је акценат стављен на проучавање политичког живота у модерним и постмодерним друштвима. Садржај предмета чине две самосталне, али међусобно повезане проблемске целине. У оквиру прве целине одређује се место политичке антропологије у систему наука о политици, нуди кратак историјат дисциплине, и представљају неке од значајнијих тема класичне политичке антропологије (Посебан поглед на моћ у друштву – место пол. антр. у систему наука о политици; Кратка историја пол. антр.; Политички системи прединдустријских друштава и развој државе; Сегментарна племенска организација и политички значај територије; Друштвена стратификација, сродство, род и моћ; Политичка симболика – моћ обреда и драматургија моћи; Политички савези и рат у племенским друштвима; Радионица између два света 1: Откриће новог света и почеци колонијализма; Радионица између два света 2: Оријантализам, национализам и развијени колонијализам; Радионица између два света 3: Постколонијализам и логика културне обнове). У оквиру друге тематске целине, студенти се упознају са основама политичке антропологије савремених друштава, при чему се инсистира на могућој сарадњи различитих наука које се баве политичким животом у таквим друштвима, као и на компатибилности њихових резултата. Обрађују се следеће теме: Преиспитивање модерне државе; Здање политике – владе, системи, режими; Политичке идеологије; Политичке културе и политичке традиције; Ратови око културе; Делати речима и сликама – политичка комуникација и јавност; Друштвено памћење и заборав; Савремени политички митови; Политичка симболика и политички ритуали 1 и 2; Проблеми демократске транзиције и консолидације – пример посткомунистичке Европе; Приче које “домороци” причају себи и другима: политичка промена виђена изнутра; После нације и транзиције, куда даље?; Европска Унија – једини могући пут?; Од антропологије политике ка политици антропологије.
Циљ изучавања курса: Први циљ је да се кроз разне облике активности студенти стимулишу да овладају основним појмовима и приступима једне релативно младе, али брзо растуће антрополошке дисциплине, која добија све већи значај у данашњем високо политизованом свету. Други циљ је да се студенти оспособе да самостално размишљају, да уочавају, ваљано постављају, и успешно решавају научне проблеме користећи теорије и методе неколико сродних наука, као и да тим активностима приступају на непристрасан и одмерен начин, чак и када се ради о појавама које код њих изазивају јаке емоције и личне реакције. Најзад, посредан циљ наставног процеса је допринос политичком образовању младих људи и изградњи разумних, критички усмерених и одговорних грађана, што се сматра нужним предусловом даље демократизације друштва у коме живимо и стварамо.
Предуслови за полагање: Предмет слушају студенти треће године етнологије-антропологије, који морају да имају испуњене услове за упис те године.
Облици наставе: Настава се остварује током два семестра кроз предавања, вежбе и радионице, а програмом су предвиђена два часа предавања и два часа вежби недељно, током 30 недеља наставе. У оквиру предавања презентују се основне информације о проблемима од значаја за предмет, и указује се на теоријске оквире који могу да омогуће њихово разумевање и вредновање. Главно тежиште наставног процеса пребацује се на вежбе и радионице, у оквиру којих се пружа простор за активно учествовање студената, како у преношењу и анализи постојећих знања (преко аналитичких приказа и семинарских радова), тако и у самосталном истраживању и заједничком критичком преиспитивању остварених резултата (кроз израду и презентацију индивидуалних и групних радова у оквиру радионица).
Обавезе студената: Студенти су дужни: а) да се припремају за, и активно учествују у оквиру предавања, вежби и радионица; б) да у току два семестра напишу и јавно представе најмање један аналитички приказ неке јединице из литературе, као и један семинарски рад који ће представити и бранити на вежбама или у оквиру радионица; в) да полажу обавезни писмени колоквијум по завршетку првог семестра; г) да полажу писмени или усмени испит по завршетку другог семестра, и испуњењу свих претходних обавеза.
Начин оцењивања рада и резултата: Завршна оцена биће заснована на вредновању учествовања на предавањима и вежбама, оцени коју су студенти добили за аналитички приказ односно семинарски рад (1-10 поена), оцени добијеној на колоквијуму (1-30 поена) и оцени са завршног испита (1-60 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Увод - место политичке антропологије у систему наука о политици
Посебност политичке антропологије у односу на политичку филозофију, политичку социологију, историјску социологију, политичку историју, политичке науке, правну и економску антропологију.

