Археологија

Курс:
Порекло Словена
У оквиру предмета: Порекло Словена
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Студенти се упознају са досадашњим достигнућима археологије на решавању питања порекла Словена, односно са археологијом Словена пре првог њиховог помена у писаним изворима
Циљ изучавања курса: Да студенти стекну теоретско знање о пореклу Словена и о методолошком приступу његовом изучавању; оспособљавају се за истраживање словенских налазишта старијих од 5. столећа.
Предуслови за полагање: предавања -2 часа недељно током семестра или једнак број консултација. вежбе – 2 часа недељно током семестра (документовање покретних налаза)
Обавезе студената: похађање наставе или консултација
Начин оцењивања рада и резултата: усмени испит са три питања (по 25% укупне оцене): извори (1), словенске и сродне културе пре 3. столећа (2), словенске и сродне културе 3-5. столећа (3); оцена успеха рада на вежбама (25%).
План курса:

1. недеља
предавање - Увод – археолошке особине Словена.
.

2. недеља
предавање - Предања о пореклу Словена и историјат истраживања.

3. недеља
предавање - Писани извори.

4. недеља
предавање - Археолошка слика потоњих словенских подручја крајем старе ере.

5. недеља
предавање - Пшеворска, Зарубињецка и сродне културе на крају старе и почетку нове ере.

6. недеља
предавање - Пшеворска култура у 3-5. столећу.

7. недеља
предавање - Черњаховска култура у 3-5. столећу.

8. недеља
предавање - Кијевска култура.

9. недеља
предавање - Остале сродне културе 3-5. столећа.

10. недеља
предавање - Лимиганти и Сармати.

11. недеља
предавање - Подунавске провинције и Далмација пред Велику сеобу народа.

12. недеља
предавање - Велика сеоба народа.

13. недеља
предавање - Религија

14. недеља
- - Припреме за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. В.В. Седов, Славяне в древности, Москва 1994.
2. Група аутора, Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.е. – первой половине I тысячлетия н.е., Москва 1993.
3. Ћ. Јанковић, Словенске културе касноантичког доба, Рад Музеја Војводине 37-38, Нови Сад 1995/96, 77-82.
4. Ђ. Јанковић, Словенске особине насеља позноримског доба на југоистоку Паноније, Труды VI Meждународного Конгресса славянской археологии, том 3, Москва 1997, 362-375.
5. С.Трифуновић,Насеља Лимиганата и Словена у Банату и Бачкој, Гласник Српског археолошког друштва 15-16, Београд 2000, 43-80.
↑↑↑