Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија фолклора 2007/2008
У оквиру предмета: Антропологија фолклора
Предавачи: др Драгана Антонијевићредовни професор
др Ана Банић Грубишићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Као колективни поглед на свет, фолклор представља одраз социо-културне стварности, а испољава се кроз различите облике вербалног и не-вербалног, усменог и писаног, индивидуалног и колективног, уметничког или традиционалног начина изражавања у различитим жанровима. Фолколор се може схватити као вид народне уметности, народног знања и мишљења кроз које колектив изражава своје норме, вредности, етички и естетски став. Будући да фолклор чине различита документа и етнографске чињенице, он представља најбољу основу за истраживање сазнајних и вредносних модела. Постојећи концепти, теорије и жанрови у фолклористици биће сагледани на овом курсу у антрополошкој перспективи, као одраз културе и друштва.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са главним фолклористичким теоријама, методама и перспективама истраживања. Уочавање значаја проучавања фолклора као естетско-етичког облика традиционалног начина мишљења, понашања и вредновања који помажу у разумевању културних и друштвених образаца. Такође, упознавање студената са одликама и облицима усмене наративности, односно, фолклорног стваралаштва као вида експресивне културе. Разумевање сопствене позиције као активног и динамичног ствараоца/корисника фолклорне комуникације. Стицање вештине у анализи појединих прозних фолклорних жанрова.
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања и вежбе, 3 + 1 час недељно. Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама.
Обавезе студената: А. Колоквијум I: Колоквијум I се полаже писмено након одслушаног I блока предавања о „базичним концептима“. Први термин у јануарском испитном року, други поновљени термин у априлском року. Вредност колоквијума I: 20% оцене. Б. Колоквијум : Колоквијум II се полаже писмено након завршетка II блока предавања. Први термин полагања је у априлском испитном року, други поновљени термин у јунском року. Вредност колоквијума II:20% оцене. В. Семинарски рад: семинарски рад се ради у писаној форми као мини-пројекат, 5-10 куцаних страна (до 15 000 карактера), фонт Times New Roman 12, проред 1,5 и потписан од стране студента. То су задаци који имају за циљ да упуте студенте у практичан приступ проучавању неких фолклорних форми, да их сагледају у контексту изведбе и употребе, и да уоче њихову функцију и значење. Семинарски рад се предаје до краја априла да би био оцењен. Студенти су обавезни да се придржавају утврђеног датума за предају семинарских радова. након тог термина радови се неће више прихватати. Вредност семинарског рада:20% оцене Г. Дискусионе теме и активност на часу: Студент се опционално пријављује за дискусиону тему која обрађује неки фолклористички проблем или концепт. Тема се спрема у облику Power Point презентације или се прилаже писмено на 1-3 куцане стране, формата А4, потписан од стране студента. Спремљену дискусиону тему студент усмено излаже на вежбама и учествује у дискусији. Спремање дискусионих тема је неусловна предиспитна обавеза. Вредност дискусионе теме и активности на часу:10% оцене. Испуњавање обавеза под А, Б, и В, представља обавезан предуслов за излазак на завршни испит, односно, за испуњавање обавезе под Д. Д. Завршни испит: писмени или усмени, полаже се у редовним испитним роковима: јун, септембар и октобар, након одслушаног II семестра и испуњених претходних предиспитних обавеза. Вредност завршног испита:30% оцене.
Начин оцењивања рада и резултата: Kolokvijum - 30 poena. Obavezna predispitna obaveza. Polaže se u januarskom i aprilskom roku. Ispit - 40 poena. Polaže se u junskom, septembarskom i oktobarskom roku. Seminarski rad - 20 poena, obavezna predispitna obaveza, predaje se do sredien aprila, psole toga se radovi ne primaju. Diskusiona vežba - 10 poena, opcionalno za bolju ocenu.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање: Историјат проучавања фолклора.
Романтичарски и антрополошки приступ фолклору у Европи. Амерички концепт фолклора Драгана Антонијевић, Антропологија фолклора – перспективе истраживања, Зборник радова ЕИ САНУ 21, 2005, 245-251. William Bascom, Folklore and Anthropology, JAF, 66/262, 1953, 283-290. Alan Dundes, The American Concept of Folklore, Journal of the Folklore Institute, Vol. 3, No. 3, 1966, 226-249.

2. недеља
предавање - Теорије о фолклору у 19. и почетком 20. века
Историјско- компаративни и филолошки приступ. Финска школа – историјско-географски приступ. Đuzepe Kokjara, Istorija folklora, 1, Beograd, 1984, 5-15. Kokjara, Ist. folklora, 2, 45-52. Alan Dundes, The Anthropologist and the Comparative Method in Folklore, in: Folklore Matters, 1989, 57-82

2. недеља
вежбе - Подела задужења за читање и анализу текстова.