2. недеља
предавање - Кратка историја политичке антропологије
Претече, oснивачи, развијачи, фазе и смерови разгранавања, националне традиције.

3. недеља
предавање - Политички системи прединдустријских друштава и развој држава
Нецентрализовани политички системи: скупине и племена. Централизовани политички системи: поглавиштва, ране државе, краљевства, империје. Опседнутост државом: усуд струке која се у почетку бавила друштвима без институционализоване политике.

4. недеља
предавање - Сегментарна племенска организација и политички значај територије
Приказ сегментарних политичких организација са посебним освртом на политичко уређење код Нуера.

5. недеља
предавање - Друштвена стратификација, сродство, род и политика
Сродство и моћ, жене и моћ, различити друштвени слојеви и моћ

6. недеља
предавање - Религија и моћ
Друштвене драме и обредне метафоре, политичке димензије симбола у афричким ритуалима.

7. недеља
предавање - Политички симболи
Драматургија моћи и моћ обреда. Политика културе.

8. недеља
предавање - Политички савези, сукоби и рат у племенским друштвима
Политички конфликти - начини испољавања и путеви разрешавања.

9. недеља
- - Радионица између два света 1: Откриће новог света и почеци колонијализма
Студентска радионица.

10. недеља
- - Радионица између два света 2: Оријентализам, национализам и колонијализам
Студентска радионица

11. недеља
- - Радионица између два света 3: Постколонијализам и логика културне обнове
Студентска радионица

12. недеља
предавање - Преиспитивање модерне државе: савремена политика под лупом антропологије
Нови изазови и циљеви политичке антропологије. Политика у савременом друштви и преиспитивање државе.

13. недеља
предавање - Здање политике: владе, системи и режими
Начини класификације; разлози класификовања; савремени режими. Политички системи и политички процеси.

14. недеља
предавање - Политичке идеологије
Одређење политичке идеологије; либерализам, конзервативизам, социјализам, остале идеолошке традиције, верски фундаментализам, теза о крају идеологије.

15. недеља
предавање - Политичке културе и политичке традиције
Најобухватнији појам политичке анализе: шта све спада у полит. културу. Типологије политичких култура. Шта се све може објаснити политичком културом? Ограничења приступа усмерених на политичке културе. Разлика између политичке културе и традиције.

16. недеља
предавање - Ратови око културе
Сукоби културних политика и изградња модерних колективних идентитета.

17. недеља
предавање - Делати речима и сликама
Појам јавности, облици политичке комуникације и политички маркетинг.

18. недеља
предавање - Друштвено памћење и друштвени заборав
Облици друштвеног памћења. Комеморативне церемоније: празници, годишњице, јубилеји. Места памћења: храмови нације.

19. недеља
предавање - Савремени политички митови
Функције мита и таксономија митова. Златно доба, завера, спасилац, јединство: главни наративи митологије нације. Од Левијатана до Бехемота: политички мит и тоталитарни режими. Све је мит, а мит је све: савремена политичка комуникација и митови као употребљиве приче.

20. недеља
предавање - Политичка симболика и политички ритуали 1
Врсте политичких симбола. Функције политичких симбола. Симболи у покрету: политичке церемоније, ритуали и литургије. Функције политичких ритуала; Делотворност политичких ритуала.

21. недеља
предавање - Политичка симболика и политички ритуали 2
Политички ритуали у различитим политичким системима: социјализам, друштва у транзицији, консолидоване демократије.

22. недеља
предавање - Проблеми демократске транзиције и консолидације – пример посткомунистичке Европе
Типови недемократског поретка и процес демократизације.Шта је био комунизам и шта долази после њега? Квадратура транзиционог круга: дилеме симултанитета. Када је демократија заиста консолидована?

