Етнологија и антропологија

Курс:
Когнитивна и медицинска антропологија (докт.)
Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: 1 Културна когнитивност 2 Социјална епидемиологија
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената да овладају теоријско-методолошким апаратом научног обавештавања и научног објашњења релевантним за културу схваћену као идеацијски когнитивни систем, као и за проучавање крвно- и полно преносивих болести и да разумеју дате појаве у контексту савременог друштва и културе.
Предуслови за полагање: Без услова.
Облици наставе: Настава се изводи путем предавања, 3+0 недељно, у првом семестру. Условна предиспитна обавеза: семинарски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам културне когнитивности

2. недеља
предавање - Историја когнитивне антропологије

3. недеља
предавање - Теоријски и методолошки компендијум когнитивне антропологије

4. недеља
предавање - Културно мишљење и културне класификације

5. недеља
предавање - Културно знање и сазнање

6. недеља
предавање - Културне представе и психолошки процеси

7. недеља
предавање - Полно и крвно преносиве болести као предмет антрополошког проучавања

8. недеља
предавање - Појам социјално епидемиолошке вулнерабилности

9. недеља
предавање - Појам ризичног окружења

10. недеља
предавање - Сексуалне раднице као вулнерабилна група

11. недеља
предавање - Интравенски корисници дроге као ХИВ-вулнерабилна група

12. недеља
предавање - Социјално епидемиолошка превенција међу припадницима вулнерабилних група

13. недеља
- - Предаја семинарских радова

14. недеља
- - Предаја семинарских радова

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Rita Astuti (2002), Are We All Natural Dualists? A Cognitive Developmental Approach, Journal of the Royal Anthropological Institute Vol. 7 No. 3, 429-447
Frederik Barth (2002), An Anthropology of Knowledge, Current Anthropology Vol. 43 No. 1, 1-18
Ronald Barrett, Christopher W. Kuzawa, Thomas McDade, and George J. Armelagos (1998), Emerging and Re-emerging Infectious Diseases: The Third Epidemiologic Transition, Annual Review of Anthropoogy 27, 247-271
Roy G. D’Andrade (1995), The Development of Cognitive Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press, 1-252
Paul Farmer (1996), Social Inequalities and Emerging Infectious Diseases, Emerging Infectious Diseases Vol. 2, No. 4, 259-269
Linda Garro (1988), Explaining High Blood Pressure: Variation in Knowledge About Illness, American Ethnologist 15: 98-119
Tim Rhodes (2002), The “Risk Environment”: A Framework for Understanding and Reducing Drug-Related Harm. International Journal of Drug Policy 13, 85–94
Tim Rhodes, Bojan Žikić, Ana Prodanović, Elena Kuneski, Sarah Bernays (2008), Hygiene and uncertainty in qualitative accounts of hepatitis C transmission among drug injectors in Serbia, Social Science & Medicine Volume 66, Issue 6, 1437-1447
Бојан Жикић (2006.а), Антрополошка анализа ХИВ/ХЦВ-вулнерабилности и ризичног понашања у Београду, Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској, Зборник радова Етнографског института 22, 299-313
Бојан Жикић (2006.б), Антропологија AIDS-а. Ризично понашање интравенских корисника дроге, Филозофски факултет и Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ.19, Београд, 73-240
Бојан Жикић (2008.а), Ризик и насиље. Антрополошко проучавање сексуалног рада у Београду, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Етнолошка библиотека, књ. 35, Београд, 8-24, 243-258
Бојан Жикић (2008.б), Како сложити бабе, жабе и електричне гитаре: увод у когнитивну антропологију, Antropologija 6, 114-136
↑↑↑