3. недеља
предавање - Ко је носилац фолклора?
Еволутивна и деволутивна теорија о фолклору. Alan Dundes, Who are the folk?, Interpreting Folklore, Indiana University Press, 1980,1-19.

3. недеља
вежбе - Договор о семинарском раду.

4. недеља
предавање - Фолклор као посебни облици изражавања и као поглед на свет.
Фолклор, традиција и идентитет.Функције фолклора. Alan Dundes, Folk Ideas as Units of Worldview, JAF, 84/331, 1971, 93 – 103. Alan Dundes, Defining Identity through Folklore, in: Folklore Matters, 1989, 1-39. R. Jakobson i P. Bogatirjov, Folklor kao naročit oblik stvaralaštva, u:Usmena književnost, ed. Maja Bošković-Stulli, Zagreb, 1971, 17-30

5. недеља
вежбе - Анализа текстова и дискусија
1. Dan Ben-Amos. A History of Folklore Studies: Why Do We Need It? Journal of the Folklore Institute, Vol. 10, No. 1/2, 1973, 113-124. 2. Richard Bauman, Folklore as Transdisciplinary Dialogue, Journal of Folklore Research, Vol. 33, No. 1. 1996, 15-20. 3. Alan Dundes, Defining Identity through Folklore, in: Folklore Matters, 1989, 1-39.

6. недеља
предавање - Фолклор, фолклоризам и fakelore
Дефинисање појмова, уочавање разлике међу њима,разматрање данашње употребе и смисла ових термина. Herman Bauzinger, Turizam i folklorizam, Etnologija, Bgd. 2002, 174 – 196. Maja Bošković-Stulli, O folklorizmu, u: Usmena književnost nekad i danas, Beograd, 1983. Alan Dundes, The Fabrication of Fakelores, Folklore Matters, UTP,1989,40-56

7. недеља
предавање - Урбани фолклор. Фолклор и масовна и популарна култура
Савремене стратегије проучавања фолклора у граду. Однос фолклора према савременим облицима масовне културе, културе радничке класе и глобалног феномена популарне културе. Gerald Warshaver, Urban Folklore, u Handbook of American Folklore, ed. R. Dorson, IUP, 1986, 162 – 170. Simon Bronner, Folklore in an Era of Communication, in: American Folklore Studies, 1986, 94-129. Ljubomir Hristić, Urbani folklor: prednosti i mane Dorsonovog pristupa izučavanju urbanog miljea, Beograd 2009, 91-98

8. недеља
вежбе - Анализа текстова и дискусија
Simon Bronner, Folklore in an Era of Communication, in: American Folklore Studies, 1986, 94-129 Ljubomir Hristić, Problem tradicije i folklora u Dorsonovom delu i američkoj folkloristici, u: Antropologija u delu Ričarda Dorsona, Srpski genealoški centar, Beograd, 2009, 99-115. William S. Fox, Folklore and Fakelore: Some Sociological Considerations, Journal of the Folklore Institute, Vol. 17, No. 2/3, 1980, 244-261.

9. недеља
предавање - Савремени концепти о фолклору и фолклорној комуникацији
Eliot Oring, On the Concepts of Folklore, Folk Groups and Folklore Genres, Utah UP, 1986, 1-22. Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, Journal of American Folklor (JAF), 84/331, 1971, 3-15.

9. недеља
вежбе - Урбани фолклор и фолклоризам
Прикази случаја

10. недеља
предавање - Дистинктивне особине фолклора: хумор и опсценост.
Vesna Trifunović, Bazične tehnike humora po Arturu A. Bergeru, EAP, god.2, sv.2, 2007, 221-248. Richard M. Stephenson, Conflict and Control Functions of Humor, The American Journal of Sociology, Vol. 56, No. 6. 1951, 569-574. Richard Waterman, The Role of Obscenity in the Folk Tales of the „Intellectual“ Stratum of Our Society, JAF, Vol. 62, N0. 244, 1949, 162-164

11. недеља
предавање - Дистинктивне особине фолклора: реализам и фантастика
Cvetan Todorov, Uvod u fantastičnu književnost,Bgd. 1987, 111-143

12. недеља
предавање - Жанр као аналитички концепт у фолклору. Бахтинова теорија жанрова.
Trudier Harris, Genre, JAF, 108/430, 1995 509-527. Златко Кнежевић, Жанр ван стега: флуидност једног аналитичког појма, Етноантрополошки проблеми, год.3, св. 1, 2008, 85-102