23. недеља
предавање - Поглед изнутра - политички живот на Балкану у свакодневним наративима
Приповедање у свакодневици социјализма. Друштвене основе и политичке употребе свакодневних наратива о српској неслози. Приче о историјској судбини народа и процеси самоидентификације. Шта нас чека иза угла - астролози и пророци о судбини Србије.

23. недеља
предавање - Поглед изнутра - политички живот на Балкану у свакодневним наративима
Приповедање у свакодневици социјализма. Друштвене основе и политичке употребе свакодневних наратива о српској неслози. Приче о историјској судбини народа и процеси самоидентификације. Шта нас чека иза угла - астролози и пророци о судбини Србије.

24. недеља
предавање - Куда даље после транзиције?
Глобализација, “национализам на даљину” и “постнационална констелација”: будућност националних држава и консолидованих демократија у трећем миленијуму.

25. недеља
предавање - Европска унија - једини могући пут за балканске земље?
Институције и идентитети у Европској унији. Да ли ће земље југоисточне Европе бити периферија Уније?

26. недеља
предавање - Од антропологије политике ка политици антропологије
Политика етнологије и антропологије као легитимно поље изучавања политичке антропологије. Активистичка антропологија, адвокатска антропологија, спасилачка антропологија, феминистичка антропологија. Рефлексивност, професионална етика и политичка коректност.