13. недеља
вежбе - Анализа текстова и дискусија
Richard M. Stephenson, Conflict and Control Functions of Humor, The American Journal of Sociology, Vol. 56, No. 6. 1951, 569-574. Timothy Evans, Folklor, Horor, and the Uses of Tradition in the Works of H.P. Lovecraft, JFR vol. 42, N0.1, 2000, 99-135. Bojan Žikić, Strah i ludilo: prolegomena za antropološko proučavanje savremene žanr-književnosti, EAP, god.1, sv.2, 2006, 27-43

14. недеља
- - Припрема за колоквијум

15. недеља
предавање - Приступи проучавању фолклора – текстуална оријентација
Структурализам и семиологија E.M. Meletinski, Pitanje primene strukturno-semantičkog metoda u folkloristici, Raskovnik, maj 1982, br.31

16. недеља
предавање - Структурализам и формализам, Аксел Олрик и Владимир Проп.
Axel Olrik, Epic Laws of Folk Narrative, 129-142; fotokopija. Нада Милошевић-Ђорђевић, Трагом Владимира Пропа: од бајке до морфологије новеле и легендарне приче, у. Од бајке до изреке, Београд, 2000, 23-30.

17. недеља
предавање - Владимир Проп и морфологија бајке
Vladimir Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982,26-71, 86-93

18. недеља
предавање - Приступи проучавању фолклора – контекст и перформанс.Теоретичари перформанса
Charles Joyner, A Model for the Analyses of Folklore Performance in Historical Context, JAF 88, n. 349, 1975, 254-265.

19. недеља
предавање - Приступи проучавању фолклора - етнолошка и социолошка оријентација.
Социо-фолклористички приступ Герија Алана Фајна. Драгана Антонијевић, Трећи правац у фолклористици: социолошки приступ Г.А. Фајна, ЕАП 2, 2006, 125-154

19. недеља
вежбе - Фолклорни дијамант Г. А. Фајна
Демонстрација методе фолклроног дијаманта Г. А. Фајна.

20. недеља
предавање - Приступи проучавању фолклора – психолошки приступ. Фројд, Јунг и Дандес.
Alan Dundes, Projection in Folklore, Interpreting Folklore, Indiana University Press, 1980, 33-61

21. недеља
вежбе - Анализа текстова и дискусија
Анализа бајки Изабрамни текст Алана Дандеса о психоаналитичкој семиологији. Изабрани текст о теоретичарима перформанса.

22. недеља
предавање - Типови фолклорних јунака
Орин Клап, Нортроп Фрај, Раул Жирарде и Цветан Тодоров Драгана Антонијевић, Карађорђе и Милош: Мит и политика, Београд, 2007,11-24 Весна Трифуновић, Социјални типови хероја, ниткова и луде у теорији Орина Клапа, Етноантрополошки проблеми, год.2, св.1, 2007, 109-135.

22. недеља
вежбе - Анализа текста и дискусија
Анализа изабраног текста Орина Клапа.

23. недеља
предавање - Карактеристике бајки

23. недеља
вежбе - Анализа бајки

24. недеља
предавање - Предања: културно-историјска, етиолошка. Меморате и демонолошка предања
Драгана Антонијевић, Фантастика у традицијском причању; ГЕИ XLIII, 1994,85 -100 Нада Милошевић-Ђорђевић, Од бајке до изреке, Београд, 2000, Етиолошка и историјска предања, 117-122, 128- 139

25. недеља
предавање - Лична казивања и породичне приче. Усмена историја и култура сећања
Драгана Антонијевић, Оквири проучавања личних и породичних прича о материјалном губитку и поразу, Етноантрополошки проблеми, год. 4, св.1, 2009, 13-35 Sandra Stahl, Oral Personal Narrative in Its Generic Context,Fabula 18, 1977, 18-39 Renata Jambrešić-Kirin, Svjedočenje i povijesno pamćenje, Narodna umjetnost, 32/2, Zagreb, 1995, 165-185

26. недеља
предавање - Модерни облици фолклорне комуникације
Драгана Антонијевић, Антрополошки приступ модерним облицима фолклорне комуникације: графити, формулативне SMS и имејл поруке, Зборник Етнографског института САНУ 22, Београд 2006, 279-295

27. недеља
вежбе - Анализа текстова и дискусија

28. недеља
семинар - семинарски радови

29. недеља
вежбе - Термин резервисан за заостала предавања и вежбе

30. недеља
вежбе - Термин резервисан за заостала предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература је садржана у опису предавања.
↑↑↑