27. недеља
вежбе - Презентација студентских приказа и семинарских радова

28. недеља
вежбе - Презентација студентских приказа и семинарских радова

29. недеља
вежбе - Презентација студентских приказа и семинарских радова

30. недеља
предавање - Завршни час. Политика и антропологија – једна могућа рекапитулација.
Рекапитулација и студентска евалуација наставног процеса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
T. Luelen: “Uvod”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 6-10.
G. Balandier: “Construction de l’anthropologie politique” и “Domaine du politique”, у: исти, Anthropologie politique, PUF, Paris, 1967, 5-10, 28-59 (или одговарајући делови у српском преводу у издању библиотеке XX vek).
T. Luelen: “Razvoj političke antropologije”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 11-22.
G. Balandier: “Elaboration de l’anthropologie politique” и “Methodes et tendances de l’anhropologie politique”, у: исти, Anthropologie politique, PUF, Paris, 1967, 10-18, 18-27 (или одговарајући делови у српском преводу у издању библиотеке XX vek).
Č. Čupić: “Politička antropologija – pojam, nastanak i razvoj”, у: Č. Čupić (ur.), Politička antopologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002, 7-41.
T. Luelen: “Vrste predindustrijskih političkih sistema” и “Razvoj države”, у: исти, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 23-43, 44-61.
G. Balandier: “Aspects de l’état traditionnel”, у: исти, Anthropologie politique, PUF, Paris, 1967, 145-185 (или одговарајући део у српском преводу у издању библиотеке XX vek).
M. Abeles: “Opsednutost državom”, у: исти, Antropologija države, XX vek, Beograd, 2001, 11-77.
E.E. Evans-Pričard: “Nuersko političko uređenje”, у: исти, Socijalna antropologija, Prosveta, Beograd, 307-383.
G. Balandier: “Parente et pouvoir” и “Stratification sociale et pouvoir”, у: исти, Anthropologie politique, PUF, Paris, 1967, 60-91, 92-116 (или одговарајућа поглавља у српском преводу, у издању библиотеке XX vek).
T. Luelen: “Žene i moć”, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 104-120.
G. Balandier: “Religion et pouvoir”, у: исти, Anthropologie politique, PUF, Paris, 1967, 117-144 (или одговарајућа поглавља у српском преводу, у издању библиотеке XX vek).
В. Тарнер: “Друштвене драме и обредне метафоре”, Градина 5-6, 1983, 24-50.
T. Luelen: “Politički simbolizam”, у: Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 100-103.
D. I. Kercer: “Moć obreda” и “Obredi moći”, у: Č. Čupić (ur.), Politička antopologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002,325-344, 345-358.
P. Klastr: “Arheologija nasilja: rat primitivnih društava”, у: Č. Čupić (ur.), Politička antopologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002, 176-204.
T. Luelen: “Politika u industrijskom društvu”, у: Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001, 146-157.
M. Abeles: “Preispitivanje države”, у: исти, Antropologija države, XX vek, Beograd, 2001, 79-144.
E. Hejvud: “Vlade, sistemi i režimi”, Politika, Clio, Beograd, 50-80.
E. Hejvud: “Političke ideologije”, Politika, Clio, Beograd, 82-129.
G. Olmond: “Političko istraživanje kulture – osvrt i prikaz”, Treći program, Leto-jesen, 1990, 63-75.
K. Rohe: “Politička kultura i kulturni aspekt političke stvarnosti”, Treći program, Leto-jesen, 1990, 76-85.
E. Balibar: “Kultura i identitet”, у: S. Divjak, ur., Nacija, kultura i građanstvo, Službeni list, Beograd, 2002, 47-66.
С. Наумовић: “Устај сељо, устај роде: Симболика сељаштва и политичка комуникација у новијој историји Србије”, Годишњак за друштвену историју, Година II, Свеска 1, 1995, 39-63.
Đ. Pavićević: “Javnost”, у: Đ. Vukadinović, P.Krstić, ur., Kritički pojmovnik civilnog društva, Grupa 484, Beograd, 2003, 139-180.
P. Connerton: “Commemorative ceremonies”, у: исти, How Societies Remember, Cambridge University Press, 1989, 41-71, (односно одговарајуће поглавље у српском преводу књиге).
K. Đordano: “Prošlost u sadašnjosti. Politika vremena u evropskim društvima” и “Mobilisana istorija u mediteranskim društvima”, у: исти, Ogledi o interkulturnoj komunikaciji, XX vek, Beograd, 2001, 69-97, 99-121.
M. Matić: “Mit (politički) ”, у: M. Matić (gl. red.), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, 673-684.
H. Tudor: “Politički mit”, у: Č. Čupić (ur.), Politička antopologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002, 225-254.
J. Đorđević: “Simboli”, у: M. Matić (gl. red.), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, 1037-1042.
J. Đorđević: “Političke svetkovine i rituali”, у: иста, Političke svetkovine i rituali, Dosije/Signature, Beograd, 1997, 100-164.
K. Rot: “Praznici i rituali u socijalističkoj Bugarskoj”, у: исти, Slike u glavama, XX vek, Beograd, 2000, 85-112.
R. Ivanova: “Put ka demokratiji: prostorne dimenzije masovnih političkih protesta”, у: иста, Zbogom dinosaurusi, dobrodošli krokodili, XX vek, Beograd, 2000, 17-37.
M. Abeles: “Država kao predstava”, Antropologija države, XX vek, Beograd, 2001, 145- 191.
K. Verdery: “What Was Socialism, and Why Did it Fall?”, у: иста, What Was Socialism, and What Comes Next?, Princeton University Press, Princeton, 1996, 19-38.
K. Rot: “Pripovedanje u svakodnevici socijalizma. O strategijama savladavanja svakodnevnog života u jugoistočnoj Evropi”, у: исти, Slike u glavama, XX vek, Beograd, 2000, 63-84.
J. Habermas: “Postnacionalna konstelacija i budućnost demokratije”, Postnacionalna konstelacija. Politički eseji, Otkrovenje, Beograd, 2002, 63-115.
H. Hofbauer: “Priprema Istočne Evrope za ulogu periferije EU”, “Srbija u čekaonici EU”, у: исти, Proširenje EU na Istok. Od Drang nach Osten do periferije EU integracije, FilipVišnjić, Beograd, 2004, 227-249, 263-273.
E. Hejvud: “Šta je politika” и “Izučavanje politike”, у: исти, Politika, Clio, Beograd, 2004, 11-29, 29-49.
K. fon Beyme: “Uvod”, Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1977, 15-30.
T. Bottomore: “Politička sociologija”, у: исти, Politička sociologija, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1987, 33-46.
C. Rivière: “Histoire de l’anthropologie politique”, у: исти, Anthropologie politique, Armand Colin, Paris, 2000, 32-50.
R. Koen: “Budućnost jednog pionira”, Č. Čupić, ur., Politička antropologija, Čigoja, Beograd, 2002, 45-58.
D. Iston: “Politička antropologija”, Č. Čupić, ur., Politička antropologija, Čigoja, Beograd, 2002, 59-94.
C. Riviere: “Types d’organisation politique”, у: исти, Anthropologie politique, Armand Colin, Paris, 2000, 52-71.
M. Gluckman: “Stateless Societies and the Maintenance of Order” и “The State and Civil Strife”, у: исти, Politics, Law and Ritual in Tribal Society, Basil Blackwell, Oxford, 1965, 81-122, 123-168.
R. W. Nicholas: “Segmentary Factional Political Systems”, M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.), Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 49-59.
C. Geertz: “Centres, rois et charisma: réflexions sur les symboliques du pouvoir”, у: исти, Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, PUF, Paris, 1986, 153-182 (или исти текст у оригиналном издању: C. Geertz: Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, Basic Books, New York, 1983).
N. Šanon: “Politički savezi, trgovina i gozbe” и “Ratovanje Janomame”, у: исти, Janomame. Okrutni narod, Svetovi, Novi Sad, 1992, 171-233.
C. Riviere: “Politique et religion”, у: исти, Anthropologie politique, Armand Colin, Paris, 2000, 140-157.
V. Turner: “Symbols in African Ritual”, J. L. Dolgin, D.S. Kemnitzer, and D.M. Schneider (eds.), Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings, Columbia University Press, New York, 1977, 183-194.
C. Riviere: “Les liturgies politiques”, у: исти, Anthropologie politique, Armand Colin, Paris, 2000, 158-176
A. Cohen: “Political man-symbolist man” и “Symbolic strategies in group organization”, у: исти, Two-Dimensional Man. An Essay on the anthropology of power and symbolism in complex society, Routledge & Kegan Paul, London, 1974, 48-64, 65-89.
A. Cohen: “Introduction: The Power Mystique” и “Conclusion: Universalism and Particularism in Elite Organization”, у: исти, The Politics of Elite Culture. Explorations in the Dramturgy of Power in a Modern African Society, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 1981, 1-16, 216-237.
C. Riviere: “Les conflits: expression et traitement” и “Pour une anthropologie des guerres”, у: исти, Anthropologie politique, Armand Colin, Paris, 2000, 120-124, 124-129.
B. Anzulovic: “Dinaric Highlanders and their Songs”, у: исти, Heavenly Serbia. From Myth to Genocide, Hurst, London, 45-67.
J. B. Allcock: “Violence in South Slav Society”, у: исти, Explaining Yugoslavia, Hurst, London, 2000, 381-410.
D. Iordanova: “Violence: ‘Violated Trust’, Indoctrination, Self-Destruction”, у: иста, Cinema of Flmes: Balkan Film, Culture and the Media, BFI, London, 2001, 160-171.
M. Abeles: “Political anthropology: new challenges, new aims”, International Social Science Journal, 153/1997, 319-332.
K. fon Beyme: “Politički sistem”, Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1977, 168-180.
M. Podunavac: “Politički proces”, у: M. Matić (gl. red.), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, 858-864.
R.P. Formisano: “The Concept of Political Culture”, Journal of Interdisciplinary History, XXXI: 3 (Winter, 2001), 393-426.
G.Almond: “The Intellectual History of the Civic Culture Concept”, G. Almond and S. Verba, (eds.), The Civic Culture Revisited, Sage Publications, Newbury Park, 1989, 1-36.
М. Матић: “Обележја српске политичке традиције”, у: исти, О српском политичком обрасцу, Службени лист/Институт за политичке науке, Београд, 2000, 15-106.
S. Antonić: “Politička kultura stanovništva u Miloševićevoj Srbiji”, Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Otkrovenje, Beograd, 2002, 62-81.
M. Agulhon: “Proizvodnja Francuske, problemi i nesuglasice”, у: M. Segalen, ur., Drugi i sličan. Pogledi na etnologiju svremenih društava, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002, 141-155.
H. Lebovics: “Introduction” и “Conclusion”, у: исти, True France. The Wars over Cultural Identity 1900-1945, Cornell University Press, Ithaca and London, 1992, 1-11, 189-203.
Anne-Marie Thiesse: “La nation illustree”, La creation des identities nationals. Europe XVIIIe-XXe siecle, Seuil, Paris, 1999,185-224.
P. Bourdieu: “Opisivanje i propisivanje: uvjeti ostvarljivosti političke djelotvornosti i njezine granice”, у: исти, Što znači govoriti. Ekonomija jezičkih razmena, Naprijed, Zagreb, 1992, 127-138.
R. Paine: “When Saying is Doing”, in: R. Paine ed., Politically Speaking, Philadelphia, 1981, 9-23
M. Bongran: “Postupak”, у: исти, Politički marketing, Plato/XX vek, 1998, 39-99.
A. Beard: “What do they stand for”, “Winning elections slogans and posters”, у: исти, The Language of Politics, Routledge, London, 2000, 17-33, 57-71
P. Nora:“Entre Mémoire et Histoire”, in Nora, Piere, ed. Les lieux de mémoire I, La République, Paris : Gallimard, 1984, XVII-XLII.
P. Nora: “L’ére de la commémoration”, in Nora, Piere, ed. Les lieux de mémoire III, Les France, 3. De l’archive à l’emblème, Paris : Gallimard, 1992, 977-1012.
R. Girardet: “Pour une introduction a l’imaginaire politique” и “Vers un essai d’interpretation”, у: исти, Mythes et mythologies politiques, Seuil, Paris, 1986, 9-24, 175-190 (или одговарајућа поглавља у српском преводу студије).
A. Smith: “The ‘Golden Age’ and National Renewal”, G.Hoskins and G.Schöpflin (eds.), Myths and Nationhood, Hurst, London, 36-59.
V. Tismaneanu: “Introduction. After Marx: the Return of Political Myth” и “Vindicative and Messianic Mythologies: Post-Communist Nationalism and Populism”, у: исти, Fantasies of Salvation, Princeton University Press, Princeton N.J., 1998, 3-22, 65-87.
A. Reszler: Mythes politiques modernes, PUF, Paris, 1981, 207-221.
C. Lane: “Part I. The theory and organization of ritual”, “Conclusion: ritual in modern society – a comparative analysis”, у: иста, The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society – The Soviet Case, Cambridge University Press, 1981, 1-44, 252-284.
M. R. Beissinger: “From the impossible to the inevitable”, “Conclusion: nationhood and event”, Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State, Cambridge University Press, 2002, 1-47, 443-459.
K. Verdery: “Introduction: Corpses on the Move”, “One: Dead Bodies Animate the Study of Politics”, у: иста, The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change, New York, 1999, 1-53.
K. Verdery: “Three: Giving Proper Burial, Reconfiguring Space and Time”, у: иста, The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change, New York, 1999, 95-127.
L. Desfor Edles: “The spirit of consensus: the core representations of the Spanish transition”, у: иста, Symbol and Ritual in the New Spain. The Transition to Democracy after Franco, Cambridge University Press, 1998, 41-62.
S. Naumović: “Instrumentalised Tradition: Traditionalist Rhetoric, Nationalism and Political Transition in Serbia, 1987-1990”, у: Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović (Eds.), Between the Archives and the Field. A Dialogue on Historical Anthropology of thе Balkans, Zur Kunde Südosteuropas - Band II/24,Udruženje za društvenu istoriju - Posebna izdanja / Teorija I/1, Belgrade-Graz, 179-217.
M. Prošić-Dvornić: “Enough – Student Protest ’92: The Youth of Belgrade in Quest of ‘Another Serbia’”, The Anthropology of East-Europe Review, Special Issue: War Among the Yugoslavs (eds. J.M. Halpern and D.A. Kideckel), vol. 11, no. 1-2, 1993, 127-137.
M. Prošić-Dvornić: “The Topsy Turvy Days Were There Again. Student and Civil Protest in Belgrade and Serbia, 1996/1997”, The Anthropology of East Europe Review, Volume 16, Number 1, spring 1998, pp. 77-98.
K. Verdery: “Theorizing Socialism: A Prologue to the ‘Transition’”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 366-386.
I. Berend: “Ekonomski pad – politički izazov – rastući nacionalizam”, Centralna i istočna Evropa 1944-1993. Iz periferije zaobilaznim putem nazad u periferiju, CID, Podgorica, 2001, 391-432.
J. Elster, C. Offe, U.K. Preuss, et.al., “Introduction: agenda, agency, and the aims of Central East European transitions”, у: исти, Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 1-35.
C. Offe: “Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe”, у: исти, Varieties of Transition. The East European and East German Experience, Cambridge, Polity Press, 29-49.
H. Linc, A. Stepan: “Predgovor”, “Demokratija i njene arene”, “Postkomunistička Evropa: zaključna uporedna razmišljanja”, у: исти, Demokratska tranzicija i konsolidacija, Filip Višnjić, Beograd, 1998, 5-15, 15-30, 546-577.
N. Ries: “The World of Russian Talk in the Time of Perestroika”, у: иста, Russian Talk. Culture and Conversation during Perestroika, Cornell University Press, Ithaca and London, 1997, 15-41.
S. Naumović: The Social Origins and Political Uses of Popular Narratives on Serbian Disunity, Filozofija i društvo XXVI, 2005, 65-104.
M. Živković: Serbian Stories of Identity and Destiny in the 1980s and 1990s, Ph. D. Dissertation, Dept. of Anthropology, Chicago University, 2001 (поглавље по избору).
M. Prošić-Dvornić: “Serbia: The Inside Story”, in: Halpern, J.M. and David A. Kideckel (eds.), Neighbors at War. Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Cuture, and History, University Park, 2000, 316-335 (односно исти текст у српском преводу књиге).
M. Prošić-Dvornić: “Apocalyptic Thought and Serbian Identity: Mythology, Fundamentalism, Astrology, and Soothsaying as Part of Political Propaganda”, Ethnologia Balkanica, Vol. 4, 2000, 163-181.
L. Holy: “Self-stereotypes and national traditions”, The Little Czech and the Great Czech Nation. National identity and the post-communist social transformation, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 72-113.
J. Nash: “Ethnographic Aspects of the World Capitalist System”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 234-254.
J. Friedman: “Transnationalisation, Socio-Political Disorder, and Ethnification as Expressions of Declining Global Hegemony”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 285-300.
N. G. Schiller, G. Fouron: “Long Distance Nationalism Defined”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 356-365. 25.
I. Bellier, T.M. Wilson: “Building, Imagining and Experiencing Europe: Institutions and Identities in the European Union”, у: I. Bellier, T.M. Wilson, eds., An Anthropology of the European Union. Building, Imagining and
V. Vajdenfeld, V. Vesels, ur., Evropa od A do Š. Priručnik za evropsku integraciju, BPB, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2003.
M. Knežević, ur., Srbija i Evropa, Dom kulture Studentski grad, Beograd, 1996.
S. Naumović: “Identity Creator in Identity Crisis: Reflections on the Politics of Serbian Ethnology”, Anthropological Journal on European Cultures, Volume 8, Number 2, (1999), The Politics of Anthropology at Home II, pp. 39-128.
T. Cushman: Anthropology and genocide in the Balkans. An analysis of conceptual practices of power, Anthropological Theory, Vol. 4 (1), 2004, 5-28.
T. Asad: “From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 133-142.
J. Gledhill: “Anthropology and Politics: Commitment, Responsibility and the Academy”, u: J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 438-451.
G. Đerić, “Kolektivno predstavljanje u diskursima nacionalizma i kosmopolitizma”, у: иста, Pr(a)vo lice množine. Kolektivno samopoimanje i predstavljanje: mitovi, karakteri, mentalne mape i stereotipi, INSTIFDT i Filip Višnjić, Beograd, 2005, 171-195
Општа допунска литература
М. Митерауер: Миленијуми и друге јубиларне године, Удружење за друштвену историју, Београд, 2003.
M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.): “Introduction”, у: исти, Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 1-41.
↑↑↑